Evropský exekuční titul

Maďarsko

Obsah zajišťuje
Maďarsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Maďarsko

Uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech – Evropský exekuční titul


*povinný údaj

1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

Na území Maďarska se oprava nebo zrušení potvrzení evropského exekučního titulu řídí ustanoveními kapitoly II zákona LIII z roku 1994 o soudním vymáhání (a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény).

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

Přezkum rozhodnutí, na němž se zakládá potvrzení, které představuje evropský exekuční titul, se řídí ustanoveními kapitoly VII zákona III z roku 1952 o občanském soudním řádu (a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény).

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

Jazyky přijímané pro vyhotovení potvrzení evropského exekučního titulu jsou angličtina a maďarština.

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

Orgánem příslušným pro potvrzení vnitrostátní úřední listiny jako evropského exekučního titulu je okresní soud (járásbíróság), do jehož jurisdikce spadá orgán, který danou listinu vydal.

V případě úředních listin vystavených notářem, příkazů vydaných notářem a smírčích dohod potvrzených notářem, jež mají stejný účinek jako soudní smír, je ovšem příslušným orgánem pro potvrzení notář.

Pro vyhledání soudů příslušných pro potvrzení vnitrostátních úředních listin jako evropských exekučních titulů použijte výše zobrazený vyhledávací nástroj.

Pokud jde o notáře, použijte k vyhledání příslušného orgánu vyhledávací nástroj dostupný zde.

Poslední aktualizace: 24/10/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.