Evropský exekuční titul

Chorvatsko

Obsah zajišťuje
Chorvatsko

1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

Žádost o opravu nebo zrušení potvrzení soudního potvrzení se podává:

– soudu, který potvrzení vydal.

Žádost o opravu nebo zrušení veřejné listiny vyhotovené notářem, správním orgánem nebo fyzickou či právnickou osobou disponující veřejnou pravomocí se podává:

– orgánu nebo osobě, který (která) dokument vystavil (vystavila) a jenž (jež) je poté povinen (povinna) žádost postoupit místně příslušnému městskému soudu, a to podle sídla nebo bydliště. Tento soud vydává platné rozhodnutí.

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

Podle čl. 19 odst. 1 nařízení jsou postupy pro přezkum rozhodnutí v Chorvatské republice stanoveny občanským soudním řádem (Zakon o Parničnom Postupku) (Úřední věstník Chorvatské republiky „Narodne novine“, č. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11 a 148/11 – konsolidované znění 25/13, 89/14 – rozhodnutí Ústavního soudu Chorvatské republiky 70/19, 80/22 a 114/22).

Těmito postupy jsou:

– návrh na navrácení v předešlý stav (články 117 až 122a občanského soudního řádu). Návrh musí být předložen ve lhůtě osmi dnů ode dne, kdy se strana dozvěděla důvod zmeškání, nebo – pokud se strana o zmeškání dozvěděla později – začíná výše uvedená lhůta plynout ode dne, kdy se strana dozvěděla o důvodu nedodržení lhůty. Po uplynutí dvou měsíců (u řízení u městských soudů) nebo 30 dnů (u řízení u obchodních soudů) ode dne zmeškání návrh na navrácení v předešlý stav již nelze předložit.

– obnova řízení (články 421 až 432 občanského soudního řádu). Žádost o obnovu řízení se podává ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se strana dozvěděla o důvodu pro obnovu řízení nebo ode dne, kdy jí bylo doručeno soudní rozhodnutí.

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

Chorvatština. Překlad do chorvatštiny musí být ověřen způsobilým překladatelem v jedné z členských zemí EU.

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

Příslušné soudy, správní orgány, notáři, právnické a fyzické osoby disponující veřejnou pravomocí, které jsou oprávněné vydávat vykonatelné nástroje, respektive exekuční tituly pro nesporné nároky podle platných vnitrostátních právních předpisů.

Poslední aktualizace: 14/03/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.