European enforcement order

National information and online forms concerning Regulation No. 805/2004

General information

Regulation (EC) No 805/2004 of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 creating a European Enforcement Order for uncontested claims

The Regulation applies between all Member States of the European Union with the exception of Denmark.

It dispenses, under certain conditions, with all intermediary measures in the Member State in which enforcement is sought that have been necessary so far for decisions delivered in another Member State in the verifiable absence of a dispute over the nature or extent of a debt. Those conditions mainly concern the service of documents in the case of judgments by default. Abolishing exequatur will enable creditors to obtain quick and efficient enforcement abroad without involving the courts in the Member State where enforcement is applied for in time-consuming and costly formalities.

The Regulation provides for six standard forms.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Regulation and a user-friendly tool for filling in the forms.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related links

European enforcement order

Practice guide for the application of the Regulation on the European Enforcement Order PDF (1310 Kb) en

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 17/11/2021

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Европейско изпълнително основание - Белгия

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

За целите на процедурата за поправка или оттегляне по член 10, параграф 2 от регламента [Регламент (ЕО) № 805/2004] трябва да бъде подадено заявление до председателя на съдебния орган, който е издал удостоверението за европейско изпълнително основание. Ако удостоверението е свързано с нотариален акт, това заявление трябва да бъде подадено до нотариуса, който го е издал. Ако председателят или нотариусът решат да поправят или оттеглят удостоверението, последното губи действието си. Веднага след като бъде поправена материалната грешка (в случай на поправка) или веднага след като председателят или нотариусът стигнат до заключението, че са изпълнени всички изисквания на регламента (в случай на оттегляне), ще бъде издадено ново удостоверение, което ще замени предишното удостоверение за европейско изпълнително основание.

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

В зависимост от специфичните обстоятелства по делото съгласно белгийското законодателство са налице няколко начина за действие, които могат да се използват от страна, която желае да се преразгледа дадено решение:

- На първо място, в член 1051 от Съдебния кодекс (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek) се предвижда, че съдебно решение може да бъде обжалвано в едномесечен срок от връчването на решението, или в някои случаи — в едномесечен срок от уведомяването за решението, постановено по силата на член 792, параграфи 2 и 3 от Кодекса. Това правило се прилага без значение дали двете страни са се явили по време на съдебното производство или не.

- На второ място, в член 1048 от Кодекса се предвижда, че когато дадено съдебно решение е постановено в отсъствието на една от страните, може да бъде подадено възражение, което също се подава в едномесечен срок от връчването на решението, или в някои случаи — в едномесечен срок от уведомяването за решението, постановено по силата на член 792, параграфи 2 и 3 от кодекса.

- Когато срещу решение на гражданския съд (или на наказателен съд, който се произнася по гражданските аспекти на разглежданото от него дело) вече не може да се използва нито едно от тези средства за правна защита, при определени обстоятелства дадена страна може да подаде молба за извънредно преразглеждане съгласно член 1133 от Кодекса в срок от шест месеца от уведомяване за решението с оглед на отмяната на решението.

Посочените по-горе срокове за обжалване, възражение или подаване на молба за извънредно преразглеждане не засягат:

- никой от сроковете, посочени в задължителните разпоредби на наднационалното и международното право;

- разпоредбата в член 50 от Съдебния кодекс, която дава право срокът, след изтичането на който се отменя правото, да бъде удължен при определени от закона конкретни обстоятелства;

- възможността за прилагане на общия принцип на правото, която многократно се потвърждава от Касационния съд [Cour de Cassation], съгласно който срокът за изпълнение на даден акт се удължава в полза на страна, която е била възпрепятствана да изпълни акта поради форсмажорни обстоятелства.

3. Приети езици по член 20 (2)

Съгласно член 20, параграф 2, буква в) от регламента [Регламент (ЕО) № 805/2004] копието от съдебното решение и копието от удостоверението за европейско изпълнително основание трябва да бъдат придружени от превод на удостоверението на официалния език на мястото на изпълнението, т.е. нидерландски, френски или немски език.

Списъкът, в който се посочва кой език да се използва, може да бъде намерен в ръководството на получаващите органи за целите на Регламент (ЕО) № 1348/2000 за връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в държавите членки (Европейски съдебен атлас по гражданскоправни въпроси).

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

В Белгия посоченият орган за целите на член 25 от регламента [Регламент (ЕО) № 805/2004] е нотариусът, изготвил публичния документ, който е предмет на искане за издаване на удостоверение за европейско изпълнително основание.

Последна актуализация: 25/10/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Европейско изпълнително основание - България

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

Първоинстанционният съд, разгледал делото може да поправи или оттегли удостоверението за европейско изпълнително основание за безспорно вземане (чл. 619, ал. 4 от ГПК).

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

Длъжникът може да подаде до Върховния касационен съд молба за преразглеждане на съответното решение по реда и при условията на чл.19 от Регламента. Съдът разглежда молбата по реда на Глава 24 "Отмяна на влезли в сила решения" от Гражданския процесуален кодекс.

3. Приети езици по член 20 (2)

Република България определя българския език.

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

Компетентен орган е съдът, в чийто район е издаден публичният документ (чл. 619, ал. 1 от ГПК).


Последна актуализация: 27/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Европейско изпълнително основание - Чешка република

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

Чешките районни съдилища (okresní soudy) процедират съгласно член 167 от Закон № 99/1963 (Граждански процесуален кодекс), както е изменен.

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

Чешките районни съдилища (okresní soudy) процедират съгласно член 58 и членове 201—243g от Закон № 99/1963 (Граждански процесуален кодекс), както е изменен.

3. Приети езици по член 20 (2)

Чешки език

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

Районни съдилища (okresní soudy).

Последна актуализация: 20/09/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Европейско изпълнително основание - Германия

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

Законът, с който се прилага Регламент (ЕО) № 805/2004 за въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни вземания, (Закон за прилагането на европейското изпълнително основание) добави следните разпоредби в Гражданския процесуален кодекс (ZPO):

„Член 1081

Поправяне и оттегляне

(1)          Молба съгласно член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 805/2004 за поправяне или оттегляне на съдебно удостоверение се подава до съда, който е издал удостоверението. Съдът се произнася по молбата. Молба за поправяне или оттегляне на нотариално или административно удостоверение се подава до органа, който е издал удостоверението. Нотариусът или административният орган незабавно предава молбата за решение на районния съд, в чийто район се намира седалището му.

(2)          Длъжникът може да подаде молба за оттегляне в срок от един месец. Ако удостоверението трябва да бъде връчено в чужбина, срокът е два месеца. Това е законово установен срок, който започва да тече при връчване на удостоверението, но във всеки случай не преди връчване на основанието, с което е свързано удостоверението. В молбата за оттегляне се посочва причината, поради която основанието е било очевидно неправилно предоставено.

(3)          Член 319, параграфи 2 и 3 се прилага mutatis mutandis по отношение на поправянето и оттеглянето.“

Член 319, параграфи 2 и 3 от ZPO гласи следното:

„Член 319

Поправяне на съдебни решения

(1) ...

(2)          Решението за поправка се отбелязва в съдебното решение и в копията от съдебното решение. Ако решението, с коeто се обявява поправката, е изготвено във формата, посочена в член 130b, тo трябва да се запази в отделен електронен документ. Документът се прикачва по неделим начин към съдебното решение.

(3)          Решения, с които се отхвърля молба за поправяне, не подлежат на обжалване, но може незабавно да се подаде жалба срещу решение, с което се извършва поправяне.“

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

В съответствие с действащите германски гражданскопроцесуални норми, като общо правило и не само в извънредните случаи, посочени в член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 805/2004, длъжникът има право да подаде молба за преразглеждане на издаденото решение на основание своя пропуск да предяви възражения или своето неявяване (вж. член 19, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 805/2004).

a)    Неприсъствени решения и изпълнителни основания

Съгласно член 338 от ZPO длъжникът може да подаде молба за отмяна на неприсъствено решение. Същото средство за правна защита се прилага и за нареждане, издадено в производство за платежно нареждане (вж. член 700 от ZPO във връзка с член 338 от ZPO). Молбата се подава посредством внасяне на известие за възражение в съда, който разглежда основното дело. Срокът за внасяне на известието за възражение е две седмици. Това е законово установен срок, който започва да тече от връчването на решението. Ако молбата е допустима, производството ще се върне на етапа, на който е било преди неявяването. Допустимостта на молбата не зависи от причините, поради които длъжникът не е успял да оспори иска или да се яви на разглеждането на делото.

Ако в случаите, посочени в член 19, параграф 1, буква a) от Регламент (ЕО) № 805/2004, е имало не само ненадлежно връчване на документа, с който се открива производството, или еквивалентен документ или призовка за явяване в съда, а освен това и проблеми с връчването на решението, които продължават да са налице, например защото връчването и в двата случая е било извършено на адрес, на който длъжникът не е пребивавал от дълго време, положението е следното: ако не може да се докаже, че неприсъственото решение или изпълнителното основание са били надлежно връчени или ако връчването е недействително поради нарушение на основните норми, уреждащи връчването, двуседмичният срок за подаване на молба ще започне да тече едва когато длъжникът действително получи неприсъственото решение или изпълнителното основание. Освен това длъжникът продължава да има право да внесе иск за отмяна на съдебното решение.

В случаите, посочени в член 19, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 805/2004, т.e. когато няма нередовност при връчването, но длъжникът не е успял да оспори иска поради форсмажорни или извънредни обстоятелства не по негова вина, положението е следното: ако пречката е отстранена достатъчно време преди изтичането на срока за подаване на молба за отмяна на съдебното решение, длъжникът може да разчита на нормалното средство за правна защита, т.е. подаване на молба (вж. по-горе). Ако например длъжникът не е бил в състояние да се яви в съда поради пътно произшествие, обикновено той би могъл да подаде молба или да назначи свой представител, който да направи това от негово име, в рамките на двуседмичния срок след връчване на съдебното решение. Ако пречката продължи да съществува след изтичане на срока за подаване на молба, член 233 от ZPO позволява на длъжника да поиска производството да бъде върнато на предишния си етап. Тези разпоредби не се ограничават до форсмажорни обстоятелства и позволяват на страната да поиска връщане на производството на предишния етап, когато не по своя вина не е имала възможност да спази определения от закона срок (или други специфични срокове). Това искане за връщане на производството на предишния етап трябва да се предяви в двуседмичен срок, който започва да тече от датата, на която пречката е отстранена. Не може да се внася такова искане след изтичането на една година след изпуснат срок. Искането се разглежда от съда, който е компетентен да разгледа молбата за отмяна на съдебното решение (т.е. съда, в който се гледа делото), която също трябва да се внесе в двуседмичен срок.

Ако длъжникът е внесъл допустима молба за отмяна на съдебното решение, но не се яви на следващото насрочено заседание, той не разполага с допълнителни средства за правна защита срещу неприсъственото съдебно решение, с която се отхвърля неговата молба (вж. член 345 от ZPO). Въпреки това длъжникът има правото, до известна степен, да подаде жалба. В такива случаи, в съответствие с член 514, параграф 2 от ZPO, той може да използва в подкрепа на своята жалба факта, че неявяването му не се е дължало на небрежност. Общото ограничение за допустимост на жалбите (вж. член 511, параграф 2 от ZPO) не се прилага. Обжалването се извършва посредством внасяне на известие за обжалване в апелативния съд. Срокът за внасяне на жалби е един месец; това е законово установен срок, който започва да тече при връчване на решението в завършен вид и най-късно пет месеца след произнасяне на решението. Тъй като това представлява законово установен срок, длъжникът може да поиска производството да бъде върнато на предишния етап съгласно член 233 от ZPO, ако не е бил в състояние да спази срока за обжалване поради причини, които не са по негова вина (вж. по-горе).

б)    Решения въз основа на преписката по делото

Ако длъжникът не се яви на устното производство и съдът не произнесе неприсъствено решение, а вместо това по искане на кредитора произнесе решение въз основа на преписката по делото (вж. член 331a, параграф 2 от ZPO), това решение подлежи на обжалване. Съгласно член 511 от ZPO обжалването е допустимо, ако стойността на иска надхвърля 600 EUR или съдът на първа инстанция е позволил обжалване на решението поради особено важни основания (член 511, параграф 4 от ZPO). По отношение на формалните изисквания за обжалване и правото да се поиска производството да се върне на предишния етап се прави препратка към горепосоченото.

