Европейско изпълнително основание

Полша

Съдържание, предоставено от
Полша

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Полша

Признаване и изпълнение на съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси – европейско изпълнително основание


*задължително поле

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница полски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

- Процедура за поправка: поправяне по смисъла на член 350, във връзка с член 361 от Гражданския процесуален кодекс.

Член 350 параграф 1. Съдът може да поправи служебно неточности, технически грешки или грешки при изчисляването, или други явни грешки в решението.

Параграф 2 Съдът може да постанови решение за поправка при закрити врати, в който случай към първоначалното съдебно решение се добавя обяснителна бележка, в която се посочва, че е било поправено. Преписите, връчени на страните при искане от тяхна страна, също могат да съдържат такава обяснителна бележка. Допълнителни копия и преписи следва да бъдат формулирани по такъв начин, че да включват решението за поправяне.

Параграф 3 Ако делото се разглежда от съд от втора инстанция, този съд може да поправи служебно решението на съда от първа инстанция‑.

Член 361. Разпоредбите относно съдебните решения се прилагат mutatis mutandis, освен ако в кодекса не е предвидено друго.“

„Член 13 параграф 2. Разпоредбите относно производството се прилагат mutatis mutandis по отношение на други видове производства, уреждани от този кодекс, освен ако в специални разпоредби не е предвидено друго.

Удостоверенията за европейско изпълнително основание се издават под формата на съдебно решение в съответствие с процедурата, предвидена в член 7951 от Гражданския процесуален кодекс.

- Процедура за оттегляне съгласно член 7954 от Гражданския процесуален кодекс.

„Член 7954 параграф 1. Ако възникнат основания за оттегляне на удостоверението за европейско изпълнително основание съгласно отделни разпоредби, съдът, който е издал удостоверението, го оттегля въз основа на подадено от длъжника заявление.

Параграф 2 Това заявление се подава в едномесечен срок от датата на връчване на длъжника на решението за издаване на удостоверението.

Параграф 3 Ако заявлението не е изготвено по формуляра, посочен в отделните разпоредби, то трябва да отговаря на изисквания за писмено изложение, като в него трябва да бъдат посочени основанията за заявлението.

Параграф 4 Съдът разпитва кредитора, преди да оттегли решението.

Параграф 5 Решението за оттегляне на удостоверение за европейско изпълнително основание подлежи на обжалване.“

Молбите са оттегляне на европейско изпълнително основание подлежат на заплащането на такса от 50 PLN.

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница полски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

Процедура за контрол: удължаване на срока за подаване на жалба съгласно членове 168—172 от Гражданския процесуален кодекс.

Член 168 параграф 1. „Ако по причина, за която не носи отговорност, страната не успее да предприеме действие в рамките на срока, съдът ще удължи срока по искане на страната. Решението на съда може да бъде постановено при закрити врати.

Параграф 2 Срокът може да бъде удължен само ако неговото неспазване води до неблагоприятни процесуални последици за страната.

Член 169 параграф 1. Писмо с молба за удължаване на срока се подава в съда, в който се разглежда искът, в едноседмичен срок от момента, в който основанията за неспазване на срока вече не са приложими.

Член 169 параграф 2. В писмото се посочват основанията за молбата.

Член 169 параграф 3. Когато молбата е подадена, страната предприема процесуални действия.

Член 169 параграф 4. В случаите, когато от изтичането на срока е изминала повече от една година, удължаване може да бъде предоставено само при изключителни обстоятелства.

„Член 169 параграф 5. Решението за предоставяне на удължаване на срока може да бъде взето при закрити врата.

Член 172. Подаването на молба за удължаване не спира производството или принудителното изпълнение на решението. Предвид обстоятелствата обаче съдът може да спре производството или принудителното изпълнение на решението. Решението на съда може да бъде постановено при закрити врати. В случай че молбата бъде приета, съдът може да разгледа случая без забавяне.“

3. Приети езици по член 20 (2)

Приети езици съгласно член 20, параграф 2, буква в) от Регламента: полски език.

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

Органът, посочен в член 25 от регламента: районни съдилища (‘sądy rejonowe’); компетентният съд е районният съд, в чиято териториална компетентност е изготвен публичният документ.

Последна актуализация: 21/12/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.