Evropský exekuční titul

Belgie

Obsah zajišťuje
Belgie

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Belgie

Uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech – Evropský exekuční titul


*povinný údaj

1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

Pokud jde o řízení o opravě nebo zrušení uvedené v čl. 10 odst. 2 nařízení, musí být žádost zaslána příslušnému pracovníkovi soudního orgánu (responsable de l’organisme judiciaire), který potvrzení evropského exekučního titulu vydal. Jedná-li se o potvrzení, jež se týká úřední listiny, je třeba tuto žádost zaslat notáři, který potvrzení vydal. Rozhodne-li se příslušný pracovník nebo notář potvrzení opravit či zrušit, pozbývá toto potvrzení účinnosti. Jakmile je věcná chyba opravena (v případě opravy) nebo jakmile příslušný pracovník či notář rozhodne, že všechny požadavky stanovené nařízením byly splněny (v případě zrušení), bude vystaveno nové potvrzení, jež nahrazuje potvrzení předchozí.

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

V závislosti na konkrétních okolnostech daného případu lze v rámci belgického práva pro přezkum určitého rozhodnutí využít několika opravných prostředků:

– Zaprvé článek 1051 soudního řádu umožňuje podat proti rozsudku odvolání (appel) ve lhůtě jednoho měsíce od jeho doručení (signification), v některých případech od jeho doručení (notification) podle čl. 792 druhého a třetího pododstavce uvedeného soudního řádu. Platí to pro rozsudky vydané ve sporném řízení a rozsudky pro zmeškání.

– Zadruhé článek 1048 soudního řádu umožňuje podat odpor (opposition) proti rozsudku pro zmeškání ve lhůtě jednoho měsíce od jeho doručení (signification), v některých případech od jeho doručení (notification) podle čl. 792 druhého a třetího pododstavce uvedeného soudního řádu.

– Pokud jde o rozsudky, které již nabyly právní moci, vydané občanskoprávními soudy a případně trestními soudy, pokud tyto rozhodují o občanskoprávních nárocích, lze za určitých okolností stanovených v článku 1133 soudního řádu podat mimořádný opravný prostředek občanskoprávního řízení (requête civile) ve lhůtě šesti měsíců od okamžiku, kdy se účastník dozvěděl o namítaných důvodech pro zrušení rozsudku.

Výše uvedené lhůty pro podání odvolání, odporu nebo mimořádného opravného prostředku občanskoprávního řízení platí:

– s výhradou lhůt stanovených v imperativních nadnárodních a mezinárodních ustanoveních,

– aniž je dotčen článek 50 soudního řádu umožňující za určitých podmínek stanovených zákonem prodloužit lhůtu,

– aniž je dotčena možnost uplatnění obecné právní zásady, kterou několikrát potvrdil belgický kasační soud, podle níž se lhůty stanovené pro provedení úkonu prodlouží ve prospěch strany, které vyšší moc zabránila úkon učinit před uplynutím lhůty.

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

V souladu s čl. 20 odst. 2 písm. c) nařízení musí být ke kopii rozhodnutí a potvrzení evropského exekučního titulu připojen překlad potvrzení do úředního jazyka místa výkonu, tj. do francouzštiny, nizozemštiny nebo němčiny.

Seznam použitelných jazyků lze najít v příručce přijímajících subjektů pro nařízení (ES) č. 1348/2000 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (Evropský soudní atlas ve věcech občanských).

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

V Belgii je orgánem určeným pro účely článku 25 nařízení notář, který vyhotovil úřední listinu, jež je předmětem žádosti o vydání potvrzení evropského exekučního titulu.

Poslední aktualizace: 17/06/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.