3. Приети езици по член 20 (2)

Законът за прилагането на европейското изпълнително основание въведе следните разпоредби в ZPO:

„Член 1083

Превод

Ако от кредитора се изисква да представи превод в съответствие с член 20, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 805/2004, той се изготвя на немски и се заверява от лице, квалифицирано да направи това, в една от държавите-членки.“

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

В Германия публичните документи за целите на член 25, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 805/2004 са подлежащи на принудително изпълнение документи, изготвени от нотариуси и служби по въпросите на закрилата на младежта. В нов член 1079 към ZPO Законът за прилагането на европейското изпълнително основание дава правомощия за издаване на удостоверение за европейско изпълнително основание за целите на член 25, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 805/2004 на службата, която е компетентна за издаване на подлежащо на принудително изпълнение копие (вж. член 724 от ZPO). Тези разпоредби гласят следното:

„Член 1079

Компетентност

Удостоверения съгласно:

1.            Член 9, параграф 1, член 24, параграф 1, член 25, параграф 1 и

2.            Член 6, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 805/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. за въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни вземания (ОВ L 143, стр. 15) могат да се издават от съдилищата, органите или нотариусите, които са компетентни за издаване на подлежащо на принудително изпълнение копие.“

В съответствие с член 797, параграф 2 от ZPO подлежащо на принудително изпълнение копие (и следователно удостоверение за европейско изпълнително основание) на нотариален документ следва да се издаде от нотариуса, който съхранява документа. Ако документът се съхранява от орган, този орган е компетентен за издаването. В обичайната ситуация документът се съхранява от нотариуса, който го е заверил.

В съответствие с член 60, параграф 3, точка 1 от Том VIII (Благосъстояние на децата и младежите) от Кодекса за социално благосъстояние, Службата за младежта, която е компетентна за заверяване на документи, е компетентна да издава подлежащо на принудително изпълнение копие на документ, свързан със закрилата на младежта. Резултатът е, че Службата за младежта, която е издала публичния документ, е компетентна да издаде удостоверението за европейско изпълнително основание. Законът за прилагането на европейското изпълнително основание въведе пояснение чрез преразглеждане на член 60, параграф 3, точка 1 от Том VIII на Кодекса за социално благосъстояние.

От ситуацията във връзка с компетентността за издаване на подлежащи на принудително изпълнение копия следва, че в Германия всички нотариуси и всички Служби за младежта по принцип могат да издават удостоверения за европейски изпълнителни основания. Тъй като в Германия има около 8 000 нотариуса и няколко стотин служби за младежта, не изглежда уместно да се изготви списък на всички тях за публикуване в Официален вестник на Европейския съюз. Освен това разходите за поддържане на актуализиран списък биха били непропорционално големи. Понастоящем германското правителство се въздържа от изпращане на списъка и вместо това уведомява за законовите разпоредби, определени в член 1097 от ZPO във връзка с член 797, параграф 2 от ZPO или член 63, параграф 1 от Том VIII на Кодекса за социално благосъстояние за публикуване в Официален вестник на Европейския съюз. Тази информация позволява на кредитора да открие компетентния орган за целите на член 25 от Регламент (ЕО) № 805/2004 без затруднения. Освен това в преобладаващата част от случаите компетентният орган е органът, който е издал публичния документ, както е обяснено по-гор.

Последна актуализация: 28/06/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Европейско изпълнително основание - Естония

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

В Естония молба за поправяне или оттегляне на удостоверение за европейско изпълнително основание по член 10, параграф 2 от Регламента може да се подава по начина, определен в член 447 и член 6191, параграфи 3 и 4 от Връзката отваря нов прозорецГражданския процесуален кодекс.

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

В случаите по член 19, параграф 1, в Естония молба може да бъде подадена в съответствие с член 415 от Гражданския процесуален кодекс.

3. Приети езици по член 20 (2)

За целите на член 20, параграф 2, буква в) от Регламента, в Естония се приемат удостоверения на английски или естонски език или преведени на един от тези езици.

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

Органът по член 25 е Окръжният съд на Харю.

Последна актуализация: 16/07/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Европейско изпълнително основание - Гърция

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

Когато по съдебно решение е издадено удостоверение за европейско изпълнително основание, процедурата за поправяне или оттегляне на удостоверението е определена в член 10 от Регламент (ЕО) № 805/2004. Същата процедура се прилага за удостоверения за съдебни спогодби (член 24, параграф 3 от Регламента) и за публични документи (член 25, параграф 3). В Гърция производства от този вид и разбира се, производствата, свързани с компетентността, са уредени от член 933 от Гражданския процесуален кодекс (κώδικας πολιτικής δικονομίας), в който се разглежда подаването на възражения срещу действителността на изпълнителните основания. Но поправянето или оттеглянето не може да се оспорва, защото член 10, параграф 4 от Регламента се прилага по аналогия и — в съответствие с член 24, параграф 3 и член 25, параграф 3 — се прилага по същия начин по отношение на съдебните спогодби и публичните документи.

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

Когато решение, удостоверено като европейско изпълнително основание, трябва да бъде преразгледано, защото длъжникът не е можел да се защити поради забавено връчване на документи или поради непреодолима сила, т.е. поради изключителни обстоятелства извън неговия контрол, процедурата, която трябва да се следва, е процедурата, приложена от съда, който е постановил въпросното решение. Това е процедурата за подаване на възражение на основание неприсъствено постановяване на решение, предвидена в Гражданския процесуален кодекс (член 495 и член 501 и сл.).

3. Приети езици по член 20 (2)

Молби за удостоверяването на публичен документ като европейско изпълнително основание, изпълняемо в държава членка, в съответствие с член 25, параграф 1 от Регламента, се приемат на гръцки и английски език.

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

Органът, който е компетентен да удостоверява европейско изпълнително основание, т.е. публичен документ по член 4, параграф 3 от Регламента, във връзка с член 904, параграф 2, букви δ) и ζ) от Гражданския процесуален кодекс на Гърция, е лицето, което според гръцкото право е упълномощено да издаде изпълняем документ, какъвто е издаващият го нотариус, когато става дума за нотариален акт. В случай на документи, които според закона са изпълняеми, но които не са издадени от съд, компетентният орган е лицето, което е издало документа, както в случая с нотариалните актове.

Последна актуализация: 19/04/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Европейско изпълнително основание - Испания

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

Процедурата за поправяне на допуснати грешки в удостоверението за европейско изпълнително основание, предвидена в член 10, параграф 1, буква a) от Регламент (EО) № 805/2004, е уредена в първите три параграфа на член 267 от Органичен закон 6/1985 от 1 юли 1985 г. за съдебната власт (Ley Orgánica del Poder Judicial).

Процедурата за оттегляне на удостоверение за европейско изпълнително основание, предвидена в член 10, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 805/2004, се провежда в съответствие с разпоредбите, уреждащи молбите за оттегляне или изменение на съдебни актове от съда, който ги е постановил (recurso de reposición), и съдържащи се в Закон 1/2000 от 7 януари 2000 г. за гражданското съдопроизводство (Ley de Enjuiciamiento Civil).

Що се отнася до удостоверенията за европейско изпълнително основание за публични документи, нотариусът, който отговаря за досието, има задължение да провери дали са налице някакви материални грешки или дали са изпълнени всички изисквания за издаване на удостоверенията, както и да изпрати искане за поправка поради допусната материална грешка или искане за оттегляне в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 805/2004.

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

Преразглеждане при изключителни случаи, както е посочено в член 19 отРегламент (ЕО) № 805/2004, може да се извърши чрез отмяна на влязло в сила съдебно решение по искане на неявилата се страна (член 501 от Закон 1/2000 от 7 януари 2000 г. за гражданското съдопроизводство).

3. Приети езици по член 20 (2)

В съответствие с член 20, параграф 2, буква в) приетият език е испански.

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

Компетентен да издаде удостоверението, предвидено в член 25, параграф 1 и в приложение III към Регламент (ЕО) № 805/2004, е заверяващият нотариус или негов законен представител или заместник във връзка с това досие.

Последна актуализация: 22/06/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Европейско изпълнително основание - Франция

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

С оглед на предвиденото в член 10, параграф 2 от Регламента, молбата за поправяне на удостоверението за европейско изпълнително основание в случай на материална грешка или за оттегляне на това удостоверение, ако то е издадено без да са спазени предвидените изисквания, се подава до ръководителя на служба „Деловодство“ (greffe judiciaire) на съда, издал удостоверението.

Отхвърлянето на молба за поправяне или оттегляне може да бъде обжалвано чрез молба до председателя на съда.

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

Процедурата за преразглеждане по член 19 е общата процедура, приложима за решенията, постановени от съда, издал първоначалното изпълнително основание.

3. Приети езици по член 20 (2)

Приеманите езици за регистрация на европейски изпълнителни основания, изпратени от кредитори до френските органи, са: френски, английски, немски, италиански и испански.

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

Органите, визирани в член 25 от регламента, са нотариусът или юридическото лице, което е титуляр на нотариалната служба, съхраняваща оригинала на получения документ.

Последна актуализация: 28/06/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Европейско изпълнително основание - Хърватия

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

Молбата за поправяне или оттегляне на съдебно удостоверение трябва да се подава до:

- съда, който е издал удостоверението.

Молбата за поправяне или анулиране на публичен документ, изготвен от нотариус, административен орган или физическо или юридическо лице с публични правомощия, трябва да се подава до:

- органа или лицето, което е изготвило документа и което след това е задължено да препрати молбата до компетентния общински съд по местонахождението на седалището/местожителството, за да може съдът да постанови действително решение.

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

В съответствие с член 19, параграф 1 от Регламента процедурите за преглед на решения в Република Хърватия са уредени в Гражданския процесуален закон (Zakon o parničnom postupku) (Narodne novine (Официален вестник на Република Хърватия); бр. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11 — консолидиран текст, 25/13, 89/14 — решение на Конституционния съд на Република Хърватия, 70/19).

Тези процедури са следните:

- молба за възстановяване на предишното положение (членове 117—122a от Гражданския процесуален закон). Молбата трябва да бъде подадена в срок от осем дни, считано от датата, на която страната е научила причината за допуснатия пропуск, или ако страната е научила за пропуска на по-късна дата, горепосоченият срок започва да тече, считано от датата, на която страната е узнала за причината, поради която е пропуснат срокът. След като минат два месеца (в производства пред общинските съдилища) или 30 дни (в производства пред търговските съдилища) от пропуска, молба за възстановяване на предишното положение не може повече да се подава,

- преразглеждане (членове 421—432 от Гражданския процесуален закон). Молбата за преразглеждане трябва да бъде подадена в срок от 30 дни, считано от датата, на която страната е узнала за причината за подаване на молбата, или от датата, на която ѝ е връчено съдебното решение.

3. Приети езици по член 20 (2)

Хърватски език. Преводите на хърватски език трябва да бъдат заверени от оправомощен преводач в една от държавите — членки на ЕС.

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

Компетентните съдилища, административните органи, нотариусите, юридическите и физическите лица с публични правомощия, които са упълномощени да издават изпълнителни документи или изпълнителни основания за неоспорени искове съгласно приложимото национално право.

Последна актуализация: 12/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Европейско изпълнително основание - Италия

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

Предвидената в италианското законодателство процедура за поправка на удостоверението за европейско изпълнително основание по член 10, параграф 2 е поправяне на материална грешка. Съответните разпоредби са член 287 и следващите от Гражданския процесуален кодекс (ГПК).

Предвидената в италианското законодателство процедура за оттегляне на удостоверението за европейско изпълнително основание по член 10, параграф 2 е процедурата за оттегляне в съдебна зала. Съответните разпоредби от Гражданския процесуален кодекс са член 737 и следващите. Те се задействат чрез процедура за обжалване и приключват с мотивирано определение от съда, заседаващ в съдебен състав. Възможно е провеждането на заседание.

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

В италианското законодателство процедурата за преразглеждане по член 19, параграф 1 включва обжалване по общия ред (член 323 и следващите от ГПК: обжалване и касационно обжалване (ricorso per cassazione)), както и подаване на извънредна жалба (член 395 от ГПК).

3. Приети езици по член 20 (2)

Приетият език в съответствие с член 20, параграф 2, буква в) е италиански език.

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

Посоченият орган съгласно член 25 е съдът [Tribunale].

Последна актуализация: 22/03/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Европейско изпълнително основание - Кипър

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

Процедурите за поправка са същите като посочените в Гражданския процесуален кодекс. Удостоверението за европейско изпълнително основание може да бъде поправено, ако е налице материална грешка или несъответствие между решението и удостоверението.

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

Всяка процедура за преразглеждане на решението може да бъде регистрирана в съответствие с Гражданския процесуален кодекс и съгласно наредба 48 всички молби трябва да бъдат подадени в писмена форма и да бъдат връчени на заинтересованите страни най-малко четири дни преди датата на съдебното заседание. За подаване на молбата може да бъде използван формулярът в приложение VI към Регламента.

