Evropský exekuční titul

Finsko

Obsah zajišťuje
Finsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Finsko

Uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech – Evropský exekuční titul


*povinný údaj

1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

Článek 10 odst. 2 písm. a) oprava potvrzení

Nařízení o evropském exekučním titulu pro nesporné nároky (805/2004) stanoví postup opravy takto:

Oprava věcné chyby v potvrzení evropského exekučního titulu (oddíl 2)

Pokud byl rozsudek, soudní smír nebo úřední listina uvedená v nařízení prezentována nesprávně v potvrzení vydaném na základě nařízení, musí soud, který vydal potvrzení, nebo jiný orgán opravit tento nesoulad na základě žádosti.

Žádost o opravu potvrzení evropského exekučního titulu lze podat pomocí standardního formuláře v příloze VI. Oprava by měla být provedena na původním potvrzení. Pokud není možné opravit původní potvrzení, musí být věřiteli vydáno nové potvrzení. Oprava musí být pokud možno oznámena stranám, které požadovaly kopii potvrzení. Pokud bylo ve věci podáno odvolání, musí být oprava oznámena odvolacímu soudu.

Článek 10 odst. 2 písm. b) zrušení potvrzení

Nařízení o evropském exekučním titulu pro nesporné nároky stanoví postup pro zrušení potvrzení takto:

Zrušení potvrzení o evropském exekučním titulu (oddíl 3)

Pokud bylo potvrzení uděleno s ohledem na požadavky stanovené v nařízení zřejmě nenáležitě, musí soud, který potvrzení vydal, nebo jiný orgán na základě žádosti odstranit nesrovnalosti v rozsudku, soudním smíru nebo veřejné listině uvedené v nařízení.

Žádost o zrušení potvrzení evropského exekučního titulu lze podat pomocí standardního formuláře v příloze VI. Smluvní strany dostanou příležitost být vyslechnuty, pokud to není zjevně zbytečné.

Pokud je to možné, zrušení musí být uvedeno v původním potvrzení. Zrušení musí být pokud možno oznámeno stranám, které požadovaly kopii potvrzení. Pokud bylo ve věci podáno odvolání, musí být zrušení oznámeno odvolacímu soudu.

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

Minimální normy podle čl. 12 odst. 1 kapitoly III nařízení se použijí na rozhodnutí ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) a c), která jsou rozhodnutími pro zmeškání. Podle čl. 12 odst. 2 se požadavky uvedené v kapitole III použijí také v případě, že proti rozhodnutí pro zmeškání byl podán opravný prostředek.

Bylo-li vydáno rozhodnutí pro zmeškání za okolností, které splňují podmínky uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. b) a c), musí mít dlužník za určitých okolností oprávnění požádat o přezkum rozhodnutí podle čl. 19 odst. 1, aby rozhodnutí mohlo být potvrzeno jako evropský exekuční titul. Nečinnost dlužníka před okresním soudem (käräjäoikeus) vede ve Finsku k vydání rozhodnutí pro zmeškání. Dlužník má podle § 15 kapitoly 12 zákona o občanském soudním řádu právo požádat do třiceti dnů ode dne prokazatelného doručení rozhodnutí pro zmeškání o nové soudní jednání.

Pro použití tohoto ustanovení není významné, zda dlužník skutečně věděl o rozhodnutí pro zmeškání. Třicetidenní lhůta začíná běžet až po doručení rozhodnutí pro zmeškání dlužníkovi. V tomto ohledu je toto pravidlo širší, než minimální norma stanovená v článku 19. Kromě toho se na rozhodnutí pro zmeškání mohou použít i mimořádné druhy opravných prostředků uvedené v kapitole 31 zákona o občanském soudním řádu, včetně stížnosti podle § 1 z důvodů procesní chyby a žádosti podle § 7 o zrušení z důvodů podstatného omylu. Kromě toho je možné požádat o obnovení prošlé lhůty, jako mimořádný druh opravného prostředku uvedený v § 17 kapitoly 31.

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

Potvrzení jako evropský exekuční titul může být předloženo ve finském, švédském nebo anglickém jazyce.

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

Úředními listinami podle čl. 4 odst. 3 písm. b) jsou ve Finsku ujednání o vyživovací povinnosti schvalované a tudíž potvrzované sociálními úřady v každém městě nebo obci. Sociální úřad pro tato ujednání také vydá potvrzení jako evropský exekuční titul.

Seznam měst a obcí ve Finsku je dostupný v elektronické podobě na internetovách stránkách ministerstva spravedlnosti www.oikeus.fi. Adresy měst a obcí lze také nalézt na internetových stránkách sdružení místních a regionálních orgánů www.kunnat.net.

Poslední aktualizace: 22/03/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.