В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Европейско изпълнително основание

Северна Ирландия

Съдържание, предоставено от
Северна Ирландия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Обединено кралство

Северна Ирландия

Признаване и изпълнение на съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси – европейско изпълнително основание


*задължително поле

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

За да се приложи този регламент, ще се използва съдебният правилник (Rules of Court) за Северна Ирландия. Съдебният правилник е известен като Правилник за дейността на съдебната власт (Rules of the Court of Judicature) (Северна Ирландия) от 1980 г. (изготвен в съответствие със Закона за правораздаване (Judicature Act)(Северна Ирландия) от 1978 г. и уреждащ производството във Върховния съд (Supreme Court of Judicature) в Северна Ирландия) и Правилник за дейността на окръжните съдилища (County Court Rules) (Северна Ирландия) 1981 г. (изготвен в съответствие с Наредбата за окръжните съдилища (County Courts Order) (Северна Ирландия) от 1980 г. и Наредбата за доказателствата по граждански дела (Civil Evidence Order) (Северна Ирландия) от 1997 г. и уреждащ производствата в окръжния съд). Тези правилници са достъпни на уебсайта на съдилищата и трибуналите на Северна Ирландия (Northern Ireland Courts and Tribunals) Правилник за дейността на съдебната власт и Правилник за дейността на окръжните съдилища.

Член 10 се отнася до правото да се иска от съда удостоверението да бъде поправено (ако съществува несъответствие с решението) или оттеглено (ако съществува несъответствие с Регламента).

Процедури за работа с такива искания са установени както в Правилника за дейността на съдебната власт (Северна Ирландия) от 1980 г., така и в Правилника за дейността на окръжните съдилища (Северна Ирландия) от 1981 г. Тези правилници уреждат производствата съответно пред Върховния съд и пред окръжните съдилища в Северна Ирландия.

В първия случай заявленията по принцип могат да се подават чрез призовка и клетвена декларация в съответствие с процедурата, предвидена в Наредба 32, като се използва формуляр (*)28 от приложение А към Правилника. В тях следва да се посочи какво определение иска заявителят и защо.

По подобен начин в окръжния съд заявление може да бъде подадено чрез известие за искане и придружаваща клетвена декларация съгласно Наредба 14, като се използват общите формуляри (*) 1 и 2, посочени в приложение 1 към Правилника. Известието отново следва да посочва какво определение иска заявителят и защо.

В приложения I—V към Регламента са представени стандартните формуляри, в които се издават удостоверенията от съда. Кредиторите използват съответните съдебни формуляри на Обединеното кралство, за да подадат изискваните заявления, а удостоверението се издава в предвидената в Регламента форма. Заявление съгласно член 10, параграф 3 може да бъде подадено, като се използва стандартният формуляр за заявления на Обединеното кралство или формулярът от приложение VI към Регламента.

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

Според член 19, параграф 1 се изисква длъжникът да има право да иска преразглеждане на съответното решение, в случай че не е получил документа за започване на процеса или ако е бил възпрепятстван да оспори вземането без вина от негова страна.

Наредба 13, член 8 от Правилника за дейността на съдебната власт (Северна Ирландия) от 1980 г. дава възможност на длъжника по съдебно решение да подаде заявление до съда за отмяна или изменение на неприсъствено съдебно решение. Макар да не е предвиден конкретен формуляр за такова заявление, то по принцип може да бъде подадено чрез призовка и клетвена декларация в съответствие с процедурата, предвидена в Наредба 32, и като се използва формуляр 28 от приложение А към Правилника.

По подобен начин в Наредба № 12, член 12 от Правилника за дейността на окръжните съдилища (Северна Ирландия) от 1981 г. се предоставя възможност на длъжника по съдебно решение да подаде такова заявление пред окръжния съд. Отново, въпреки че не е предвиден конкретен формуляр, това може да бъде направено чрез известие за искане и придружаваща клетвена декларация съгласно Наредба 14, като се използват общите формуляри 1 и 2, представени в приложение 1 към Правилника.

И в двата вида съдилища изпълнението на правомощието за отмяна или изменение е изцяло подчинено на правото на преценка и правилата не налагат условия за упражняването му.

3. Приети езици по член 20 (2)

Изпратените до Северна Ирландия удостоверения ще бъдат приемани на английски език.

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

Макар че в Северна Ирландия ще бъдат изпълнявани публични документи от други държави членки, такива не се издават в Северна Ирландия. Следователно не е необходимо да се определя орган, който да ги удостоверява.

Последна актуализация: 20/07/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.