Европейско изпълнително основание

Румъния

Съдържание, предоставено от
Румъния

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Румъния

Признаване и изпълнение на съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси – европейско изпълнително основание


*задължително поле

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

Ако изпълнителното основание е съдебно решение, което включва съдебни спогодби или други правни договорености между страните, съдът от първа инстанция е отговорен за удостоверяването (член 2, параграф 1 от Извънредна правителствена заповед № 119/2006 относно необходимите мерки за прилагане на някои регламенти на Общността след датата на присъединяването на Румъния към ЕС, приета с изменения от Закон № 191/2007, с измененията).

Компетентен по отношение на молби за поправяне на удостоверение е съдът, който е издал удостоверението. Съдът се произнася по молби за издаване на удостоверение, като постановява решение без да призовава страните. Решението, с което се уважава дадена молба, не може да се обжалва. Удостоверението се издава на кредитора, а на длъжника се изпраща копие. Срещу решение за отхвърляне на молба може да бъде подадена жалба в срок до 15 дни, считано от издаването на решението, ако кредиторът е присъствал, и в срок до 15 дни, считано от връчването на решението, ако кредиторът не е присъствал. Същите разпоредби се прилагат съответно в случай на преразглеждане поради неспазване на закона (recurs) (членове 2, 3, 5 и 6 от дял I 1 от Извънредна правителствена заповед № 119/2006 относно необходимите мерки за прилагане на някои регламенти на Общността след датата на присъединяването на Румъния към ЕС, приета с изменения от Закон № 191/2007, с измененията).

Молбата за оттегляне на удостоверение трябва да бъде подадена до съда, който я е издал, в срок до един месец, считано от връчването на удостоверението. Ако след призоваването на страните съдът установи, че удостоверението е било издадено без да са изпълнени условията, предвидени в Регламент (ЕО) № 805/2004, той преразглежда предприетите мерки и оттегля удостоверението, било то цялостно или частично. Срещу решението може да бъде подадена жалба в срок от 15 дни от неговото връчване. Същите разпоредби се прилагат съответно в случай на преразглеждане поради неспазване на закона (recurs) (член 7 дял I 1 от Извънредна правителствена заповед № 119/2006 относно необходимите мерки за прилагане на някои регламенти на Общността след датата на присъединяването на Румъния към ЕС, приета с изменения от Закон № 191/2007, с измененията).

Процедури за преразглеждане, посочени в член 19, параграф 1

Процедурите за преразглеждане според румънското законодателство, които са посочени в член 19, параграф 1, включват обикновени форми на правна защита — обжалване (apel), и извънредни форми на правна защита — преразглеждане поради неспазване на закона (recurs), молба за отмяна (contestație în anulare) и преразглеждане (revizuire).

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница румънски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Процедури за преразглеждане, посочени в член 19, параграф 1

Процедурите за преразглеждане според румънското законодателство, които са посочени в член 19, параграф 1, включват обикновени форми на правна защита — обжалване (apel), и извънредни форми на правна защита — преразглеждане поради неспазване на закона (recurs), молба за отмяна (contestație în anulare) и преразглеждане (revizuire).

Обжалването е уредено в членове 466-482 от Гражданския процесуален кодекс.

Решенията, постановени на първа инстанция, могат да бъдат обжалвани. Срокът за подаване на жалба е 30 дни от съобщаването на решението. Изпълнението на първоинстанционното решение се спира по време на обжалването. Жалбата, заедно с основанията за нея, се подава до съда, чието решение се обжалва.

След като изтече срокът за обжалването, ответникът по жалбата има право, в рамките на производството, в което се разглежда жалбата на противната страна, да подаде писмена жалба (известна като насрещна жалба: apel incident), съдържаща неговото искане за отмяна на първоинстанционното съдебно решение.

Когато е налице другарство в процеса и когато трети лица са встъпили в производството на първа инстанция, ответникът по жалбата има право да подаде писмена жалба (известна като провокирана жалба: apel provocat) срещу друг ответник или срещу лице, което е участвало в делото, разгледано на първа инстанция, и което не е страна по главното обжалване, ако участието на последното е от значение за правното положение на ответника по жалбата.

Насрещната жалба и провокираната жалба се подават от ответника заедно с отговора на основната жалба.

Жалбата, подадена надлежно в съответния срок, води до ново разглеждане на делото по същество, а решението, с което въззивният съд се произнася, се отнася както до фактическите, така и до правните въпроси(деволутивен ефект на обжалването: efectul devolutiv al apelului).

Въззивният съд извършва повторна преценка по съществото на делото в рамките, определени от жалбоподателя, и предвид разрешенията, зависещи от обжалваната част на решението. Деволутивният ефект обхваща цялото дело, когато обжалването не е ограничено до определени разпореждания от диспозитива на обжалваното решение, когато съществува вероятност от отмяна на решението или когато предметът на спора е неделим.

Въззивният съд може да потвърди обжалваното решение, като в такъв случай той отхвърля жалбата или констатира, че производството е без предмет. При уважаване на жалбата съдът може да отмени или измени обжалваното решение.

Ако установи, че първоинстанционният съд е постановил неправилно решение, без да разгледа спора по същество, или че е разгледал делото в отсъствието на страни, които не са били надлежно призовани, въззивният съд отменя обжалваното решение и разглежда спора по същество. Въззивният съд тогава отменя обжалваното решение и връща делото за ново разглеждане на първоинстанционния съд. връщане на делото за ново разглеждане може да бъде направено само веднъж в хода на производството.

