Европейско изпълнително основание

Словакия

Съдържание, предоставено от
Словакия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Словакия

Признаване и изпълнение на съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси – европейско изпълнително основание


*задължително поле

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

Съгласно член 21 от Закон № 160/2015 (Граждански процесуален кодекс (Civilný sporový poriadok)) в случая на съдебни решения или спогодби съдът, компетентен да прави изменения в удостоверенията и да ги оттегля, е съдът, постановил решението, или съдът, който е одобрил спогодбата или пред който тя е била сключена.

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

Що се отнася до член 19, параграф 1, буква а) от Регламента, словашките съдилища имат право да преразглеждат съдебни решения съгласно членове 355—457 от Гражданския процесуален кодекс. В съответствие с член 19, параграф 1, буква б) от Регламента съдилищата преразглеждат съдебни решения съгласно член 122 от Гражданския процесуален кодекс (изключение от изтичането на давностния срок).

Членове 355—457 уреждат отделните процедури по обжалване (жалба, възобновяване на производството и извънредно обжалване). Отделни разпоредби уреждат условията за допустимост на жалбите, данните, които трябва да се съдържат в подадените жалби, действия, които трябва да се предприемат от съда, и процедурите на съдилищата за вземане на решение по жалби.

Отделните разпоредби на Гражданския процесуален кодекс могат да бъдат намерени на следния адрес: Slov-lex.sk

3. Приети езици по член 20 (2)

Приетият език в Словашката република съгласно член 20, параграф 2, буква в) от Регламента е словашкият език.

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

Съгласно член 21, параграф 2 от Гражданския процесуален кодекс окръжният съд (krajský súd), който е компетентен да легализира съдебни документи в съответствие с член 62 от Закон № 97/1963 за международното частно и процесуално право, както е изменен, е компетентен и да издава, изменя или оттегля удостоверения съгласно специални разпоредби относно публичните актове.

Окръжният съд е компетентен да легализира съдебни документи или да издава апостил, ако въпросните документи са издадени от районни съдилища, нотариуси или съдебни изпълнители в неговия съдебен район, ако автентичността на документите е установена или е доказана автентичността на подписа върху документите и ако документите са преводи, изготвени от официални преводачи, или становища, изготвени от експерти.

Закон № 97/1963 може да бъде намерен на Slov-lex.sk

Последна актуализация: 09/04/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.