V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Evropský exekuční titul

Anglie a Wales

Obsah zajišťuje
Anglie a Wales

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Spojené království

Anglie a Wales

Uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech – Evropský exekuční titul


*povinný údaj

1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

K provádění tohoto nařízení se použijí pravidla soudního řízení platná pro Anglii a Wales vydaná podle zákona o občanském soudním řízení z roku 1997 (Civil Procedure Act 1997). Tato pravidla soudního řízení se označují jako občanský soudní řád (Civil Procedure Rules) (dále též jen „OSŘ“) a jsou zákonným předpisem.

Část 74.27 občanského soudního řádu a příslušný praktický pokyn, praktický pokyn č. 74B (Practice Direction 74B) obsahují ustanovení týkající se evropského exekučního titulu v Anglii a Walesu, včetně postupů pro jeho opravu a zrušení.

Článek 10 odkazuje na právo podat soudu žádost o opravu potvrzení (v případě rozdílu oproti rozhodnutí) nebo jeho zrušení (z důvodu nesrovnalostí s nařízením). Postup, který je zaveden pro řešení těchto případů, je stanoven v části 23 OSŘ, která obsahuje pravidla pro předkládání žádostí soudu. Žádost podle článku 10 se podává soudu, který evropský exekuční titul vydal, postupem podle části 23.

Žádost se podává prostřednictvím oznámení o žádosti na formuláři(*) N244. V oznámení o žádosti se uvede, jaký příkaz žadatel požaduje (tj. příkaz k opravě nebo zrušení), a důvody, proč žadatel žádá o vydání příkazu (například kvůli nesrovnalosti v potvrzení).

(*) Spojené království potvrzuje, že budou použity vzorové formuláře uvedené v nařízení. Přílohy I–V nařízení obsahují formuláře, které budou soudy používat při vydávání potvrzení. Pro podání příslušných žádostí budou věřitelé používat odpovídající formuláře soudů Spojeného království a potvrzení se vydává na formuláři stanoveném v nařízení. Předpokládá se, že žádost podle čl. 10 odst. 3 může být podána na základě vzorového formuláře žádosti Spojeného království nebo formuláře uvedeného v příloze VI nařízení.

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

K provádění tohoto nařízení se použijí pravidla soudního řízení platná pro Anglii a Wales vydaná podle zákona o občanském soudním řízení z roku 1997. Tato pravidla soudního řízení se označují jako občanský soudní řád (OSŘ) a jsou zákonným předpisem.

Ustanovení čl. 19 odst. 1 vyžaduje, aby byl dlužník oprávněn požádat o přezkum rozhodnutí v případě, že mu nebyl doručen dokument o zahájení řízení nebo mu v podání námitky zabránily okolnosti, které nezavinil.

Část 13 OSŘ umožní, aby dlužník, jehož se rozhodnutí týká, mohl v případech uvedených v článku 19 požádat o přezkum rozhodnutí. Tato část upravuje postup podání žádosti o zrušení nebo změnu rozsudku pro zmeškání. Rozsudek pro zmeškání může být vydán v případě, že dlužník, jehož se rozsudek týká, nepodal včas potvrzení o doručení a/nebo žalobní odpověď. Část 13 OSŘ umožní, aby dlužník, jehož se rozhodnutí týká, mohl v případech uvedených v článku 19 požádat o přezkum rozhodnutí. Tato část upravuje postup podání žádosti o zrušení nebo změnu rozsudku pro zmeškání.

Pro podání žádosti o zrušení nebo změnu rozsudku pro zmeškání nejsou stanoveny žádné formuláře. Žadatelé obvykle předkládají své žádosti prostřednictvím oznámení o žádosti na formuláři N244 (http://www.hmcourts-service.gov.uk/courtfinder/forms/n244_eng.pdf). Žádost by měla uvádět požadované rozhodnutí a důvod, proč by mělo být původní rozhodnutí zrušeno nebo změněno, například z toho důvodu, že dlužníkovi nebylo konání jednání oznámeno s dostatečným předstihem, aby měl čas na přípravu obhajoby. Projednání takové žádosti bude představovat přezkum rozhodnutí.

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

Potvrzení zasílaná do Anglie a Walesu se přijímají v angličtině.

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

Úřední listiny z ostatních členských států budou v Anglii a Walesu vykonány, přestože zde nebyly vyhotoveny. Není proto třeba stanovit orgán, který je bude potvrzovat.

Poslední aktualizace: 22/07/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.