Evropský exekuční titul

Lotyšsko

Obsah zajišťuje
Lotyšsko

1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

Pokud jde o informace o pravidlech stanovených ve vnitrostátních právních předpisech, kterými se provádí uplatňování čl. 10 odst. 2 nařízení a stanoví postup pro opravu nebo zrušení potvrzení evropského exekučního titulu, lotyšské orgány zdůrazňují, že opatření k provedení čl. 19 odst. 2 byla začleněna do článků 5431 a 5451 lotyšského občanského soudního řádu.

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

Pokud jde o provádění čl. 19 odst. 1 nařízení, nebyla do vnitrostátních právních předpisů začleněna žádná další pravidla, neboť v Lotyšsku se na tato pravidla vztahují ustanovení občanského soudního řádu.

„Článek 51. Obnovení procesních lhůt

1) Na návrh účastníka řízení obnoví soud procesní lhůty, které nebyly dodrženy, shledá-li důvody jejich nedodržení oprávněnými.

2) Při obnovení procesní lhůty, která nebyla dodržena, soud rovněž povolí provedení opožděného procesního úkonu.

Článek 52. Prodloužení procesních lhůt

Lhůty stanovené soudem nebo soudcem lze na návrh účastníka řízení prodloužit.

Článek 53. Postup pro prodloužení nebo obnovení procesních lhůt

1) Žádost o prodloužení nebo obnovení lhůty, která nebyla dodržena, se podává soudu, u něhož měl být opožděný úkon proveden, a žádost se přezkoumává v písemném řízení. Účastníci řízení jsou o přezkoumání žádosti v písemném řízení informování před tímto přezkoumáním a současně je jim zaslána žádost o prodloužení lhůty nebo o obnovení lhůty, která nebyla dodržena.

2) K žádosti o obnovení procesní lhůty se přiloží dokumenty nezbytné pro provedení procesního úkonu a důvody pro obnovení této lhůty.

3) Lhůtu stanovenou soudcem může prodloužit samosoudce.

4) V souvislosti s odmítnutím soudu nebo soudce prodloužit nebo obnovit lhůtu lze podat dodatečnou stížnost.“

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

V souladu s čl. 20 odst. 2 písm. c) nařízení Lotyšsko uvádí lotyštinu jako přípustný jazyk pro přijímání a vydávání potvrzení evropského exekučního titulu.

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

Čl. 10711 odst. 3 zákona o notářích:

Na žádost navrhovatele vydá přísežný notář na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky (dále jen „nařízení č. 805/2004“), a čl. 25 odst. 1 uvedeného nařízení evropský exekuční titul (příloha III nařízení č. 805/2004) pro vydané notářské zápisy o výkonu rozhodnutí.

Poslední aktualizace: 25/06/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.