Европейско изпълнително основание

Швеция

Съдържание, предоставено от
Швеция

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Швеция

Признаване и изпълнение на съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси – европейско изпълнително основание


*задължително поле

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

Поправяне на удостоверения може да се извършва в съответствие с член 14 от Закона (2014:912) за определяне на допълнителни разпоредби относно компетентността на съдилищата и признаването и международното изпълнение на някои решения (член 10, параграф 1, буква а) от Регламента за европейско изпълнително основание).

„Член 14 от Закона (2014:912) за определяне на допълнителни разпоредби относно компетентността на съдилищата и признаването и международното изпълнение на някои решения

Ако поради съществена грешка дадено удостоверение за европейско изпълнително основание не отговаря на съдебното решение, автентичния документ или решение, на което се базира, удостоверението се поправя от съда или органа, който го е издал. Решенията за поправяне не подлежат на обжалване.“

Удостоверенията може да бъдат оттегляни в съответствие с член 15 от Закона (2014:912) за определяне на допълнителни разпоредби относно компетентността на съдилищата и признаването и международното изпълнение на някои решения (член 10, параграф 1, буква б) от Регламента за европейско изпълнително основание).

„Член 15 от Закона (2014:912) за определяне на допълнителни разпоредби относно компетентността на съдилищата и признаването и международното изпълнение на някои решения

Ако удостоверение за европейско изпълнително основание е издадено в нарушение на изискванията, определени в Регламента за европейско изпълнително основание, удостоверението се оттегля от съда или органа, който го е издал.

Преди удостоверението да бъде оттеглено, на страните се дава възможност да изложат своите становища, освен ако това е ненужно.

Решенията за оттегляне не подлежат на обжалване.“

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

Молба за преразглеждане може да бъде подадена под формата на жалба (överklagande) в съответствие с глава 50, член 1 от Кодекса на съдопроизводството (rättegångsbalken), молба за възобновяване (återvinning) съгласно глава 44, член 9 от Кодекса на съдопроизводството, молба за възобновяване (återvinning) съгласно член 52 от Закона за заповедите за плащане и подпомагането (1990:746), молба за подновяване при пропуснат срок (återställande av försutten tid) съгласно глава 58, член 11 от Кодекса на съдопроизводството или жалба за сериозна процесуална грешка (klagan över domvilla) съгласно глава 59, член 1 от Кодекса на съдопроизводството (член 19 от Регламента за европейското изпълнително основание).

„Глава 50, член 1 от Кодекса на съдопроизводството

Страна, която желае да обжалва решение на районен съд (tingsrätt) по гражданско дело, прави това в писмен вид. Жалбата се подава до районния съд. Тя трябва да бъде подлучена от съда в срок до три седмици, считано от връчването на решението.

Глава 44, член 9 от Кодекса на съдопроизводството

Страна, срещу която е постановено неприсъствено решение, може да подаде молба за възобновяване на делото до съда, в който делото е било образувано, в срок до един месец, считано от датата, на която ѝ е било връчено решението. Ако не бъде подадена молба за възобновяване, решението повече не може да бъде оспорвано, доколкото то е против неприсъствалата страна.

Молбата за възобновяване се представя в писмен вид. Ако неприсъственото решение е взето без изслушване по същество, молбата трябва да съдържа всичко, изисквано от ищеца от гледна точка на такова изслушване.

Глава 58, член 11 от Кодекса на съдопроизводството

Ако дадено лице е пропуснало срок за обжалване на съдебно или друго решение или за възобновяване или възстановяване и ако има законоустановено оправдание за това, по негова/нейна молба изтеклият срок може да бъде подновен.

Глава 59, член 1 от Кодекса на съдопроизводството

Влязло в сила съдебно решение може да бъде отменено поради сериозна процесуална грешка по молба на лице, чиито законни права са засегнати от решението:

1. ако делото е гледано въпреки наличието на процесуална пречка, която по-висш съд, който разглежда обжалването на делото, е задължен да вземе предвид служебно;

2. ако решението е постановено срещу лице, което не е било надлежно призовано и не се е явило в съда, или ако правата на лице, което не е било страна по делото, са засегнати неблагоприятно от решението;

3. ако решението е толкова неясно или непълно, че от него не може да се установи отсъждането на съда по същество; или

4. ако в хода на производството е допусната друга сериозна процесуална грешка, за която може да се приеме, че е засегнала резултата от делото.

Жалба относно сериозна процесуална грешка, както е посочено в предходната точка 4, основана на обстоятелство, което преди това не е изтъквано в рамките на делото, се отхвърля, освен ако жалбоподателят може да докаже, че не е имал възможност да представи обстоятелството в хода на производството или е имал друга основателна причина да не направи това.

Член 52 от Закона (1990:746) за заповедите за плащане и подпомагането

Ако ответникът не е удовлетворен от решението по дадено дело относно заповед за плащане или обикновена помощ, може да поиска възобновяване на производството.“

3. Приети езици по член 20 (2)

Приемаме следните езици, на които може да бъдат изготвени удостоверенията: шведски и английски.

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

Ако Шведската комисия за социално подпомагане (Socialnämnd) е издала публичен документ, тя може също така да удостовери документа като европейско изпълнително основание.

Последна актуализация: 30/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.