Европейско изпълнително основание

Нидерландия

Съдържание, предоставено от
Нидерландия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Нидерландия

Признаване и изпълнение на съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси – европейско изпълнително основание


*задължително поле

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

1.1.     Процедура за поправяне

Заявление за поправяне може да се внесе в съда, който е одобрил заповедта като европейско изпълнително основание (ЕИО), като се използва формулярът в приложение VI към регламента. Процедурата се урежда от член 4 от Закона за прилагане; това е опростена процедура за петиции. Това означава, че членове 261 и следващите от Гражданския процесуален кодекс ще се прилагат в допълнение към Закона за прилагане. Членове 358 и следващите и 426 и следващите от този кодекс се прилагат съответно по отношение на жалби и касация.

Член 4 от Закона за прилагане на европейското изпълнително основание

1. Заявление за поправяне на удостоверение за европейско изпълнително основание в съответствие с член 10, параграф 1, буква a) от регламента се изготвя по формуляра, предвиден в член 10, параграф 3 от регламента, до съда, който е одобрил заповедта като европейско изпълнително основание. По аналогия се прилага член 2, параграфи 2 и 3.

2. Ако заявлението, посочено в параграф 1, се внася от кредитор, по чиято молба е било издадено основанието, когато е възможно то се придружава от оригиналното удостоверение за европейско изпълнително основание, което трябва да се поправи. Не е необходимо длъжникът да се призовава за явяване. Поправянето се постановява на дата, която се определя от съда; тази дата се посочва в заповедта на съда и се издава поправено удостоверение за европейско изпълнително основание. Оригиналното удостоверение за европейско изпълнително основание става нищожно в този момент. Ако заявлението бъде отхвърлено, оригиналното удостоверение за европейско изпълнително основание се връща на заявителя.

3. Ако заявлението, посочено в параграф 1, се внася от длъжника, съдът не постановява поправяне без първо да е дал на кредитора и длъжника възможност да бъдат изслушани. Поправянето се постановява на дата, която се определя от съда; тази дата се посочва върху съдебната заповед, както и дейността, която вече е била извършена, и се издава поправено удостоверение за европейско изпълнително основание. Оригиналното удостоверение за европейско изпълнително основание става нищожно в този момент. Съдът инструктира кредитора да внесе новата заповед в регистратурата на съда.

Член 2, параграфи 2 и 3 от Закона за прилагане на европейското изпълнително основание

2. Автентичен екземпляр на основанието, за което се иска удостоверяване, и документът за започване на производството се представят заедно със заявлението, предвидено в параграф 1. При възможност в заявлението се посочват подробности, които са необходими на съда, за да удостовери решението като европейско изпълнително основание в съответствие с приложение I към регламента. Ако документите или информацията, представени със заявлението, са непълни, на заявителя се дава възможност да ги допълни.

3. Заявлението, предвидено в параграф 1, се връчва от съдебен изпълнител или прокурор. Връчване от съдебен изпълнител или прокурор не се изисква в случай на удостоверяване на решение от окръжен съдия.

1.2. Процедура за оттегляне

Може да се внесе заявление за оттегляне, като се ползва формулярът в приложение VI към регламента, в съда, одобрил основанието като ЕИО. Процедурата се урежда от член 5 от Закона за прилагане; това е опростена процедура за петиции. Това означава, че членове 261 и следващите от Гражданския процесуален кодекс ще се прилагат в допълнение към Закона за прилагане. Членове 358 и следващите и 426 и следващите от този кодекс се прилагат съответно по отношение на жалби и касация.

Член 5 от Закона за прилагане на европейското изпълнително основание

1. Заявление за оттегляне на удостоверение за европейско изпълнително основание в съответствие с член 10, параграф 1, буква б) от регламента се изготвя по формуляра, предвиден в член 10, параграф 3 от регламента, до съда, който е одобрил заповедта като европейско изпълнително основание. По аналогия се прилага член 2, параграфи 2 и 3.

2. Оттеглянето се разпорежда след като на страните е била дадена възможност да изразят своето мнение, със заповед на съда на дата, която се определя от него. Съдът може да инструктира кредитора да внесе новата заповед в регистратурата на съда.

Член 2, параграфи 2 и 3 от Закона за прилагане на европейското изпълнително основание

2. Автентичен екземпляр на основанието, за което се иска удостоверяване, и документът за започване на производството се представят заедно със заявлението, предвидено в параграф 1. При възможност в заявлението се посочват подробности, които са необходими на съда, за да удостовери решението като европейско изпълнително основание в съответствие с приложение I към регламента. Ако документите или информацията, представени със молбата, са непълни, на заявителя се дава възможност да ги допълни.

3. Заявлението, предвидено в параграф 1, се връчва от съдебен изпълнител или прокурор. Връчване от съдебен изпълнител или прокурор не се изисква в случай на удостоверяване на решение от окръжен съдия.

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

Може да се отправи молба за преразглеждане на решение по безспорно вземане съгласно член 19 от регламента в съответствие с член 8 от закона за прилагане на европейското изпълнително основание. Ако преразглеждането следва да се разпоредби въз основа на раздел 8, член 3 чрез петиция, се прилагат членове 261 и следващите от Гражданския процесуален кодекс.

Член 8 от Закона за прилагане на европейското изпълнително основание

1. По отношение на решения относно безспорни вземания, към които се прилага регламентът, длъжникът може да подаде молба за преразглеждане до съда, който е постановил заповедта на основанията, посочени в член 19, параграф 1, букви a) и б) от регламента.

2. Ако молбата за преразглеждане касае решение, то трябва да се изготви под формата на документ за възражение в съответствие с член 146 от Гражданския процесуален кодекс.

3. Ако молбата за преразглеждане касае решение по съкратената процедура, то трябва да се изготви под формата на обикновена молба.

4. Жалби трябва да се подават:

a. в случаи, в които се прилага член 19, параграф 1, буква a) от регламента — в рамките на четири седмици след връчване на решението на длъжника;

б. в случаи, в които се прилага член 19, параграф 1, буква б) от регламента — в рамките на четири седмици след като посочените обстоятелства вече не важат.

3. Приети езици по член 20 (2)

Езиците, приети за целите на член 20 от регламента, са нидерландски или всеки език, който длъжникът владее.

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

Органът, определен от Нидерландия да удостоверява документи като ЕИО за целите на член 25 от регламента, е съдията за междинните процесуални действия в съда по мястото на дейност на нотариуса, който е изготвил оригиналния документ.

Последна актуализация: 13/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.