Evropský exekuční titul

Řecko

Obsah zajišťuje
Řecko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Řecko

Uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech – Evropský exekuční titul


*povinný údaj

1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

Pokud bylo pro účely soudního rozhodnutí vydáno potvrzení evropského exekučního titulu, postup pro opravu nebo zrušení potvrzení je stanoven v článku 10 nařízení (ES) č. 805/2004 a tentýž postup se použije na potvrzení pro soudní smír (čl. 24 odst. 3 uvedeného nařízení) a úřední listiny (čl. 25 odst. 3). Tato řízení a samozřejmě i řízení ohledně otázky příslušnosti se v Řecku řídí článkem 933 občanského soudního řádu (κώδικας πολιτικής δικονομίας), jehož předmětem je vznášení námitek proti platnosti exekučního titulu. Opravu nebo zrušení však nelze napadnout, jelikož čl. 10 odst. 4 se použije analogicky a v souladu s čl. 24 odst. 3 a čl. 25 odst. 3 se použije týmž způsobem, pokud jde o soudní smír a úřední listiny.

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

Má-li být rozhodnutí potvrzené jako evropský exekuční titul přezkoumáno, protože dlužník nebyl schopen se hájit kvůli pozdnímu doručení předvolání nebo vyšší moci, tj. kvůli výjimečným okolnostem, jež vznikly nezávisle na jeho vůli, pokračuje se v řízení soudu, jenž vynesl dané rozhodnutí. Postupuje se napadením rozsudku pro zmeškání podle ustanovení občanského soudního řádu (článek 495 a článek 501 a násl.).

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

Žádosti o potvrzení úřední listiny jako evropského exekučního titulu, který je vykonatelný v některém členském státě v souladu s čl. 25 odst. 1 zmíněného nařízení, se přijímají v řečtině nebo angličtině.

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

Orgánem příslušným pro potvrzení evropského exekučního titulu, tj. úřední listiny v oblasti působnosti čl. 4 odst. 3 nařízení, ve spojení s čl. 904 odst. 2 písm. d) a g) řeckého občanského soudního řádu, je osoba, která je podle řeckého práva oprávněna vydat vykonatelný dokument, což je v případě notářského zápisu vydávající notář. V případě dokumentů, které jsou z právního hlediska vykonatelné, ale které nevydávají soudy, je stejně jako v případě notářských zápisů příslušným orgánem osoba, která dokument vydala.

Poslední aktualizace: 19/04/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.