V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Evropský exekuční titul

Gibraltar

Obsah zajišťuje
Gibraltar

1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

Ve smyslu pravidla 6 jednacího řádu Nejvyššího soudu (Supreme Court) Gibraltaru se občanský soudní řád Anglie a Walesu použije i pro Gibraltar.

Článek 10 upravuje oprávnění požádat soud, aby opravil potvrzení (z důvodu nesrovnalostí s rozhodnutím) nebo aby jej zrušil (z důvodu nesrovnalostí s nařízením). Část 23 CPR upravuje postup, který je zaveden pro řešení těchto případů, a obsahuje pravidla pro předkládání žádostí soudu. Platí, že žádost podle článku 10 se předkládá soudu, který evropský exekuční titul vydal, a použije se postup upravený v části 23. Evropské exekuční tituly budou na Gibraltaru vyhotoveny Nejvyšším soudem (Supreme Court).

Úplné znění části 23 je uvedeno na internetové stránce: http://www.dca.gov.uk/civil/procrules_fin/contents/parts/part23.htm

Žádost se předkládá formou úředního oznámení žádosti označovaného jako formulář#_ftn1(*) N244 (viz http://www.hmcourts-service.gov.uk/courtfinder/forms/n244_eng.pdf). Oznámení žádosti musí uvádět, jakého rozhodnutí se žadatel domáhá (tj. zda nařízení opravy nebo zrušení) a proč se žadatel tohoto rozhodnutí domáhá (například z důvodu výskytu nesrovnalostí s potvrzením).

Změna CPR, která zohlední evropský exekuční titul, upozorní žadatele na část 23 a bude obsahovat podrobnosti postupu podávání žádostí.#_ftnref1(*)Spojené království potvrzuje, že se budou používat standardní formuláře uvedené v nařízení. Přílohy I–V nařízení obsahují formuláře, které budou soudy používat při vydávání potvrzení. Pro podání příslušných žádostí budou věřitelé používat odpovídající formuláře soudů Spojeného království a potvrzení se vydává na formuláři upraveném v nařízení. Platí, že žádost podle čl. 10 odst. 3 může být podána na standardním formuláři Spojeného království nebo na formuláři uvedeném v příloze VI nařízení.

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

Ve smyslu pravidla 6 jednacího řádu Nejvyššího soudu (Supreme Court) Gibraltaru se občanský soudní řád Anglie a Walesu použije i pro Gibraltar.

K účinnému provádění tohoto nařízení se použijí procesní pravidla platná pro Anglii a Wales vydaná podle zákona o občanském soudním řízení z roku 1997. Tato procesní pravidla se označují jako občanský soudní řád (Civil Procedure Rules – CPR) a jsou zákonným předpisem.

Článek 19 odst. 1 stanoví, že dlužník musí být oprávněn požádat o přezkum rozhodnutí v případě, kdy mu dokument o zahájení řízení nebyl doručen nebo kdy nemohl podat námitku proti nároku z důvodů, které nezavinil.

Část 13 CPR umožní, aby dlužník, jehož se rozhodnutí týká, mohl v případech uvedených v článku 19 požádat o přezkum rozhodnutí. Tato část upravuje postup podání žádosti směřující ke zrušení nebo změně rozsudku pro zmeškání. Rozsudek pro zmeškání může být vydán v případě, kdy dlužník, jehož se rozsudek týká, včas soudu neoznámil, že se chce proti žalobě bránit.

Úplné znění části 13 je uvedeno na internetové stránce: http://www.dca.gov.uk/civil/procrules_fin/contents/parts/part13.htm

Pro podání žádosti směřující ke zrušení nebo změně rozsudku pro zmeškání nejsou stanoveny žádné formuláře. Žadatelé obvykle předkládají své žádosti prostřednictvím úředního oznámení na formuláři N244 (http://www.hmcourts-service.gov.uk/courtfinder/forms/n244_eng.pdf). Žádost by měla uvádět požadované rozhodnutí a důvod, proč by mělo být původní rozhodnutí zrušeno nebo změněno, například z důvodu, že dlužníku nebylo konání jednání oznámeno tak, aby měl dostatek času na přípravu obhajoby. Projednání takové žádosti bude představovat přezkum rozhodnutí.

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

Potvrzení zasílaná do Gibraltaru se přijímají v angličtině.

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

I když úřední listiny z ostatních členských států budou v Gibraltaru vykonávány, nejsou zde vydávány. Není proto třeba stanovit orgán, který je bude potvrzovat.


Poslední aktualizace: 28/07/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.