3. Приети езици по член 20 (2)

Гръцки и английски език

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

Не се прилага. В кипърската правна система няма публични документи по смисъла на член 4 от Регламента.

Последна актуализация: 08/11/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Европейско изпълнително основание - Латвия

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

Във връзка с информацията относно разпоредбите на националното законодателство за осигуряване на прилагането на член 10, параграф 2 от Регламента и за уреждане на процедурата за поправяне или оттегляне на удостоверение за европейско изпълнително основание, латвийските органи информират, че мерките за изпълнение на член 10, параграф 2 са уредени в членове 543.1 и 545.1 от Гражданския процесуален кодекс (Civilprocesa likums).

„Член 543.1 Поправяне на грешки в изпълнителни титули на Европейския съюз

(1) По искане на една от страните в производството съдът, който е постановил съдебното решение или е взел друго решение, може да поправя грешки, допуснати в удостоверението за европейско изпълнително основание, на основание член 10 от Регламент (ЕО) Връзката отваря нов прозорец№ 805/2004 на Европейския парламент и на Съвета, в удостоверението по член 41, параграф 1 и член 42, параграф 1 от Регламент (ЕО) Връзката отваря нов прозорец№ 2201/2003 на Съвета на основание Регламент (ЕО) Връзката отваря нов прозорец№ 2201/2003, или в удостоверението по член 5 от Регламент (ЕС) Връзката отваря нов прозорец№ 606/2013 на Европейския парламент и на Съвета на основание член 9, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) Връзката отваря нов прозорец№ 606/2013. По своя инициатива съдът може да поправя и грешки в удостоверението по член 5 от Регламент (ЕС) Връзката отваря нов прозорец№ 606/2013 на Европейския парламент и на Съвета.

(2) За подаване на молба за поправяне на удостоверение за европейско изпълнително основание трябва да се използва формуляра, посочен в член 10, параграф 3 от Регламент (ЕО) Връзката отваря нов прозорец№ 805/2004 на Европейския парламент и на Съвета.

(3) Въпросът относно поправянето на грешката се разглежда в съдебно заседание като страните се уведомяват за него преди заседанието. Неявяването на тези лица на съдебното заседание не е пречка за разглеждането на въпроса.

(4) Грешките в изпълнителните титули, посочени в параграф 1 от настоящия член, се поправят с решение на съда.

(5) Срещу решението на съда за поправяне на грешка в изпълнителен титул може да се подаде частна жалба.

Член 545.1 . Оттегляне на удостоверение за европейско изпълнително основание и на удостоверение по член 5 от Регламент (ЕС) Връзката отваря нов прозорец№ 606/2013 на Европейския парламент и на Съвета

(1) По искане на една от страните в производството, подадена чрез използване на формуляра, предвиден в член 10, параграф 3 от Регламент (ЕО) Връзката отваря нов прозорец№ 805/2004 на Европейския парламент и на Съвета, съдът, постановил решението или взел друго решение, може да оттегли удостоверение за европейско изпълнително основание на основание член 10 от Регламент (ЕО) Връзката отваря нов прозорец№ 805/2004 на Европейския парламент и на Съвета.

(11) По искане на една от страните или по своя инициатива съдът, постановил решението, може да оттегли удостоверението по член 5 от Регламент (ЕС) Връзката отваря нов прозорец№ 606/2013 на Европейския парламент и на Съвета на основание член 9, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) Връзката отваря нов прозорец№ 606/2013, като за целта издава удостоверението, предвидено в член 14 от Регламент (ЕС) Връзката отваря нов прозорец№ 606/2013.

(2) Искането за оттегляне на удостоверение за европейско изпълнително основание или на удостоверение по член 5 от Регламент (ЕС) Връзката отваря нов прозорец№ 606/2013 на Европейския парламент и на Съвета се разглежда в съдебно заседание като страните се уведомяват за него преди заседанието. Неявяването на тези лица на съдебното заседание не е пречка за разглеждането на въпроса.

(3) Срещу съдебното решение може да се подаде частна жалба.“

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

В националното законодателство не са въведени допълнителни норми във връзка с прилагането на член 19, параграф 1 от Регламента, тъй като в Латвия тези правила са обхванати от разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс.

„Член 51. Възстановяване на процесуални срокове

(1) По молба на една от страните в производството съдът възстановява пропуснати процесуални срокове, ако прецени, че причините за пропускането им са основателни.

(2) С възстановяването на пропуснат срок, съдът разрешава и извършване на забавените процесуални действия.

Член 52. Удължаване на процесуални срокове

Сроковете, определени от съд или съдия, могат да бъдат удължавани по молба на една от страните по производството.

Член 53. Процедура за удължаване и възстановяване на процесуалните срокове

(1) Молбата за удължаване на срок или за възстановяване на пропуснат срок се подава до съда, пред който е трябвало да се извърши забавеното процесуално действие, след което тя се разглежда по реда на писмена процедура. Преди разглеждането на молбата страните по производството се уведомяват за предстоящата процедура и получават препис от молбата за удължаване или за възстановяване на срока.

(2) Към молбата за възстановяване на процесуален срок се прилагат документите, необходими за извършване на процесуалното действие, както и документи, обосноваващи възстановяването на срока.

(3) Срок, определен от съдия, може да бъде удължен от съдия, заседаващ в едноличен състав.

(4) Срещу отказа на съда или съдията да удължи или възстанови даден срок може да се подаде частна жалба.“

3. Приети езици по член 20 (2)

Съгласно член 20, параграф 2, буква в) от Регламента Латвия е посочила, че приеманият език за приемане и издаване на удостоверения за европейско изпълнително основание е латвийски език.

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

В Латвия няма органи, оправомощени да издават публични документи по смисъла на член 25 от Регламента.

Последна актуализация: 16/04/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Европейско изпълнително основание - Литва

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

В съответствие с член 30 от Регламент (ЕО) № 805/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. за въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни вземания (наричан по-долу „регламентът“), Министерството на правосъдието на Република Литва представя информацията, свързана с процедурите за правна защита, език и органи, посочени в член 30. Същевременно предоставяме текста на съответния закон на Република Литва за прилагане на Регламент (ЕО) № 805/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. за въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни вземания (Официален вестник № 58 от 7 май 2005 г.) (наричан по-долу „законът“) и на гражданския процесуален кодекс на Република Литва (Официален вестник № 36-1340 от 6 април 2002 г.; Официален вестник № 42 от 24 април 2002 г.) (наричан по-долу „кодексът“).

Съдът, който е издал удостоверение за европейско изпълнително основание, може да го поправи по искане на заинтересована страна (в съответствие с член 10, параграф 1, буква а) от регламента, член 5, параграф 1 от закона и член 648, параграф 6 от кодекса). Удостоверение за европейско изпълнително основание, издадено във връзка с публичен документ, може да се поправи от окръжния съд по мястото на дейност на нотариуса, който е изготвил заповедта за принудително изпълнение на публичния документ. Не се дължи гербов налог за заявление за поправяне на удостоверение за европейско изпълнително основание.

Съдът, който е издал удостоверение за европейско изпълнително основание, може да го оттегли посредством съдебна заповед (в съответствие с член 10, параграф 1, буква б) от регламента и член 5, параграф 2 от закона). Удостоверение за европейско изпълнително основание, издадено във връзка с публичен документ, може да се оттегли от окръжния съд по мястото на дейност на нотариуса, който е изготвил заповедта за принудително изпълнение на публичния документ. Не се дължи гербов налог за заявление за оттегляне на удостоверение за европейско изпълнително основание.

Член 5 от закона гласи следното:

„Член 5. Поправяне или оттегляне на удостоверение за европейско изпълнително основание.

1. Ако поради печатна или друга грешка удостоверението за европейско изпълнително основание се различава от съдебното решение или публичния документ, разпоредбите на член 648, параграф 6 от гражданския процесуален кодекс на Република Литва се прилагат mutatis mutandisза поправяне на удостоверението за европейско изпълнително основание.

2. Съдът, който е издал удостоверението за европейско изпълнително основание, оттегля или се въздържа от оттегляне на удостоверението за европейско изпълнително основание със съдебна заповед в обстоятелствата, посочени в член 10, параграф 1, буква б) от регламента.

3. Заявления, внесени от страни във връзка с разпоредбите на настоящия член, не се облагат с гербов налог.

4. Разпоредбите на настоящия член също така се прилагат тогава, когато окръжният съд по мястото на дейност на нотариуса, който е изготвил заповедта за принудително изпълнение, бъде помолен да поправи или оттегли удостоверение за европейско изпълнително основание, издадено в съответствие с процедурата, определена в член 4, параграф 2 от настоящия закон.“

Член 648, параграф 6 от кодекса гласи следното:

„Ако бъде допусната печатна или друга грешка при издаване на документ за принудително изпълнение, институцията, която го е издала, поправя документа по искане на заинтересованата страна.“

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

Предоставяме текста на съответния закон на Република Литва за прилагане на Регламент (ЕО) № 805/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. за въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни вземания (Официален вестник № 58 от 7 май 2005 г.) (наричан по-долу „законът“) и гражданския процесуален кодекс на Република Литва (Официален вестник № 36-1340 от 6 април 2002 г.; Официален вестник № 42 от 24 април 2002 г.) (наричан по-долу „кодексът“).

Задочна съдебна присъда може да се преразгледа въз основа на обосновано заявление на страна, която не се е явила на процеса, внесено в рамките на 20 дни от датата, на която е била произнесена задочната присъда, (в съответствие с член 78 от кодекса този 20-дневен срок може да се удължи за лица, които не са могли да го спазят поради причини, които съдът счита за уважителни). След получаване на заявлението съдът го изпраща, заедно с копия от неговите приложения, на страните и на трети лица и ги уведомява, че страните са длъжни, а третите лица имат право да представят писмени забележки в рамките на 14 дни. Съдът разглежда заявлението по писмената процедура в рамките на 14 дни след крайния срок за представяне на забележки. Ако след като разгледа заявлението съдът констатира, че страната не се е явила на изслушването поради основателни причини, за които страната не е била в състояние да съобщи на съда навреме, и заявлението се позовава на доказателства, които могат да засегнат законността и валидността на въпросната задочна присъда, съдът отменя задочната присъда и преразглежда делото.

Когато се разглежда дело в съответствие с документалната процедура (глава XXII от кодекса), съдът има право, ако са налице основателни причини, да удължи срока на ответника за внасяне на възражения съгласно член 430, параграф 5 от кодекса, а в случаите, в които делото се разглежда в съответствие с правилата на глава XXIII от кодекса (специфични характеристики на дела, свързани с издаването на съдебна заповед), съдът може, ако са налице основателни причини, да удължи срока на ответника за внасяне на възражения относно иск на кредитор в съответствие с член 439, параграф 2 от кодекса.

Член 287 от кодекса:

„1. Страна, неявила се на съдебно заседание, има право да внесе заявление за преразглеждане на задочна присъда в съда, който е постановил задочната присъда, в рамките на 20 дни от датата на произнасяне на решението.

2. В това заявление се посочва:

1) наименованието на съда, който е постановил задочната присъда;

2) името на заявителя;

3) обстоятелствата, които са довели до неявяване на заявителя на съдебното заседание и причините, поради които не е уведомил съда това неявяване, което той смята за основателно, до датата на заседанието, включително доказателства за тези обстоятелства;

4) обстоятелства, които могат да засегнат законността и валидността на решението и доказателства за тези обстоятелства;

5) подробности за искането на заявителя;

6) списък на подкрепящите документи, приложени към заявлението;

7) подпис на заявителя и датата на изготвяне на заявлението.

3. На съда се предоставят толкова копия от заявлението и приложенията, колкото страни и трети лица има по делото.

4. Грешките в заявлението се елиминират в съответствие с процедурата за отстраняване на грешки от искове.

5. Когато по едно и също дело се внесат обжалвания и заявления за преразглеждане на задочна присъда, първо се разглеждат заявленията за преразглеждане на задочна присъда и всякакви съдебни заповеди, постановени във връзка с тази присъда.“

Член 430, параграф 5 от кодекса:

„Ако се внесат възражения след 20-дневния срок или ако те не отговарят на изискванията на параграф 1 от настоящия член, съдът отказва да ги приеме. Може да се внесе отделна жалба срещу съдебна заповед, с която съдът отказва да приеме възражения. Ако ответникът не спази срока поради основателни причини, при поискване съдът може да удължи срока.“

Член 439, параграф 2 от кодекса:

Възражения от длъжници във връзка с иска на кредитор се внасят писмено в срок от 20 дни от датата, на която на длъжника бъде връчено известие за съдебна заповед. Възраженията отговарят на общите изисквания за съдържание и форма на процедурни документи с изключение на изискванията за посочване на основание. Ако поради основателни причини длъжникът внесе възражение след изтичане на срока, посочен в настоящия параграф, по искане на длъжника съдът може да удължи срока за внасяне на възражения. Може да се внесе отделна жалба срещу съдебна заповед, с която съдът отхвърля това искане на длъжника.

