В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Европейско изпълнително основание

Шотландия

Съдържание, предоставено от
Шотландия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Обединено кралство

Шотландия

Признаване и изпълнение на съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси – европейско изпълнително основание


*задължително поле

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

В Шотландия Регламентът се изпълнява чрез съществуващите съдебни правила с всички необходими изменения както в шерифския съд, така и във Върховния съд по граждански дела.

Правилата предвиждат молбата за поправяне или оттегляне на удостоверение за европейско изпълнително основание да бъде във формата, посочена в приложение VI към регламента. Формулярът се подава в деловодството на шерифския съд. Молбите във Върховния съд по граждански дела се разглеждат като искови молби и следва да бъдат представени на помощник-секретаря на Върховния съд по граждански дела на Шотландия.

Формулярите и правилата са достъпни и на уебсайта на Съдебната служба на Шотландия (Scottish Courts and Tribunals Service) на следния адрес:

https://www.scotcourts.gov.uk/taking-action/european-applications/european-enforcement-orders

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

Според член 19, параграф 1 се изисква длъжникът да има право да иска преразглеждане на съответното решение, в случай че не е получил документа за започване на процеса или ако е бил възпрепятстван да оспори вземането без вина от негова страна.

В Шотландия Регламентът се изпълнява като се използват съществуващите съдебни правила с всички необходими изменения както в шерифския съд, така и във Върховния съд по граждански дела.

По-долу са обобщени съответните правила на шерифския съд и на Върховния съд по граждански дела. Пълният текст на правилата и съответните формуляри са на разположение на адрес: http://www.scotcourts.gov.uk/.

  • Правила на шерифския съд
  • Опростена процедура

Считано от 28 ноември 2016 г., ако предявявате иск с парична стойност от 5 000 GBP или по-малко, с който се иска плащане, доставка или възстановяване на владение на движимо имущество или разпореждане на някой да направи нещо конкретно, трябва да използвате опростената процедура.

Преразглеждане на решение:

Има два вида преразглеждане — отмяна на решението и обжалване.

Съгласно правило 13.6 дадена страна може да поиска отмяна на решение чрез подаване на молба за отмяна, като използва формуляр 13B(1) за решение, постановено преди 30 юли 2018 г., или формуляр 13B(2) за решения, постановени на или след 30 юли 2018 г., като обясни причините, поради които решението следва да бъде отменено. Страната следва също така да попълни формуляр за отговор (формуляр 4А) и да го изпрати на съда заедно с подходящия формуляр 13B.

Съгласно правило 16.2 страна може да обжалва пред Шерифския апелативен съд, като подаде жалба (формуляр 16А) в срок от 4 седмици от изпращането на формуляра за решение, в който се посочват правните основания, които Шерифският апелативен съд трябва да разгледа.

Пълните правила могат да бъдат намерени в раздела на шерифските съдилища на адрес:

Съдилища на Шотландия

съгласно Act of Sederunt, уреждащ опростената процедура. Формулярите и стандартните заповеди могат да бъдат намерени в раздела по-долу.

Искове с малък материален интерес

Правилата за искове с малък материален интерес от 2002 г. уреждат процедурата за случаите, в които стойността на иска е до 3 000 GBP включително. (считано от 28 ноември 2016 г., ако предявявате иск с парична стойност от 5 000 GBP или по-малко, с който се иска плащане, доставка или възстановяване на владение на движимо имущество или нареждане на някой да направи нещо конкретно, трябва да използвате опростената процедура — вж. по-горе).

Преразглеждане на решение:

Предвидени са три вида преразглеждане на решението: отменяне на решение, жалба и молби за изменение по същото вземане и др.

Според правило 21.10 дадената страна може да подаде молба за изменение, отмяна или анулиране на решение или за изпълнението на решение, което е било спряно с представен за целта протокол, в който накратко са изложени причините за молбата.

Според правило 22.1 дадена страна може да подаде молба за отмяна на постановено решение, като приложи протокола по формуляр 20, в който се обясняват причините за неявяването на страната и се посочват доводите на защитата.

Според правило 23.1 дадена страна може да обжалва пред главния шериф, като представи известие за жалба според формуляр 21 в срок до 14 дни след датата на окончателното решение по съответното дело и уточни законовите разпоредби, въз основа на които следва да бъде разгледана жалбата.

Според правило 23.4 молба за право на обжалване срещу решение по заявление за определяне на срок за плащане или всякакво нареждане, свързано с въпроса, се подава, като се използва формуляр 22, където трябва да се уточнят законовите разпоредби, въз основа на които жалбата да бъде разгледана. Ако бъде дадено право на обжалване, жалбата следва да бъде представена като се използва формуляр 23. Жалбоподателят следва да я доведе до знанието на всяка друга страна в срок от 14 дни от издаване на заповедта за разрешаване на обжалването.

