Европейско изпълнително основание

Словения

Съдържание, предоставено от
Словения

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Словения

Признаване и изпълнение на съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси – европейско изпълнително основание


*задължително поле

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

Процедури за поправка по член 10, параграф 2:

  • В Словения заявлението за поправяне трябва да бъде адресирано до органа, който е издал удостоверението за европейско изпълнително основание (член 42, буква c), точка 1 от Закона за принудителното изпълнение и обезпечаването на вземанията).

Процедури за оттегляне по член 10, параграф 2:

  • Производство за отмяна по член 42, буква c), точка 2 от Закона за принудителното изпълнение и обезпечаването на вземанията (съдът или органът, който е издал удостоверението, е компетентен да го отмени) и член 40, буква c), точка 3 от въпросния закон (за целите на производството за отмяна на окончателно удостоверение въз основа на официален документ вследствие на решение за принудително изпълнение териториална компетентност има съдът, който разполага с териториална компетентност да се произнася по допустимите средства за принудително изпълнение).

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

Възстановяване на производството съгласно членове 394—405 от Гражданския процесуален кодекс.

Restitutio in integrum съгласно членове 166—120 от Гражданския процесуален кодекс.

3. Приети езици по член 20 (2)

Официалните езици са словенски, както и езиците на двете национални малцинства, които се използват официално в съдилищата в райони, населявани от съответните национални малцинства (член 6 и член 104 от Гражданския процесуален кодекс във връзка с член 15 от Закона за принудителното изпълнение и обезпечаването на вземанията). Езиците на националните малцинства са италиански и унгарски.

Районите със смесен етнически състав са определени в Закона за устройството на общините (Uradni list RS (Официален вестник на Република Словения), бр. 108/06 — официален консолидиран текст, и бр. 9/11). Член 5 от Закона за устройството на общините гласи: „Районите със смесен етнически състав по смисъла на настоящия закон са тези, определени като такива в действащия правилник на общините Лендава, Ходош-Шаловци, Моравске Топлице, Копер, Изола и Пиран“.

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

Нотариуси

Указател с имената на нотариусите може да бъде намерен на адрес http://www.notar-z.si/poisci-notarja

Последна актуализация: 26/10/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.