Член 78, параграф 1 от кодекса:

„За лица, които не са спазили срока, определен в закона или наложен от съд, поради причини, които съдът счита за уважителни, въпросният срок може да бъде удължен.“

3. Приети езици по член 20 (2)

В съответствие с член 20, параграф 4 от закона [1] езикът, който се използва за целите на член 20, параграф 2, буква в) от регламента, е литовски.

Член 2, параграф 4 от закона [1]:

„Европейското изпълнително основание или негово копие, което следва да се изпълни в Република Литва, се превежда на литовски и се изпълнява, без да се прилагат разпоредбите на раздел 7 от глава LX от гражданския процесуален кодекс на Република Литва.“[1] Европейско изпълнително основание при безспорни вземания (Официален вестник № 58 от 7 май 2005 г.).

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

В съответствие с член 4, параграф 2 от закона [1] органите, посочени в член 25 от регламента, т.е. органите, които са определени с цел издаване на европейско изпълнително основание във връзка с публичен документ, са нотариусите.

Член 4, параграф 2 от закона [1]:

„По искане на кредитора нотариусът, който е изготвил публичен документ, изготвя европейско изпълнително основание във връзка с публичния документ, както е посочено в параграф 1 от настоящия член. Нотариусът издава европейското изпълнително основание не по-късно от 5 дни след деня, в който е получено искането за издаване на европейско изпълнително основание.“[1] Европейско изпълнително основание при безспорни вземания (Официален вестник № 58 от 7 май 2005 г.).

Последна актуализация: 21/10/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Европейско изпълнително основание - Унгария

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

На територията на Унгария поправянето или оттеглянето на удостоверението за европейско изпълнително основание се урежда от разпоредбите на глава II от Закон LIII от 1994 г. за принудителното изпълнение по съдебен ред.

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

Преразглеждането на решението, на което се основава удостоверяването като европейско изпълнително основание, се урежда от разпоредбите на глава VII от Закон III от 1952 г. за гражданския кодекс.

3. Приети езици по член 20 (2)

Приетите езици за попълване на удостоверението за европейско изпълнително основание са английски и унгарски език.

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

Органът, компетентен да удостоверява автентичен документ, издаден в Унгария като европейско изпълнително основание, обикновено е районният съд, в чийто съдебен район се намира органът, който изготвя документа.

В случай обаче на автентичен документ, изготвен от нотариус, разпореждане, издадено от нотариус, или спогодба, одобрена от нотариус, които имат същото действие като съдебна спогодба, компетентният удостоверяващ орган е нотариусът.

Съдилищата, компетентни да удостоверяват автентични документи, изготвени в Унгария като европейски изпълнителни основания, могат да бъдат намерени, като се използва инструментът за търсене в горния край на страницата.

Нотариусите, действащи в качеството си на удостоверяващи органи, могат да бъдат намерени, като се използва функцията за търсене, достъпна на намиращата се по-долу връзка.

Последна актуализация: 24/10/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Европейско изпълнително основание - Холандия

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

1.1.     Процедура за поправяне

Заявление за поправяне може да се внесе в съда, който е одобрил заповедта като европейско изпълнително основание (ЕИО), като се използва формулярът в приложение VI към регламента. Процедурата се урежда от член 4 от Закона за прилагане; това е опростена процедура за петиции. Това означава, че членове 261 и следващите от Гражданския процесуален кодекс ще се прилагат в допълнение към Закона за прилагане. Членове 358 и следващите и 426 и следващите от този кодекс се прилагат съответно по отношение на жалби и касация.

Член 4 от Закона за прилагане на европейското изпълнително основание

1. Заявление за поправяне на удостоверение за европейско изпълнително основание в съответствие с член 10, параграф 1, буква a) от регламента се изготвя по формуляра, предвиден в член 10, параграф 3 от регламента, до съда, който е одобрил заповедта като европейско изпълнително основание. По аналогия се прилага член 2, параграфи 2 и 3.

2. Ако заявлението, посочено в параграф 1, се внася от кредитор, по чиято молба е било издадено основанието, когато е възможно то се придружава от оригиналното удостоверение за европейско изпълнително основание, което трябва да се поправи. Не е необходимо длъжникът да се призовава за явяване. Поправянето се постановява на дата, която се определя от съда; тази дата се посочва в заповедта на съда и се издава поправено удостоверение за европейско изпълнително основание. Оригиналното удостоверение за европейско изпълнително основание става нищожно в този момент. Ако заявлението бъде отхвърлено, оригиналното удостоверение за европейско изпълнително основание се връща на заявителя.

3. Ако заявлението, посочено в параграф 1, се внася от длъжника, съдът не постановява поправяне без първо да е дал на кредитора и длъжника възможност да бъдат изслушани. Поправянето се постановява на дата, която се определя от съда; тази дата се посочва върху съдебната заповед, както и дейността, която вече е била извършена, и се издава поправено удостоверение за европейско изпълнително основание. Оригиналното удостоверение за европейско изпълнително основание става нищожно в този момент. Съдът инструктира кредитора да внесе новата заповед в регистратурата на съда.

Член 2, параграфи 2 и 3 от Закона за прилагане на европейското изпълнително основание

2. Автентичен екземпляр на основанието, за което се иска удостоверяване, и документът за започване на производството се представят заедно със заявлението, предвидено в параграф 1. При възможност в заявлението се посочват подробности, които са необходими на съда, за да удостовери решението като европейско изпълнително основание в съответствие с приложение I към регламента. Ако документите или информацията, представени със заявлението, са непълни, на заявителя се дава възможност да ги допълни.

3. Заявлението, предвидено в параграф 1, се връчва от съдебен изпълнител или прокурор. Връчване от съдебен изпълнител или прокурор не се изисква в случай на удостоверяване на решение от окръжен съдия.

1.2. Процедура за оттегляне

Може да се внесе заявление за оттегляне, като се ползва формулярът в приложение VI към регламента, в съда, одобрил основанието като ЕИО. Процедурата се урежда от член 5 от Закона за прилагане; това е опростена процедура за петиции. Това означава, че членове 261 и следващите от Гражданския процесуален кодекс ще се прилагат в допълнение към Закона за прилагане. Членове 358 и следващите и 426 и следващите от този кодекс се прилагат съответно по отношение на жалби и касация.

Член 5 от Закона за прилагане на европейското изпълнително основание

1. Заявление за оттегляне на удостоверение за европейско изпълнително основание в съответствие с член 10, параграф 1, буква б) от регламента се изготвя по формуляра, предвиден в член 10, параграф 3 от регламента, до съда, който е одобрил заповедта като европейско изпълнително основание. По аналогия се прилага член 2, параграфи 2 и 3.

2. Оттеглянето се разпорежда след като на страните е била дадена възможност да изразят своето мнение, със заповед на съда на дата, която се определя от него. Съдът може да инструктира кредитора да внесе новата заповед в регистратурата на съда.

Член 2, параграфи 2 и 3 от Закона за прилагане на европейското изпълнително основание

2. Автентичен екземпляр на основанието, за което се иска удостоверяване, и документът за започване на производството се представят заедно със заявлението, предвидено в параграф 1. При възможност в заявлението се посочват подробности, които са необходими на съда, за да удостовери решението като европейско изпълнително основание в съответствие с приложение I към регламента. Ако документите или информацията, представени със молбата, са непълни, на заявителя се дава възможност да ги допълни.

3. Заявлението, предвидено в параграф 1, се връчва от съдебен изпълнител или прокурор. Връчване от съдебен изпълнител или прокурор не се изисква в случай на удостоверяване на решение от окръжен съдия.

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

Може да се отправи молба за преразглеждане на решение по безспорно вземане съгласно член 19 от регламента в съответствие с член 8 от закона за прилагане на европейското изпълнително основание. Ако преразглеждането следва да се разпоредби въз основа на раздел 8, член 3 чрез петиция, се прилагат членове 261 и следващите от Гражданския процесуален кодекс.

Член 8 от Закона за прилагане на европейското изпълнително основание

1. По отношение на решения относно безспорни вземания, към които се прилага регламентът, длъжникът може да подаде молба за преразглеждане до съда, който е постановил заповедта на основанията, посочени в член 19, параграф 1, букви a) и б) от регламента.

2. Ако молбата за преразглеждане касае решение, то трябва да се изготви под формата на документ за възражение в съответствие с член 146 от Гражданския процесуален кодекс.

3. Ако молбата за преразглеждане касае решение по съкратената процедура, то трябва да се изготви под формата на обикновена молба.

4. Жалби трябва да се подават:

a. в случаи, в които се прилага член 19, параграф 1, буква a) от регламента — в рамките на четири седмици след връчване на решението на длъжника;

б. в случаи, в които се прилага член 19, параграф 1, буква б) от регламента — в рамките на четири седмици след като посочените обстоятелства вече не важат.

3. Приети езици по член 20 (2)

Езиците, приети за целите на член 20 от регламента, са нидерландски или всеки език, който длъжникът владее.

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

Органът, определен от Нидерландия да удостоверява документи като ЕИО за целите на член 25 от регламента, е съдията за междинните процесуални действия в съда по мястото на дейност на нотариуса, който е изготвил оригиналния документ.

Последна актуализация: 25/08/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Европейско изпълнително основание - Австрия

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

– В случай на съдебни решения и спогодби, както и на споразумения за задължения за издръжка съгласно член 4, параграф 3, буква б): заявление за оттегляне или поправяне на удостоверение за европейско изпълнително основание трябва да се подаде пред съда или административния орган, издал удостоверението (член 419, параграфи 1 и 2 от австрийския Кодекс за принудителното изпълнение (Exekutionsordnung).

– В случай на нотариални актове (Notariatsakte) с изпълнителна сила: заявление за поправяне трябва да се представи пред нотариуса, изготвил нотариалния акт, или, ако това е невъзможно, пред отговорния държавен служител съгласно членове 119, 146 и 149 от австрийския Нотариален кодекс (Notariatsordnung). Компетентност за отмяна на издадено от нотариус удостоверение има съдът, компетентен съгласно процесуалното право да се произнася по оспорването на изпълнителната сила на нотариален акт (член 419, параграф 3 от Кодекса за принудителното изпълнение).

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

– При надлежно връчване на документа: заявление за възстановяване в предишното положение (Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand) при неспазване на крайния срок за оспорване на вземането или неприсъствие на заседание.

– При ненадлежно връчване на документа: в случай на решения по едноетапна процедура, като например заповед за плащане (Zahlungsbefehl) или заповед за плащане на менителница (Wechselzahlungsauftrag) — заявление за повторно връчване (Antrag auf neuerliche Zustellung); в случай на неприсъствено съдебно решение — въззивна жалба (Berufung); в случай на съдебни определения, постановени на основание на неявяване — частна жалба (Rekurs).

3. Приети езици по член 20 (2)

Немски език.

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

– В случай на споразумения за издръжка по смисъла на член 4, параграф 3, буква б): административният орган, пред който е сключено споразумението.

– В случай на нотариални актове с изпълнителна сила: нотариусът, изготвил нотариалния акт, или, ако това е невъзможно, отговорният държавен служител съгласно членове 119, 146 и 149 от австрийския Нотариален кодекс. Пълен списък на нотариусите е публикуван на уебсайта на Австрийската нотариална камара (Österreichische Notariatskammer) на следния адрес: http://www.notar.at/

Последна актуализация: 25/03/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Европейско изпълнително основание - Полша

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

- Процедура за поправка: поправяне по смисъла на член 350, във връзка с член 361 от Гражданския процесуален кодекс.

Член 350 параграф 1. Съдът може да поправи служебно неточности, технически грешки или грешки при изчисляването, или други явни грешки в решението.

Параграф 2 Съдът може да постанови решение за поправка при закрити врати, в който случай към първоначалното съдебно решение се добавя обяснителна бележка, в която се посочва, че е било поправено. Преписите, връчени на страните при искане от тяхна страна, също могат да съдържат такава обяснителна бележка. Допълнителни копия и преписи следва да бъдат формулирани по такъв начин, че да включват решението за поправяне.

Параграф 3 Ако делото се разглежда от съд от втора инстанция, този съд може да поправи служебно решението на съда от първа инстанция‑.

