Evropský exekuční titul

Rakousko

Obsah zajišťuje
Rakousko

1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtinafrancouzština

– v případě soudních rozhodnutí a smírů, jakož i ujednání o vyživovací povinnosti podle čl. 4 odst. 3 písm. b): žádost o zrušení nebo opravu potvrzení evropského exekučního titulu se podává k soudu nebo správnímu orgánu, který potvrzení evropského exekučního titulu vydal (§ 419 odst. 1 a 2 exekučního řádu Exekutionsordnung),

– v případě vykonatelných notářských listin: žádost o opravu se podává u notáře, který notářskou listinu vystavil, nebo, pokud to není možné, úředníkovi, který je příslušný podle § 119, 146 a 149 rakouského notářského řádu (Notariatsordnung). Pro zrušení potvrzení vydaného notářem je příslušný soud, který je podle procesních předpisů příslušný pro rozhodování o žalobách týkajících se žádostí, které popírají vykonatelnost notářské listiny (§ 419 odst. 3 exekučního řádu Exekutionsordnung).

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

– v případě řádného doručení: žádost o uvedení do původního stavu (Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand) na základě nedodržení lhůty pro popření potvrzeného nároku nebo zmeškání soudního jednání,

– v případě chybného doručení: žádost o nové doručení rozhodnutí (Antrag auf neuerliche Zustellung der Entscheidung) (v případě rozhodnutí vydaného v jednostupňovém řízení, jako je platební rozkaz nebo směnečný platební rozkaz), odvolání proti rozhodnutí (Berufung gegen die Entscheidung) (v případě rozsudků pro zmeškání), rekurs proti rozhodnutí (Rekurs gegen die Entscheidung) (v případě rozhodnutí pro zmeškání).

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtinafrancouzština

němčina

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtinafrancouzština

–     v případě ujednání o vyživovací povinnosti podle čl. 4 odst. 3 písm. b): správní orgán, u něhož bylo ujednání uzavřeno,

–     v případě vykonatelných notářských listin: notář, který notářskou listinu vystavil, nebo, pokud to není možné, úředník příslušný podle § 119, 146 a 149 rakouského notářského řádu (Notariatsordnung). Seznam všech notářů je k dispozici na internetových stránkách Rakouské notářské komory na adrese http://www.notar.at/.

Poslední aktualizace: 19/06/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.