Evropský exekuční titul

Itálie

Obsah zajišťuje
Itálie

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Itálie

Uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech – Evropský exekuční titul


*povinný údaj

1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

Postup pro opravu potvrzení evropského exekučního titulu uvedený v čl. 10 odst. 2, stanovený italskými právními předpisy, je oprava věcné chyby. Příslušná ustanovení jsou článek 287 a násl. občanského soudního řádu.

Postup pro zrušení potvrzení evropského exekučního titulu uvedený v čl. 10 odst. 2, stanovený italskými právními předpisy, je zrušení v senátech. Příslušná ustanovení občanského soudního řádu jsou článek 737 a násl. Zahajují se odvolacím postupem a ukončují odůvodněným usnesením senátu. Slyšení je možné.

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

Podle italských právních předpisů zahrnuje přezkumný postup podle čl. 19. odst. 1 řádný opravný prostředek (článek 323 a násl. občanského soudního řádu: odvolání a kasační opravný prostředek) a mimořádný opravný prostředek (článek 395 občanského soudního řádu).

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

Jazykem přípustným podle čl. 20 odst. 2 písm. c) je italština.

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

Určeným orgánem je podle článku 25 soud (tribunale).

Poslední aktualizace: 16/05/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.