Член 361. Разпоредбите относно съдебните решения се прилагат mutatis mutandis, освен ако в кодекса не е предвидено друго.“

„Член 13 параграф 2. Разпоредбите относно производството се прилагат mutatis mutandis по отношение на други видове производства, уреждани от този кодекс, освен ако в специални разпоредби не е предвидено друго.

Удостоверенията за европейско изпълнително основание се издават под формата на съдебно решение в съответствие с процедурата, предвидена в член 7951 от Гражданския процесуален кодекс.

- Процедура за оттегляне съгласно член 7954 от Гражданския процесуален кодекс.

„Член 7954 параграф 1. Ако възникнат основания за оттегляне на удостоверението за европейско изпълнително основание съгласно отделни разпоредби, съдът, който е издал удостоверението, го оттегля въз основа на подадено от длъжника заявление.

Параграф 2 Това заявление се подава в едномесечен срок от датата на връчване на длъжника на решението за издаване на удостоверението.

Параграф 3 Ако заявлението не е изготвено по формуляра, посочен в отделните разпоредби, то трябва да отговаря на изисквания за писмено изложение, като в него трябва да бъдат посочени основанията за заявлението.

Параграф 4 Съдът разпитва кредитора, преди да оттегли решението.

Параграф 5 Решението за оттегляне на удостоверение за европейско изпълнително основание подлежи на обжалване.“

Молбите са оттегляне на европейско изпълнително основание подлежат на заплащането на такса от 50 PLN.

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

Процедура за контрол: удължаване на срока за подаване на жалба съгласно членове 168—172 от Гражданския процесуален кодекс.

Член 168 параграф 1. „Ако по причина, за която не носи отговорност, страната не успее да предприеме действие в рамките на срока, съдът ще удължи срока по искане на страната. Решението на съда може да бъде постановено при закрити врати.

Параграф 2 Срокът може да бъде удължен само ако неговото неспазване води до неблагоприятни процесуални последици за страната.

Член 169 параграф 1. Писмо с молба за удължаване на срока се подава в съда, в който се разглежда искът, в едноседмичен срок от момента, в който основанията за неспазване на срока вече не са приложими.

Член 169 параграф 2. В писмото се посочват основанията за молбата.

Член 169 параграф 3. Когато молбата е подадена, страната предприема процесуални действия.

Член 169 параграф 4. В случаите, когато от изтичането на срока е изминала повече от една година, удължаване може да бъде предоставено само при изключителни обстоятелства.

„Член 169 параграф 5. Решението за предоставяне на удължаване на срока може да бъде взето при закрити врата.

Член 172. Подаването на молба за удължаване не спира производството или принудителното изпълнение на решението. Предвид обстоятелствата обаче съдът може да спре производството или принудителното изпълнение на решението. Решението на съда може да бъде постановено при закрити врати. В случай че молбата бъде приета, съдът може да разгледа случая без забавяне.“

3. Приети езици по член 20 (2)

Приети езици съгласно член 20, параграф 2, буква в) от Регламента: полски език.

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

Органът, посочен в член 25 от регламента: районни съдилища (‘sądy rejonowe’); компетентният съд е районният съд, в чиято териториална компетентност е изготвен публичният документ.

Последна актуализация: 22/10/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Европейско изпълнително основание - Португалия

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

Заявленията за поправяне или оттегляне на удостоверение за европейско изпълнително основание се подават от органа, издал удостоверението, като се използва стандартният формуляр, съдържащ се в приложение VI към Регламента.

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

По отношение на член 19, параграф 1, буква а) процедурата за преразглеждане е определена в член 696, буква д) от Гражданския процесуален кодекс.

По отношение на член 19, параграф 1, буква б) процедурата за преразглеждане е определена в член 140 от Гражданския процесуален кодекс.

3. Приети езици по член 20 (2)

Приетият език е португалски.

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

Нотариусите са упълномощени да удостоверяват автентични документи.

Последна актуализация: 04/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Европейско изпълнително основание - Румъния

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

Ако изпълнителното основание е съдебно решение, което включва съдебни спогодби или други правни договорености между страните, съдът от първа инстанция е отговорен за удостоверяването (член 2, параграф 1 от Извънредна правителствена заповед № 119/2006 относно необходимите мерки за прилагане на някои регламенти на Общността след датата на присъединяването на Румъния към ЕС, приета с изменения от Закон № 191/2007, с измененията).

Компетентен по отношение на молби за поправяне на удостоверение е съдът, който е издал удостоверението. Съдът се произнася по молби за издаване на удостоверение, като постановява решение без да призовава страните. Решението, с което се уважава дадена молба, не може да се обжалва. Удостоверението се издава на кредитора, а на длъжника се изпраща копие. Срещу решение за отхвърляне на молба може да бъде подадена жалба в срок до 15 дни, считано от издаването на решението, ако кредиторът е присъствал, и в срок до 15 дни, считано от връчването на решението, ако кредиторът не е присъствал. Същите разпоредби се прилагат съответно в случай на преразглеждане поради неспазване на закона (recurs) (членове 2, 3, 5 и 6 от дял I 1 от Извънредна правителствена заповед № 119/2006 относно необходимите мерки за прилагане на някои регламенти на Общността след датата на присъединяването на Румъния към ЕС, приета с изменения от Закон № 191/2007, с измененията).

Молбата за оттегляне на удостоверение трябва да бъде подадена до съда, който я е издал, в срок до един месец, считано от връчването на удостоверението. Ако след призоваването на страните съдът установи, че удостоверението е било издадено без да са изпълнени условията, предвидени в Регламент (ЕО) № 805/2004, той преразглежда предприетите мерки и оттегля удостоверението, било то цялостно или частично. Срещу решението може да бъде подадена жалба в срок от 15 дни от неговото връчване. Същите разпоредби се прилагат съответно в случай на преразглеждане поради неспазване на закона (recurs) (член 7 дял I 1 от Извънредна правителствена заповед № 119/2006 относно необходимите мерки за прилагане на някои регламенти на Общността след датата на присъединяването на Румъния към ЕС, приета с изменения от Закон № 191/2007, с измененията).

Процедури за преразглеждане, посочени в член 19, параграф 1

Процедурите за преразглеждане според румънското законодателство, които са посочени в член 19, параграф 1, включват обикновени форми на правна защита — обжалване (apel), и извънредни форми на правна защита — преразглеждане поради неспазване на закона (recurs), молба за отмяна (contestație în anulare) и преразглеждане (revizuire).

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

Процедури за преразглеждане, посочени в член 19, параграф 1

Процедурите за преразглеждане според румънското законодателство, които са посочени в член 19, параграф 1, включват обикновени форми на правна защита — обжалване (apel), и извънредни форми на правна защита — преразглеждане поради неспазване на закона (recurs), молба за отмяна (contestație în anulare) и преразглеждане (revizuire).

Обжалването е уредено в членове 466-482 от Гражданския процесуален кодекс.

Решенията, постановени на първа инстанция, могат да бъдат обжалвани. Срокът за подаване на жалба е 30 дни от съобщаването на решението. Изпълнението на първоинстанционното решение се спира по време на обжалването. Жалбата, заедно с основанията за нея, се подава до съда, чието решение се обжалва.

След като изтече срокът за обжалването, ответникът по жалбата има право, в рамките на производството, в което се разглежда жалбата на противната страна, да подаде писмена жалба (известна като насрещна жалба: apel incident), съдържаща неговото искане за отмяна на първоинстанционното съдебно решение.

Когато е налице другарство в процеса и когато трети лица са встъпили в производството на първа инстанция, ответникът по жалбата има право да подаде писмена жалба (известна като провокирана жалба: apel provocat) срещу друг ответник или срещу лице, което е участвало в делото, разгледано на първа инстанция, и което не е страна по главното обжалване, ако участието на последното е от значение за правното положение на ответника по жалбата.

Насрещната жалба и провокираната жалба се подават от ответника заедно с отговора на основната жалба.

Жалбата, подадена надлежно в съответния срок, води до ново разглеждане на делото по същество, а решението, с което въззивният съд се произнася, се отнася както до фактическите, така и до правните въпроси(деволутивен ефект на обжалването: efectul devolutiv al apelului).

Въззивният съд извършва повторна преценка по съществото на делото в рамките, определени от жалбоподателя, и предвид разрешенията, зависещи от обжалваната част на решението. Деволутивният ефект обхваща цялото дело, когато обжалването не е ограничено до определени разпореждания от диспозитива на обжалваното решение, когато съществува вероятност от отмяна на решението или когато предметът на спора е неделим.

Въззивният съд може да потвърди обжалваното решение, като в такъв случай той отхвърля жалбата или констатира, че производството е без предмет. При уважаване на жалбата съдът може да отмени или измени обжалваното решение.

Ако установи, че първоинстанционният съд е постановил неправилно решение, без да разгледа спора по същество, или че е разгледал делото в отсъствието на страни, които не са били надлежно призовани, въззивният съд отменя обжалваното решение и разглежда спора по същество. Въззивният съд тогава отменя обжалваното решение и връща делото за ново разглеждане на първоинстанционния съд. връщане на делото за ново разглеждане може да бъде направено само веднъж в хода на производството.

Ако въззивният съд установи, че първоинстанционният съд не е имал подсъдност, той обезсилва обжалваното решение и препраща делото за разглеждене на компетентия съд или, в съответния случай, оставя недопустимата жалбата без разглеждане.

Ако въззивният съд установи, че е компетентен да разгледа делото на първа инстанция, той обезсилва обжалваното решение и разглежда делото по същество.

Жалбоподателят не може в резултат от подадената от него жалба да бъде поставен в по-неблагоприятно положение от това, което е създадено с обжалваното решение.

Преразглеждането поради неспазване на закона е уредено в членове 483—502 от Гражданския процесуален кодекс.

Съдебните решенията, постановени в резултат от обжалване, съдебните решения, които са постановени при липса на право на обжалване, както и други съдебни решения, изрично предвидени в закона подлежат на преразглеждане поради неспазване на закона. Не подлежат на такова преразглеждане съдебните решения постановени по определени въпроси (например решенията отнасящи се до настойничеството/попечителството, семейството, гражданското състояние, администрацията на сгради, евакуацията, сервитутите, измененията на границите, определянето на границите, задълженията за действие или бездействия, които не са парично оценими, съдебното обявяване на смърт, съдебната делба, гражданското мореплаване, трудовите спорове, социалната сигурност, отчуждаването, обезщетението за вреди, причинени от съдебни грешки, исковете с цена до 500 000 RON и решенията на апелативните юрисдикции подлежат само на обжалване).

Срокът, в който може да се подаде молба за преразглеждане поради неспазване на закона е 30 дни от съобщаването на съдебното решение. Преразглеждането се извършва от съда, който се явява горестоящ спрямо съда, който е постановил обжалваното решение. По искане на жалбоподателя съдът, компетентен да извърши преразглеждането, може да постанови спиране на действието на обжалваното решение.

Правото на насрещна или провокирана молба за преразглеждане поради неспазване на закона може да се упражнява в случаите, в които се предвижда упражняването на правото на насрещна или провокирана жалба.

Когато молбата за преразглеждане поради неспазване на закона е обявена за допустима по принцип, съдът може, след като е проверил посочените основания и след като е разгледал правните въпроси, да я уважи, да я отхвърли или да констатира, че производството е без предмет. При уважаване на молбата за преразглеждане поради неспазване на закона обжалваното решение може да бъде отменено изцяло или отчасти. Отмененото решение няма правно действие. Изпълнителните или обезпечителните производства, проведени въз основа на такова решение нямат правно действие. Съдът констатира това служебно в решението за отмяна на атакуваното решение.

В случай на отмяна решението на съда, постановил решението за отмяна, е задължително за съда, който е разгледал делото по същество, що се отнася до разрешените в това решение правни въпроси. Когато решението е било отменено поради нарушение на процедурни разпоредби, разглеждането на делото започва отново от незаконосъобразното действие, което е послужило като основание за отмяна на решението. След отмяна на дадено решение първоинстанционният съд извършва нова преценка по делото в рамките на отмяната и при отчитане на всички основания, на които е било направено позоваване пред съда, чието решение е било отменено.

При преразглеждане поради неспазване на закона и при последващо ново разглеждане на делото след отмяна на дадено решение засегнатата страна не може да бъде поставена в по-неблагоприятно положение.

Молбата за отмяна е уредена в членове 503—508 от Гражданския процесуален кодекс.

