Evropský exekuční titul

Česko

Obsah zajišťuje
Česko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Česko

Uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech – Evropský exekuční titul


*povinný údaj

1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

České okresní soudy postupují podle § 167 zákona č. 99/1963 Sb. (občanský soudní řád) ve znění pozdějších předpisů

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

České okresní soudy postupují podle § 58 a § 201 – 243g zákona č. 99/1963 Sb. (občanský soudní řád) ve znění pozdějších předpisů.

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

Čeština

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

Okresní soudy.

Poslední aktualizace: 12/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.