Evropský exekuční titul

Bulharsko

Obsah zajišťuje
Bulharsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Bulharsko

Uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech – Evropský exekuční titul


*povinný údaj

1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

Soud prvního stupně může po přezkoumání věci opravit nebo zrušit potvrzení evropského exekučního titulu, který se týká nesporného nároku (čl. 619 odst. 4 občanského soudního řádu).

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

Dlužník může k Nejvyššímu kasačnímu soudu podat žádost o přezkum příslušného rozhodnutí za podmínek stanovených v článku 19 nařízení. Soud žádost posoudí v souladu s kapitolou 24 občanského soudního řádu „Zrušení pravomocných soudních rozhodnutí“.

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

Bulharská republika označuje bulharský jazyk.

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

Příslušným orgánem je soud, v jehož obvodu byla vydána úřední listina (čl. 619 odst. 1 občanského soudního řádu).

Poslední aktualizace: 27/10/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.