Европейско изпълнително основание

Португалия

Съдържание, предоставено от
Португалия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Португалия

Признаване и изпълнение на съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси – европейско изпълнително основание


*задължително поле

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

Заявленията за поправяне или оттегляне на удостоверение за европейско изпълнително основание се подават от органа, издал удостоверението, като се използва стандартният формуляр, съдържащ се в приложение VI към Регламента.

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

По отношение на член 19, параграф 1, буква а) процедурата за преразглеждане е определена в член 696, буква д) от Гражданския процесуален кодекс.

По отношение на член 19, параграф 1, буква б) процедурата за преразглеждане е определена в член 140 от Гражданския процесуален кодекс.

3. Приети езици по член 20 (2)

Приетият език е португалски.

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

Нотариусите са упълномощени да удостоверяват автентични документи.

Последна актуализация: 07/04/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.