Пълните правила са публикувани в секцията на шерифските съдилища на адрес: Правилата за искове с малък материален интерес и формулярите могат да бъдат намерени във формулярите за искове с малък материален интерес

Съкратено производство

В Правилата за разглеждане на дела по реда на съкратеното производство от 2002 г. е уредена процедурата за дела, по които стойността на иска е над 3 000 GBP и до 5 000 GBP включително. (считано от 28 ноември 2016 г., ако предявявате иск с парична стойност от 5 000 GBP или по-малко, с който се иска плащане, доставка или възстановяване на владение на движимо имущество или нареждане на някой да направи нещо конкретно, трябва да използвате опростената процедура — вж. по-горе).

Преразглеждане на решение:

Предвидени са три вида преразглеждане на решението: отменяне на решение, жалба и молби за изменение по същото вземане и др. Освен това има специални разпоредби за жалби по определяне на срок за плащане.

Според правило 24.1 дадена страна може да подаде молба за отмяна на постановено решение, като приложи протокола по формуляр 30, в който се обясняват причините за неявяването на страната и се посочват предложените доводи за защита.

Съгласно правило 25.1 страната може да обжалва пред шерифския главен секретар, като подаде жалба, като използва формуляр 31, не по-късно от 14 дни след датата на окончателното решение, с което се иска съответното дело, и като се посочи правният въпрос, по който ще се разглежда жалбата.

Според правило 25.4 молба за право на обжалване срещу решение по заявление за определяне на срок за плащане или всякакво нареждане, свързано с въпроса, се подава, като се използва формуляр 32, където трябва да се уточнят законовите разпоредби, въз основа на които жалбата да бъде разгледана. Ако бъде дадено право на обжалване, жалбата следва да бъде представена като се използва формуляр 33. Жалбоподателят следва да я доведе до знанието на всяка друга страна в срок от 14 дни от издаване на заповедта за разрешаване на обжалването.

Пълният текст на правилата може да бъде намерен в раздела за шерифски съдилища на уебсайта на шотландските съдилища на адрес: Правилата за разглеждане на дела по реда на съкратеното производство и формулярът могат да бъдат намерени на адрес:Формуляри за разглеждане на дела по реда на съкратеното производство.

Производство по общия ред

Правилникът за редовната кауза от 1993 г. урежда процедурата при искове за плащане, при които стойността на иска е над 5 000 GBP.

Преразглеждане на решение:

Съществуват два начина за обжалване пред Sheriff Principal или Court of Session, както и процедурата по обжалване.

Според правило 8.1 ответникът може да подаде молба за отмяна на решение, постановено в негово отсъствие, като представи известие за възстановяване на правото на защита, в което следва да изложи предлаганите доводи за защита и да обясни причините за неявяването си. Няма конкретен формуляр за такава молба, но обикновено се изготвя под формата на документ за образуване на производство (формуляр G1). Ако правото на повторна защита бъде дадено, делото се води по процедурата, която се прилага, ако ответникът е подал известие за намерение за защита.

Според правило 31.3 обжалването пред Върховния съд по граждански дела се осъществява чрез подаване на известие за жалба в писмен вид като част от документа, съдържащ основното съдебно решение, или като отделен документ и следва да бъде представено на секретаря на шерифския съд. Според правило 31.4 обжалването пред главния шериф се осъществява чрез подаване на известие за жалба с формуляр A1. В правила 31.1 и 31.2 са определени изискваните срокове.

Пълният текст на правилата може да бъде намерен в раздела за шерифски съдилища на уебсайта на шотландските съдилища на адрес: Правила за разглеждане на дела по общия ред

  • Правила на Върховния съд по граждански дела от 1994 г.

Преразглеждане на решение:

Според правило 19.2 даден ответник може да отправи искане за отмяна на решение, като в същото време трябва да представи своите доводи за защита по делото. Делото се гледа по процедурата, която се прилага, когато доводите на защитата са представени своевременно.

Пълният текст на правилата може да бъде намерен в раздела „Court of Session“ на уебсайта на шотландските съдилища на адрес: Правилник на Върховния съд (Court of Session).

3. Приети езици по член 20 (2)

Удостоверения, изпратени до Шотландия, ще се приемат на английски език.

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

Когато автентични актове са вписани с цел съхранение и изпълнение в Държавния регистър на официалните документи (Books of Council and Session), тогава удостоверението се издава от Службата по регистрите (Keeper of the Records).

Данните за контакт със Службата по регистрите (Keeper of the Records) са следните:

Registers of Scotland

Erskine House

68 Queen Street

Edinburgh

EH2 4NF

Тел.: 0845 607 0161

Ел. поща: customer.services@ros.gov.uk

Когато актът е вписан в регистъра на шерифски съд с цел съхранение и изпълнение, тогава удостоверението се издава от секретаря на шерифския съд. С оглед на правило 5 от Правилата на шерифския съд относно европейското изпълнително основание молбата за удостоверяване по член 25, параграф 1 от Регламента следва да бъде придружена от клетвена декларация. Подробна информация за шерифските съдилища може да бъде намерена в раздела „Местонахождение на съдилища и трибунали“ (Courts and Tribunals Locations) на уебсайта на шотландските съдилища в раздел „Court Locations“.

Последна актуализация: 27/07/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.