Evropský exekuční titul

Kypr

Obsah zajišťuje
Kypr

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Kypr

Uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech – Evropský exekuční titul


*povinný údaj

1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

Postupy pro opravu jsou ty samé, které jsou uvedeny v občanském soudním řádu. Potvrzení evropského exekučního titulu může být opraveno z důvodu věcné chyby nebo nesrovnalosti mezi rozhodnutím a potvrzením.

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

Každé řízení týkající se přezkumu rozhodnutí může být registrováno v souladu s občanským soudním řádem a podle nařízení 48 musí být všechny žádosti předkládány písemně a musí být poskytnuty zúčastněným stranám nejméně čtyři dny před datem slyšení. Žádost může být předložena na formuláři, který je uveden v příloze VI nařízení.

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

Řečtina a angličtina.

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

Neuplatňuje se. V kyperském právním řádu neexistují úřední listiny ve smyslu článku 4 nařízení.

Poslední aktualizace: 04/03/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.