Влезли в сила решения могат да бъдат оспорени с молба за отмяна, когато засегнатата страна не е била надлежно представлявана и не е присъствала при разглеждането на делото. Молбата за отмяна се подава до съда, чието решение се оспорва. Тя може да се подаде в срок от 15 дни от съобщаването на решението и не по-късно от една година от датата на влизане в сила на решението. Съдът може да спре изпълнението на решението, чиято отмяна се иска, при условие че бъде предоставена гаранция. Ако доводът за оспорването е добре обоснован, съдът ще се произнесе с едно решение, в което се разпорежда отмяната на оспорваното решение и се решава делото. Решението, постановено по жалба за отмяна, може да бъде оспорено по същия начин както оспореното решение.

Преразглеждането е уредено в членове 509—513 от Гражданския процесуален кодекс.

Преразглеждането на решение по съществото на делото или на решение, отнасящо се до съществото на делото, може например да бъде поискано, ако засегната страна е била възпрепятствана да се яви в съда поради независещи от нея обстоятелства и да уведомила съда за тези обстоятелства. Срокът, в който трябва да се извърши преразглеждането е 15 дни, считано от датата, на която обстоятелствата, които възпрепятстват страната да се яви, престанат да съществуват. Съдът може да спре изпълнението на решението, чието преразглеждане се иска, при условие че бъде предоставена гаранция. Ако съдът уважи искането за преразглеждане, той ще измени изцяло или отчасти оспорваното решение, а в случай, че става въпрос за неблагоприятно решение, което е влязло в сила, той ще отмени това решение. Решение, постановено по искане за преразглеждане, подлежи на процедурите за обжалване, предвидени по отношение на преразгледани решения.

3. Приети езици по член 20 (2)

Румънски език

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

Ако изпълнителното основание е публичен документ, компетентен да извърши удостоверяването е съдът от първа инстанция, в чийто район се намира издателят на документа (член 2, параграф 2 от член I1 от Извънредна правителствена заповед № 119/2006 относно необходимите мерки за прилагане на някои регламенти на Общността след датата на присъединяването на Румъния към ЕС, приета с изменения от Закон № 191/2007, с измененията).

Последна актуализация: 12/04/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Европейско изпълнително основание - Словения

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

Процедури за поправка по член 10, параграф 2:

  • В Словения заявлението за поправяне трябва да бъде адресирано до органа, който е издал удостоверението за европейско изпълнително основание (член 42, буква c), точка 1 от Закона за принудителното изпълнение и обезпечаването на вземанията).

Процедури за оттегляне по член 10, параграф 2:

  • Производство за отмяна по член 42, буква c), точка 2 от Закона за принудителното изпълнение и обезпечаването на вземанията (съдът или органът, който е издал удостоверението, е компетентен да го отмени) и член 40, буква c), точка 3 от въпросния закон (за целите на производството за отмяна на окончателно удостоверение въз основа на официален документ вследствие на решение за принудително изпълнение териториална компетентност има съдът, който разполага с териториална компетентност да се произнася по допустимите средства за принудително изпълнение).

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

Възстановяване на производството съгласно членове 394—405 от Гражданския процесуален кодекс.

Restitutio in integrum съгласно членове 166—120 от Гражданския процесуален кодекс.

3. Приети езици по член 20 (2)

Официалните езици са словенски, както и езиците на двете национални малцинства, които се използват официално в съдилищата в райони, населявани от съответните национални малцинства (член 6 и член 104 от Гражданския процесуален кодекс във връзка с член 15 от Закона за принудителното изпълнение и обезпечаването на вземанията). Езиците на националните малцинства са италиански и унгарски.

Районите със смесен етнически състав са определени в Закона за устройството на общините (Uradni list RS (Официален вестник на Република Словения), бр. 108/06 — официален консолидиран текст, и бр. 9/11). Член 5 от Закона за устройството на общините гласи: „Районите със смесен етнически състав по смисъла на настоящия закон са тези, определени като такива в действащия правилник на общините Лендава, Ходош-Шаловци, Моравске Топлице, Копер, Изола и Пиран“.

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

Нотариуси

Указател с имената на нотариусите може да бъде намерен на адрес http://www.notar-z.si/poisci-notarja

Последна актуализация: 26/10/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Европейско изпълнително основание - Словакия

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

Съгласно член 21 от Закон № 160/2015 (Граждански процесуален кодекс (Civilný sporový poriadok)) съдът, компетентен да прави изменения в удостоверенията или да ги оттегля, е съдът, постановил решението, или съдът, който е одобрил или пред който е била сключена спогодбата. Съдилищата извършват поправки в удостоверенията съгласно член 224 от Гражданския процесуален кодекс.

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

Що се отнася до член 19, параграф 1, буква а) от Регламента, словашките съдилища имат право да преразглеждат съдебни решения съгласно членове 355—457 от Гражданския процесуален кодекс. В съответствие с член 19, параграф 1, буква б) от Регламента съдилищата преразглеждат съдебни решения съгласно член 122 от Гражданския процесуален кодекс (изключение от изтичането на давностния срок).

Членове 355—457 уреждат отделните процедури по обжалване (жалба, възобновяване на производството и извънредно обжалване). Отделни разпоредби уреждат условията за допустимост на жалбите, данните, които трябва да се съдържат в подадените жалби, действия, които трябва да се предприемат от съда, и процедурите на съдилищата за вземане на решение по жалби.

Отделните разпоредби на Гражданския процесуален кодекс могат да бъдат намерени на следния адрес: Slov-lex.sk

3. Приети езици по член 20 (2)

Приетият език в Словашката република съгласно член 20, параграф 2, буква в) от Регламента е словашкият език.

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

Съгласно член 21, параграф 2 от Гражданския процесуален кодекс окръжният съд (krajský súd), който е компетентен да легализира съдебни документи в съответствие с член 62 от Закон № 97/1963 за международното частно и процесуално право, както е изменен, е компетентен и да издава, изменя или оттегля удостоверения съгласно специални разпоредби относно публичните актове.

Окръжният съд е компетентен да легализира съдебни документи или да издава апостил, ако въпросните документи са издадени от районни съдилища, нотариуси или съдебни изпълнители в неговия съдебен район, ако автентичността на документите е установена или е доказана автентичността на подписа върху документите и ако документите са преводи, изготвени от официални преводачи, или становища, изготвени от експерти.

Закон № 97/1963 може да бъде намерен на Slov-lex.sk

Последна актуализация: 19/07/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Европейско изпълнително основание - Финландия

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

Член 10, параграф 2, буква а) Процедура за поправка

Законът за европейското изпълнително основание при безспорни вземания (825/2005) определя реда за поправяне, както следва:

Поправяне на материална грешка в удостоверението за европейско изпълнително основание (член 2)

Ако съдебното решение, съдебната спогодба или автентичният акт, посочени в регламента, са били погрешно представени в удостоверението, издадено въз основа на регламента, съдът, който е издал удостоверението, или друг орган трябва, след като получи молба в този смисъл, да поправи несъответствието.

Молба за поправка на удостоверение за европейско изпълнително основание може да бъде подадена чрез стандартния формуляр в приложение VI. Поправката следва да се извърши върху оригиналното удостоверение. Ако не е възможно да се поправи оригиналното удостоверение, на кредитора трябва да бъде издадено ново удостоверение. Поправката трябва, доколкото е възможно, да бъде съобщена на страните, поискали копие от удостоверението. Ако по въпроса е подадена жалба, поправката трябва да бъде съобщена на апелативния съд.

Член 10, параграф 2, буква б) Процедура за оттегляне

Законът за европейското изпълнително основание при безспорни вземания определя процедурата за оттегляне, както следва:

Оттегляне на удостоверението за европейско изпълнително основание (член 3)

Ако удостоверението очевидно е издадено без да се спазват изискванията, предвидени в регламента, съдът, който е издал удостоверението, или друг орган трябва, след като получи молба в този смисъл, да поправи несъответствието в съдебното решение, съдебната спогодба или автентичния акт, посочени в регламента.

Молба за оттегляне на удостоверение за европейско изпълнително основание може да бъде подадена чрез стандартния формуляр в приложение VI. На страните се дава възможност да бъдат изслушани, освен ако това не е очевидно ненужно.

Оттеглянето се заверява в оригиналния сертификат, ако е възможно. Оттеглянето трябва, доколкото е възможно, да бъде съобщено на страните, поискали копие от удостоверението. Ако по въпроса е подадена жалба, оттеглянето трябва да бъде съобщено на въззивния съд.

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

В съответствие с член 12, параграф 1 минималните стандарти в глава III от регламента следва да се прилагат по отношение на решения, които се обхващат от член 3, параграф 1, букви б) и в) въз основа на неявяване на ответника. В съответствие с член 12, параграф 2, глава III също се прилага, когато задочната присъда се дава от апелативен съд.

Когато се произнася задочна присъда в обстоятелствата, отговарящи на условията, посочени в член 3, параграф 1, букви б) и в), длъжникът трябва при определени обстоятелства да има право да отправи заявление за преразглеждане на решението в съответствие в член 19, параграф 1, с оглед решението да може да се удостовери като европейско изпълнително основание. Във Финландия пасивност на длъжника в окръжния съд (käräjäoikeus) води до задочна присъда. Съгласно глава 12, член 15 от Съдебнопроцесуалния кодекс длъжникът има право да отправи заявление за повторно разглеждане на делото в рамките на 30 дни от датата, на която е получил проверимо известие за решението.

За прилагане на тази разпоредба не е от значение дали длъжникът в действителност знае за задочната присъда. Срокът от 30 дни започва да тече едва когато задочната присъда бъде връчена на длъжника. Поради това правилото е по-широкообхватно от минималния стандарт, предвиден в член 19. Освен това извънредните процедури за обжалване в глава 31 от Съдебнопроцесуалния кодекс се прилагат в случай на задочни присъди, включително жалби по член 1 на основание процесуална грешка и заявление по член 7 за анулиране на основание съществена материалноправна грешка. Освен това е достъпна и конкретната извънредна процедура за обжалване в глава 31, член 17, заявление за възстановяване на изтекъл срок.

3. Приети езици по член 20 (2)

Удостоверение за европейско изпълнително основание може да се предостави в превод на фински, шведски или английски.

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

Във Финландия публични документи, като предвидените в член 4, параграф 3, буква б), са споразумения за издръжка, джиросани и следователно удостоверени от Социалния съвет на всеки град или община. Социалните съвети също така издават удостоверения за европейско изпълнително основание за такива споразумения.

Списък на градовете и общините във Финландия е достъпен в електронен формат на уебсайта, поддържан от Министерство на правосъдието: www.oikeus.fi. Адресите на градовете и общините могат да се намерят и на уебсайта на Асоциацията за местни и регионални власти www.kunnat.net.

Последна актуализация: 09/08/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Европейско изпълнително основание - Швеция

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

Поправяне на удостоверения може да се извършва в съответствие с член 14 от Закона (2014:912) за определяне на допълнителни разпоредби относно компетентността на съдилищата и признаването и международното изпълнение на някои решения (член 10, параграф 1, буква а) от Регламента за европейско изпълнително основание).

„Член 14 от Закона (2014:912) за определяне на допълнителни разпоредби относно компетентността на съдилищата и признаването и международното изпълнение на някои решения

Ако поради съществена грешка дадено удостоверение за европейско изпълнително основание не отговаря на съдебното решение, автентичния документ или решение, на което се базира, удостоверението се поправя от съда или органа, който го е издал. Решенията за поправяне не подлежат на обжалване.“

Удостоверенията може да бъдат оттегляни в съответствие с член 15 от Закона (2014:912) за определяне на допълнителни разпоредби относно компетентността на съдилищата и признаването и международното изпълнение на някои решения (член 10, параграф 1, буква б) от Регламента за европейско изпълнително основание).

„Член 15 от Закона (2014:912) за определяне на допълнителни разпоредби относно компетентността на съдилищата и признаването и международното изпълнение на някои решения

Ако удостоверение за европейско изпълнително основание е издадено в нарушение на изискванията, определени в Регламента за европейско изпълнително основание, удостоверението се оттегля от съда или органа, който го е издал.

Преди удостоверението да бъде оттеглено, на страните се дава възможност да изложат своите становища, освен ако това е ненужно.

Решенията за оттегляне не подлежат на обжалване.“

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

Молба за преразглеждане може да бъде подадена под формата на жалба (överklagande) в съответствие с глава 50, член 1 от Кодекса на съдопроизводството (rättegångsbalken), молба за възобновяване (återvinning) съгласно глава 44, член 9 от Кодекса на съдопроизводството, молба за възобновяване (återvinning) съгласно член 52 от Закона за заповедите за плащане и подпомагането (1990:746), молба за подновяване при пропуснат срок (återställande av försutten tid) съгласно глава 58, член 11 от Кодекса на съдопроизводството или жалба за сериозна процесуална грешка (klagan över domvilla) съгласно глава 59, член 1 от Кодекса на съдопроизводството (член 19 от Регламента за европейското изпълнително основание).