Ако въззивният съд установи, че първоинстанционният съд не е имал подсъдност, той обезсилва обжалваното решение и препраща делото за разглеждене на компетентия съд или, в съответния случай, оставя недопустимата жалбата без разглеждане.

Ако въззивният съд установи, че е компетентен да разгледа делото на първа инстанция, той обезсилва обжалваното решение и разглежда делото по същество.

Жалбоподателят не може в резултат от подадената от него жалба да бъде поставен в по-неблагоприятно положение от това, което е създадено с обжалваното решение.

Преразглеждането поради неспазване на закона е уредено в членове 483—502 от Гражданския процесуален кодекс.

Съдебните решенията, постановени в резултат от обжалване, съдебните решения, които са постановени при липса на право на обжалване, както и други съдебни решения, изрично предвидени в закона подлежат на преразглеждане поради неспазване на закона. Не подлежат на такова преразглеждане съдебните решения постановени по определени въпроси (например решенията отнасящи се до настойничеството/попечителството, семейството, гражданското състояние, администрацията на сгради, евакуацията, сервитутите, измененията на границите, определянето на границите, задълженията за действие или бездействия, които не са парично оценими, съдебното обявяване на смърт, съдебната делба, гражданското мореплаване, трудовите спорове, социалната сигурност, отчуждаването, обезщетението за вреди, причинени от съдебни грешки, исковете с цена до 500 000 RON и решенията на апелативните юрисдикции подлежат само на обжалване).

Срокът, в който може да се подаде молба за преразглеждане поради неспазване на закона е 30 дни от съобщаването на съдебното решение. Преразглеждането се извършва от съда, който се явява горестоящ спрямо съда, който е постановил обжалваното решение. По искане на жалбоподателя съдът, компетентен да извърши преразглеждането, може да постанови спиране на действието на обжалваното решение.

Правото на насрещна или провокирана молба за преразглеждане поради неспазване на закона може да се упражнява в случаите, в които се предвижда упражняването на правото на насрещна или провокирана жалба.

Когато молбата за преразглеждане поради неспазване на закона е обявена за допустима по принцип, съдът може, след като е проверил посочените основания и след като е разгледал правните въпроси, да я уважи, да я отхвърли или да констатира, че производството е без предмет. При уважаване на молбата за преразглеждане поради неспазване на закона обжалваното решение може да бъде отменено изцяло или отчасти. Отмененото решение няма правно действие. Изпълнителните или обезпечителните производства, проведени въз основа на такова решение нямат правно действие. Съдът констатира това служебно в решението за отмяна на атакуваното решение.

В случай на отмяна решението на съда, постановил решението за отмяна, е задължително за съда, който е разгледал делото по същество, що се отнася до разрешените в това решение правни въпроси. Когато решението е било отменено поради нарушение на процедурни разпоредби, разглеждането на делото започва отново от незаконосъобразното действие, което е послужило като основание за отмяна на решението. След отмяна на дадено решение първоинстанционният съд извършва нова преценка по делото в рамките на отмяната и при отчитане на всички основания, на които е било направено позоваване пред съда, чието решение е било отменено.

При преразглеждане поради неспазване на закона и при последващо ново разглеждане на делото след отмяна на дадено решение засегнатата страна не може да бъде поставена в по-неблагоприятно положение.

Молбата за отмяна е уредена в членове 503—508 от Гражданския процесуален кодекс.

Влезли в сила решения могат да бъдат оспорени с молба за отмяна, когато засегнатата страна не е била надлежно представлявана и не е присъствала при разглеждането на делото. Молбата за отмяна се подава до съда, чието решение се оспорва. Тя може да се подаде в срок от 15 дни от съобщаването на решението и не по-късно от една година от датата на влизане в сила на решението. Съдът може да спре изпълнението на решението, чиято отмяна се иска, при условие че бъде предоставена гаранция. Ако доводът за оспорването е добре обоснован, съдът ще се произнесе с едно решение, в което се разпорежда отмяната на оспорваното решение и се решава делото. Решението, постановено по жалба за отмяна, може да бъде оспорено по същия начин както оспореното решение.

Преразглеждането е уредено в членове 509—513 от Гражданския процесуален кодекс.

Преразглеждането на решение по съществото на делото или на решение, отнасящо се до съществото на делото, може например да бъде поискано, ако засегната страна е била възпрепятствана да се яви в съда поради независещи от нея обстоятелства и да уведомила съда за тези обстоятелства. Срокът, в който трябва да се извърши преразглеждането е 15 дни, считано от датата, на която обстоятелствата, които възпрепятстват страната да се яви, престанат да съществуват. Съдът може да спре изпълнението на решението, чието преразглеждане се иска, при условие че бъде предоставена гаранция. Ако съдът уважи искането за преразглеждане, той ще измени изцяло или отчасти оспорваното решение, а в случай, че става въпрос за неблагоприятно решение, което е влязло в сила, той ще отмени това решение. Решение, постановено по искане за преразглеждане, подлежи на процедурите за обжалване, предвидени по отношение на преразгледани решения.

3. Приети езици по член 20 (2)

Румънски език

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница румънски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Ако изпълнителното основание е публичен документ, компетентен да извърши удостоверяването е съдът от първа инстанция, в чийто район се намира издателят на документа (член 2, параграф 2 от член I1 от Извънредна правителствена заповед № 119/2006 относно необходимите мерки за прилагане на някои регламенти на Общността след датата на присъединяването на Румъния към ЕС, приета с изменения от Закон № 191/2007, с измененията).

Последна актуализация: 12/04/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.