Evropský exekuční titul

Francie

Obsah zajišťuje
Francie

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Francie

Uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech – Evropský exekuční titul


*povinný údaj

1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

Pokud jde o exekuční titul, musí být žádost o opravu v případě věcné chyby nebo o zrušení v případě neoprávněného udělení podle čl. 10 odst. 2 podána vedoucímu soudní kanceláře (directeur des services de greffe judiciaire) soudu, který rozhodnutí vydal.

Proti zamítnutí žádosti o opravu nebo o zrušení lze uplatnit opravný prostředek formou žádosti podané předsedovi soudu.

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

Přezkumné řízení podle článku 19 probíhá podle běžného postupu uplatňovaného u rozhodnutí vynesených soudem, který původní exekuční titul vydal.

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

Jazyky přijímané pro registraci evropských exekučních titulů zasílaných věřiteli francouzským orgánům jsou francouzština, angličtina, němčina, italština a španělština.

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

Orgány uvedenými v článku 25 nařízení se rozumí notář nebo právnická osoba pověřená notářským úřadem, která uchovává originál obdržené notářské listiny.

Poslední aktualizace: 28/06/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.