„Глава 50, член 1 от Кодекса на съдопроизводството

Страна, която желае да обжалва решение на районен съд (tingsrätt) по гражданско дело, прави това в писмен вид. Жалбата се подава до районния съд. Тя трябва да бъде подлучена от съда в срок до три седмици, считано от връчването на решението.

Глава 44, член 9 от Кодекса на съдопроизводството

Страна, срещу която е постановено неприсъствено решение, може да подаде молба за възобновяване на делото до съда, в който делото е било образувано, в срок до един месец, считано от датата, на която ѝ е било връчено решението. Ако не бъде подадена молба за възобновяване, решението повече не може да бъде оспорвано, доколкото то е против неприсъствалата страна.

Молбата за възобновяване се представя в писмен вид. Ако неприсъственото решение е взето без изслушване по същество, молбата трябва да съдържа всичко, изисквано от ищеца от гледна точка на такова изслушване.

Глава 58, член 11 от Кодекса на съдопроизводството

Ако дадено лице е пропуснало срок за обжалване на съдебно или друго решение или за възобновяване или възстановяване и ако има законоустановено оправдание за това, по негова/нейна молба изтеклият срок може да бъде подновен.

Глава 59, член 1 от Кодекса на съдопроизводството

Влязло в сила съдебно решение може да бъде отменено поради сериозна процесуална грешка по молба на лице, чиито законни права са засегнати от решението:

1. ако делото е гледано въпреки наличието на процесуална пречка, която по-висш съд, който разглежда обжалването на делото, е задължен да вземе предвид служебно;

2. ако решението е постановено срещу лице, което не е било надлежно призовано и не се е явило в съда, или ако правата на лице, което не е било страна по делото, са засегнати неблагоприятно от решението;

3. ако решението е толкова неясно или непълно, че от него не може да се установи отсъждането на съда по същество; или

4. ако в хода на производството е допусната друга сериозна процесуална грешка, за която може да се приеме, че е засегнала резултата от делото.

Жалба относно сериозна процесуална грешка, както е посочено в предходната точка 4, основана на обстоятелство, което преди това не е изтъквано в рамките на делото, се отхвърля, освен ако жалбоподателят може да докаже, че не е имал възможност да представи обстоятелството в хода на производството или е имал друга основателна причина да не направи това.

Член 52 от Закона (1990:746) за заповедите за плащане и подпомагането

Ако ответникът не е удовлетворен от решението по дадено дело относно заповед за плащане или обикновена помощ, може да поиска възобновяване на производството.“

3. Приети езици по член 20 (2)

Приемаме следните езици, на които може да бъдат изготвени удостоверенията: шведски и английски.

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

Ако Шведската комисия за социално подпомагане (Socialnämnd) е издала публичен документ, тя може също така да удостовери документа като европейско изпълнително основание.

Последна актуализация: 25/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Европейско изпълнително основание - Англия и Уелс

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

За да се приложи този Регламент, ще се използва съдебният правилник за Англия и Уелс, изготвен съгласно Гражданскопроцесуалния закон (Civil Procedure Act) от 1997 г. Този съдебен правилник е известен като Правилник за гражданския процес (Civil Procedure Rules) и е изготвен чрез подзаконов акт.

Връзката отваря нов прозорецЧаст 74.27 от Правилника за гражданския процес и придружаващите го Практически указания Връзката отваря нов прозорецПрактически указания, 74Б съдържат разпоредби относно европейското изпълнително основание в Англия и Уелс, включително относно процедурите за поправка и оттегляне.

Член 10 се отнася до правото да се иска от съда удостоверението да бъде поправено (ако съществува несъответствие с решението) или оттеглено (ако съществува несъответствие с Регламента). Процедурата за действие в такива ситуации е установена в Връзката отваря нов прозорецПравилника за гражданския процес, част 23, която съдържа правилата за подаване на заявления до съда. Заявление съгласно член 10 се подава до съда, който издава европейско изпълнително основание, използвайки процедурата по част 23.

Заявлението се подава чрез уведомление за подаване на заявление съгласно формуляр(*) Връзката отваря нов прозорецN244. Заявлението трябва да посочва какво определение иска заявителят (т.е. определение за поправка или за оттегляне) и защо го иска (напр., защото е налице несъответствие в удостоверението).

(*) Обединеното кралство потвърждава, че се използват стандартните формуляри съгласно Регламента. Приложения I—V към Регламента съдържат формулярите, по които се издават удостоверенията от съда. Кредиторите използват съответните съдебни формуляри на Обединеното кралство, за да подадат изискваните заявления, а удостоверението се издава в предвидената в Регламента форма. Предвижда се заявление съгласно член 10, параграф 3 да може да бъде подадено, като се използва стандартният формуляр за заявления на Обединеното кралство или формулярът от приложение VI към Регламента.

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

За да се приложи този Регламент, ще се използва съдебният правилник за Англия и Уелс, изготвен съгласно Гражданскопроцесуалния закон (Civil Procedure Act) от 1997 г. Този съдебен правилник е известен като Правилник за гражданския процес (Civil Procedure Rules) и е изготвен чрез подзаконов акт.

Член 19, параграф 1 изисква длъжникът да има право да иска преразглеждане на съответното решение, в случай че не е получил документа за започване на процеса или ако е бил възпрепятстван да оспори вземането без вина от негова страна.

Част 13 от Правилника за гражданския процес дава възможност на длъжника по решение да иска преразглеждане на съответното съдебно решение при наличие на обстоятелствата по член 19. В нея се определя процедурата за подаване на молба за отмяна или изменение на неприсъствено съдебно решение. Неприсъствено съдебно решение може да бъде постановено, когато длъжникът по него не е върнал уведомлението за получаване на призовката и/или не е входирал писмена защита. Част 13 от Правилника за гражданския процес дава възможност на длъжника по решение да иска преразглеждане на съответното съдебно решение при наличие на обстоятелствата по член 19. В нея се определя процедурата за подаване на молба за отмяна или изменение на неприсъствено съдебно решение.

Няма определен задължителен формуляр за подаване на молба за отмяна или изменение на неприсъствено съдебно решение. Обичайно заявителят подава молбата, използвайки уведомлението за подаване на заявление съгласно формуляр N244 (Връзката отваря нов прозорецhttp://www.hmcourts-service.gov.uk/courtfinder/forms/n244_eng.pdf). Заявителят следва да посочи определението, което иска да получи и защо решението следва да бъде отменено или изменено, например защото той не е бил навременно уведомен за производството, за да организира защитата си. Разглеждането на това заявление води до преразглеждане на решението.

3. Приети езици по член 20 (2)

Изпратените до Англия и Уелс удостоверения ще бъдат приемани на английски език.

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

Макар че в Англия и Уелс ще бъдат изпълнявани автентични актове от други държави членки, такива не се издават в Англия и Уелс. Следователно не е необходимо да се определя орган, който да ги удостоверява.

Последна актуализация: 22/07/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Европейско изпълнително основание - Северна Ирландия

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

За да се приложи този регламент, ще се използва съдебният правилник (Rules of Court) за Северна Ирландия. Съдебният правилник е известен като Правилник за дейността на съдебната власт (Rules of the Court of Judicature) (Северна Ирландия) от 1980 г. (изготвен в съответствие със Закона за правораздаване (Judicature Act)(Северна Ирландия) от 1978 г. и уреждащ производството във Върховния съд (Supreme Court of Judicature) в Северна Ирландия) и Правилник за дейността на окръжните съдилища (County Court Rules) (Северна Ирландия) 1981 г. (изготвен в съответствие с Наредбата за окръжните съдилища (County Courts Order) (Северна Ирландия) от 1980 г. и Наредбата за доказателствата по граждански дела (Civil Evidence Order) (Северна Ирландия) от 1997 г. и уреждащ производствата в окръжния съд). Тези правилници са достъпни на уебсайта на съдилищата и трибуналите на Северна Ирландия (Northern Ireland Courts and Tribunals) Връзката отваря нов прозорецПравилник за дейността на съдебната власт и Връзката отваря нов прозорецПравилник за дейността на окръжните съдилища.

Член 10 се отнася до правото да се иска от съда удостоверението да бъде поправено (ако съществува несъответствие с решението) или оттеглено (ако съществува несъответствие с Регламента).

Процедури за работа с такива искания са установени както в Правилника за дейността на съдебната власт (Северна Ирландия) от 1980 г., така и в Правилника за дейността на окръжните съдилища (Северна Ирландия) от 1981 г. Тези правилници уреждат производствата съответно пред Върховния съд и пред окръжните съдилища в Северна Ирландия.

В първия случай заявленията по принцип могат да се подават чрез призовка и клетвена декларация в съответствие с процедурата, предвидена в Наредба 32, като се използва формуляр (*)28 от приложение А към Правилника. В тях следва да се посочи какво определение иска заявителят и защо.

По подобен начин в окръжния съд заявление може да бъде подадено чрез известие за искане и придружаваща клетвена декларация съгласно Наредба 14, като се използват общите формуляри (*) 1 и 2, посочени в приложение 1 към Правилника. Известието отново следва да посочва какво определение иска заявителят и защо.

В приложения I—V към Регламента са представени стандартните формуляри, в които се издават удостоверенията от съда. Кредиторите използват съответните съдебни формуляри на Обединеното кралство, за да подадат изискваните заявления, а удостоверението се издава в предвидената в Регламента форма. Заявление съгласно член 10, параграф 3 може да бъде подадено, като се използва стандартният формуляр за заявления на Обединеното кралство или формулярът от приложение VI към Регламента.

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

Според член 19, параграф 1 се изисква длъжникът да има право да иска преразглеждане на съответното решение, в случай че не е получил документа за започване на процеса или ако е бил възпрепятстван да оспори вземането без вина от негова страна.

Наредба 13, член 8 от Правилника за дейността на съдебната власт (Северна Ирландия) от 1980 г. дава възможност на длъжника по съдебно решение да подаде заявление до съда за отмяна или изменение на неприсъствено съдебно решение. Макар да не е предвиден конкретен формуляр за такова заявление, то по принцип може да бъде подадено чрез призовка и клетвена декларация в съответствие с процедурата, предвидена в Наредба 32, и като се използва формуляр 28 от приложение А към Правилника.

По подобен начин в Наредба № 12, член 12 от Правилника за дейността на окръжните съдилища (Северна Ирландия) от 1981 г. се предоставя възможност на длъжника по съдебно решение да подаде такова заявление пред окръжния съд. Отново, въпреки че не е предвиден конкретен формуляр, това може да бъде направено чрез известие за искане и придружаваща клетвена декларация съгласно Наредба 14, като се използват общите формуляри 1 и 2, представени в приложение 1 към Правилника.

И в двата вида съдилища изпълнението на правомощието за отмяна или изменение е изцяло подчинено на правото на преценка и правилата не налагат условия за упражняването му.

3. Приети езици по член 20 (2)

Изпратените до Северна Ирландия удостоверения ще бъдат приемани на английски език.

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

Макар че в Северна Ирландия ще бъдат изпълнявани публични документи от други държави членки, такива не се издават в Северна Ирландия. Следователно не е необходимо да се определя орган, който да ги удостоверява.

Последна актуализация: 20/07/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Европейско изпълнително основание - Шотландия

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

В Шотландия Регламентът се изпълнява чрез съществуващите съдебни правила с всички необходими изменения както в шерифския съд, така и във Върховния съд по граждански дела.

Правилата предвиждат молбата за поправяне или оттегляне на удостоверение за европейско изпълнително основание да бъде във формата, посочена вВръзката отваря нов прозорец приложение VI към регламента. Формулярът се подава в деловодството на шерифския съд. Молбите във Върховния съд по граждански дела се разглеждат като искови молби и следва да бъдат представени на помощник-секретаря на Върховния съд по граждански дела на Шотландия.

Формулярите и правилата са достъпни и на уебсайта на Съдебната служба на Шотландия (Scottish Courts and Tribunals Service) на следния адрес:

https://www.scotcourts.gov.uk/taking-action/european-applications/european-enforcement-orders

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

Според член 19, параграф 1 се изисква длъжникът да има право да иска преразглеждане на съответното решение, в случай че не е получил документа за започване на процеса или ако е бил възпрепятстван да оспори вземането без вина от негова страна.

В Шотландия Регламентът се изпълнява като се използват съществуващите съдебни правила с всички необходими изменения както в шерифския съд, така и във Върховния съд по граждански дела.

По-долу са обобщени съответните правила на шерифския съд и на Върховния съд по граждански дела. Пълният текст на правилата и съответните формуляри са на разположение на адрес: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.scotcourts.gov.uk/.

  • Правила на шерифския съд
  • Опростена процедура

Считано от 28 ноември 2016 г., ако предявявате иск с парична стойност от 5 000 GBP или по-малко, с който се иска плащане, доставка или възстановяване на владение на движимо имущество или разпореждане на някой да направи нещо конкретно, трябва да използвате опростената процедура.

Преразглеждане на решение:

Има два вида преразглеждане — отмяна на решението и обжалване.

Съгласно правило 13.6 дадена страна може да поиска отмяна на решение чрез подаване на молба за отмяна, като използва формуляр 13B(1) за решение, постановено преди 30 юли 2018 г., или формуляр 13B(2) за решения, постановени на или след 30 юли 2018 г., като обясни причините, поради които решението следва да бъде отменено. Страната следва също така да попълни формуляр за отговор (формуляр 4А) и да го изпрати на съда заедно с подходящия формуляр 13B.

Съгласно правило 16.2 страна може да обжалва пред Шерифския апелативен съд, като подаде жалба (формуляр 16А) в срок от 4 седмици от изпращането на формуляра за решение, в който се посочват правните основания, които Шерифският апелативен съд трябва да разгледа.

Пълните правила могат да бъдат намерени в раздела на шерифските съдилища на адрес:

Връзката отваря нов прозорецСъдилища на Шотландия

съгласно Act of Sederunt, уреждащ опростената процедура. Формулярите и стандартните заповеди могат да бъдат намерени в раздела по-долу.

Искове с малък материален интерес

Правилата за искове с малък материален интерес от 2002 г. уреждат процедурата за случаите, в които стойността на иска е до 3 000 GBP включително. (считано от 28 ноември 2016 г., ако предявявате иск с парична стойност от 5 000 GBP или по-малко, с който се иска плащане, доставка или възстановяване на владение на движимо имущество или нареждане на някой да направи нещо конкретно, трябва да използвате опростената процедура — вж. по-горе).

Преразглеждане на решение:

Предвидени са три вида преразглеждане на решението: отменяне на решение, жалба и молби за изменение по същото вземане и др.

Според правило 21.10 дадената страна може да подаде молба за изменение, отмяна или анулиране на решение или за изпълнението на решение, което е било спряно с представен за целта протокол, в който накратко са изложени причините за молбата.

Според правило 22.1 дадена страна може да подаде молба за отмяна на постановено решение, като приложи протокола по формуляр 20, в който се обясняват причините за неявяването на страната и се посочват доводите на защитата.

Според правило 23.1 дадена страна може да обжалва пред главния шериф, като представи известие за жалба според формуляр 21 в срок до 14 дни след датата на окончателното решение по съответното дело и уточни законовите разпоредби, въз основа на които следва да бъде разгледана жалбата.

Според правило 23.4 молба за право на обжалване срещу решение по заявление за определяне на срок за плащане или всякакво нареждане, свързано с въпроса, се подава, като се използва формуляр 22, където трябва да се уточнят законовите разпоредби, въз основа на които жалбата да бъде разгледана. Ако бъде дадено право на обжалване, жалбата следва да бъде представена като се използва формуляр 23. Жалбоподателят следва да я доведе до знанието на всяка друга страна в срок от 14 дни от издаване на заповедта за разрешаване на обжалването.

Пълните правила са публикувани в секцията на шерифските съдилища на адрес: Връзката отваря нов прозорецПравилата за искове с малък материален интерес и формулярите могат да бъдат намерени във Връзката отваря нов прозорецформулярите за искове с малък материален интерес

Съкратено производство

В Правилата за разглеждане на дела по реда на съкратеното производство от 2002 г. е уредена процедурата за дела, по които стойността на иска е над 3 000 GBP и до 5 000 GBP включително. (считано от 28 ноември 2016 г., ако предявявате иск с парична стойност от 5 000 GBP или по-малко, с който се иска плащане, доставка или възстановяване на владение на движимо имущество или нареждане на някой да направи нещо конкретно, трябва да използвате опростената процедура — вж. по-горе).

Преразглеждане на решение:

Предвидени са три вида преразглеждане на решението: отменяне на решение, жалба и молби за изменение по същото вземане и др. Освен това има специални разпоредби за жалби по определяне на срок за плащане.

Според правило 24.1 дадена страна може да подаде молба за отмяна на постановено решение, като приложи протокола по формуляр 30, в който се обясняват причините за неявяването на страната и се посочват предложените доводи за защита.

Съгласно правило 25.1 страната може да обжалва пред шерифския главен секретар, като подаде жалба, като използва формуляр 31, не по-късно от 14 дни след датата на окончателното решение, с което се иска съответното дело, и като се посочи правният въпрос, по който ще се разглежда жалбата.

Според правило 25.4 молба за право на обжалване срещу решение по заявление за определяне на срок за плащане или всякакво нареждане, свързано с въпроса, се подава, като се използва формуляр 32, където трябва да се уточнят законовите разпоредби, въз основа на които жалбата да бъде разгледана. Ако бъде дадено право на обжалване, жалбата следва да бъде представена като се използва формуляр 33. Жалбоподателят следва да я доведе до знанието на всяка друга страна в срок от 14 дни от издаване на заповедта за разрешаване на обжалването.

Пълният текст на правилата може да бъде намерен в раздела за шерифски съдилища на уебсайта на шотландските съдилища на адрес: Връзката отваря нов прозорецПравилата за разглеждане на дела по реда на съкратеното производство и формулярът могат да бъдат намерени на адрес:Връзката отваря нов прозорецФормуляри за разглеждане на дела по реда на съкратеното производство.

Производство по общия ред

Правилникът за редовната кауза от 1993 г. урежда процедурата при искове за плащане, при които стойността на иска е над 5 000 GBP.

Преразглеждане на решение:

Съществуват два начина за обжалване пред Sheriff Principal или Court of Session, както и процедурата по обжалване.

Според правило 8.1 ответникът може да подаде молба за отмяна на решение, постановено в негово отсъствие, като представи известие за възстановяване на правото на защита, в което следва да изложи предлаганите доводи за защита и да обясни причините за неявяването си. Няма конкретен формуляр за такава молба, но обикновено се изготвя под формата на документ за образуване на производство (формуляр G1). Ако правото на повторна защита бъде дадено, делото се води по процедурата, която се прилага, ако ответникът е подал известие за намерение за защита.

Според правило 31.3 обжалването пред Върховния съд по граждански дела се осъществява чрез подаване на известие за жалба в писмен вид като част от документа, съдържащ основното съдебно решение, или като отделен документ и следва да бъде представено на секретаря на шерифския съд. Според правило 31.4 обжалването пред главния шериф се осъществява чрез подаване на известие за жалба с формуляр A1. В правила 31.1 и 31.2 са определени изискваните срокове.

Пълният текст на правилата може да бъде намерен в раздела за шерифски съдилища на уебсайта на шотландските съдилища на адрес: Връзката отваря нов прозорецПравила за разглеждане на дела по общия ред

  • Правила на Върховния съд по граждански дела от 1994 г.

Преразглеждане на решение:

Според правило 19.2 даден ответник може да отправи искане за отмяна на решение, като в същото време трябва да представи своите доводи за защита по делото. Делото се гледа по процедурата, която се прилага, когато доводите на защитата са представени своевременно.

Пълният текст на правилата може да бъде намерен в раздела „Court of Session“ на уебсайта на шотландските съдилища на адрес: Връзката отваря нов прозорецПравилник на Върховния съд (Court of Session).

3. Приети езици по член 20 (2)

Удостоверения, изпратени до Шотландия, ще се приемат на английски език.

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

Когато автентични актове са вписани с цел съхранение и изпълнение в Държавния регистър на официалните документи (Books of Council and Session), тогава удостоверението се издава от Службата по регистрите (Keeper of the Records).

Данните за контакт със Службата по регистрите (Keeper of the Records) са следните:

Registers of Scotland

Erskine House

68 Queen Street

Edinburgh

EH2 4NF

Тел.: 0845 607 0161

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецcustomer.services@ros.gov.uk

Когато актът е вписан в регистъра на шерифски съд с цел съхранение и изпълнение, тогава удостоверението се издава от секретаря на шерифския съд. С оглед на правило 5 от Правилата на шерифския съд относно европейското изпълнително основание молбата за удостоверяване по член 25, параграф 1 от Регламента следва да бъде придружена от клетвена декларация. Подробна информация за шерифските съдилища може да бъде намерена в раздела Връзката отваря нов прозорец„Местонахождение на съдилища и трибунали“ (Courts and Tribunals Locations) на уебсайта на шотландските съдилища в раздел „Court Locations“.

Последна актуализация: 27/07/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Европейско изпълнително основание - Гибралтар

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

По силата на правило 6 от правилата на Върховния съд на Гибралтар в Гибралтар се прилагат гражданските процесуални правила на Англия и Уелс.

Член 10 касае правото да се отправи заявление до съда за поправяне на удостоверение (ако то се различава от решението) или оттегляне на удостоверение (ако се различава от регламента). Процедурата, която е въведена за тези ситуации, е в част 23 от ГПП, където се съдържат правилата за изготвяне на заявления до съда. Предвижда се заявление съгласно член 10 да се отправя до съда, който е издал европейското изпълнително основание, като се използва процедурата в част 23. Европейските изпълнителни основания в Гибралтар ще се изготвят от Върховния съд.

Пълният текст на част 23 може да се намери на следния адрес: http://www.dca.gov.uk/civil/procrules_fin/contents/parts/part23.htm

Заявлението се изготвя под формата на формуляр#_ftn1(*) N244 (виж http://www.hmcourts-service.gov.uk/courtfinder/forms/n244_eng.pdf). В заявлението трябва да се посочва каква заповед иска заявителят (т.е. заповед за поправяне или оттегляне) и защо заявителят желае заповедта (например поради несъответствие в удостоверението).

Изменението към ГПП, което ще вземе предвид европейското изпълнително основание, ще насочи заявителят да използва част 23 и ще включва подробности относно процедурата за изготвяне на заявлението.#_ftnref1(*)Обединеното кралство потвърждава, че ще се използват стандартните формуляри в регламента. Приложения I—V към регламента са формулярите, чрез които съдът ще издава удостоверения. Кредиторите ще използват съответните формуляри на съдилищата в Обединеното кралство, за да отправят необходимите заявления и удостоверението ще се издаде с формуляра, предвиден в регламента. Предвижда се заявление съгласно член 10, параграф 3 да може да се отправя чрез стандартния формуляр за заявление на Обединеното кралство или чрез формуляра в приложение VI към регламента..

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

По силата на правило 6 от правилата на Върховния съд на Гибралтар в Гибралтар се прилагат гражданските процесуални правила на Англия и Уелс.

Правилата на съда за Англия и Уелс, изготвени съгласно Гражданския процесуален закон от 1997 г., ще бъдат използвани за прилагане на този регламент. Тези правила на съда са известни като граждански процесуални правила (ГПП) и са определени в законов инструмент.

Член 19, параграф 1 изисква длъжникът да има право да отправи заявление за преразглеждане на присъдата в контекста на обстоятелства, при които документът за започване на производството не му е бил представен или той не е бил в състояние да възрази срещу иска поради независещи от него обстоятелства.

Част 13 от ГПП позволява длъжникът по решението да отправи заявление за преразглеждане на присъдата в контекста на обстоятелствата, описани в член 19. В нея се определя процедурата за изготвяне на заявление за отмяна или промяна на задочна присъда. Задочна присъда може да се произнесе тогава, когато длъжникът по делото не е подал документ за признаване на призовката и/или защита.

Пълният текст на част 13 може да се намери на следния адрес: http://www.dca.gov.uk/civil/procrules_fin/contents/parts/part13.htm

Няма задължителни формуляри за заявление за отмяна или промяна на задочна присъда. Обикновено заявителят изготвя заявление, като използва формуляр N244(http://www.hmcourts-service.gov.uk/courtfinder/forms/n244_eng.pdf). Заявителят трябва да посочи заповедта, която иска, и причина защо присъдата трябва да се отмени или промени, например защото не му е било връчено известие за производството в достатъчен срок, за да подготви своята защита. Разглеждането на това заявление предполага преразглеждане на решението.

3. Приети езици по член 20 (2)

Удостоверения, изпратени в Гибралтар, ще бъдат приемани на английски език.

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

Макар че публични документи от други държави-членки ще бъдат изпълнявани в Гибралтар, такива документи не се изготвят в Гибралтар. Поради това няма необходимост да се определя орган, който да ги удостоверява.

Последна актуализация: 28/07/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.