Evropský exekuční titul

Lotyšsko

Obsah zajišťuje
Lotyšsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Lotyšsko

Uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech – Evropský exekuční titul


*povinný údaj

1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtina

Co se týče informací k pravidlům stanoveným vnitrostátními právními předpisy, kterými se provádí čl. 10 odst. 2 nařízení a stanoví postup, jímž se řídí opravy nebo zrušení potvrzení evropského exekučního titulu, lotyšské orgány tímto sdělují, že prováděcí opatření čl. 10 odst. 2 jsou zapracována do článků 543.1 a 545.1 občanského soudního řádu.

„Článek 5431. Oprava chyb v unijních exekučních písemnostech

1) Na žádost účastníka řízení soud, který vynesl rozsudek nebo vydal rozhodnutí, může opravit chyby v potvrzení evropského exekučního titulu na základě článku 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004, v osvědčení uvedeném v čl. 41 odst. 1 nebo čl. 42 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 na základě nařízení Rady (ES) č. 2201/2003, nebo v osvědčení uvedeném v článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 606/2013 na základě čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 606/2013. Soud může dále opravit chyby v osvědčení uvedeném v článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 606/2013 ze své vlastní iniciativy.

2) Pro účely podání žádosti o opravu potvrzení evropského exekučního titulu je nutno použít formulář uvedený v čl. 10 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004.

3) O otázce opravy chyb se rozhoduje na soudním jednání, přičemž účastníci řízení jsou o tom informováni předem. Nepřítomnost těchto osob není překážkou v projednání dané záležitosti.

4) Chyby v exekučních písemnostech podle odstavce 1 tohoto článku se opravují rozhodnutím soudu.

5) Proti rozhodnutí soudu o opravě chyby v exekuční písemnosti lze podat dodatečnou stížnost.

Článek 5451. Zrušení potvrzení evropského exekučního titulu a osvědčení uvedeného v článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 606/2013

1) Na žádost účastníka řízení, s použitím formuláře uvedeného v čl. 10 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004, soud, který vynesl rozsudek nebo vydal rozhodnutí, může potvrzení evropského exekučního titulu zrušit na základě článku 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004.

11) Prostřednictvím osvědčení uvedeného v článku 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 606/2013 může soud na žádost účastníka řízení nebo ze své vlastní iniciativy zrušit osvědčení uvedené v článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 606/2013 na základě čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 606/2013.

2) O žádosti týkající se zrušení potvrzení evropského exekučního titulu nebo osvědčení uvedeného v článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 606/2013 se rozhoduje na soudním jednání, přičemž účastníci řízení jsou o tom informováni předem. Nepřítomnost těchto osob není překážkou v projednání dané záležitosti.

3) Proti rozhodnutí soudu lze podat dodatečnou stížnost.

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtina

S ohledem na provádění článku 19 odst. 1 nařízení nebyla do vnitrostátních právních předpisů zapracována žádná další pravidla, neboť v Lotyšsku jsou tato pravidla obsažena v ustanoveních občanského soudního řádu.

„Článek 51. Obnova procesních lhůt

1) Na žádost účastníka řízení může soud obnovit zmeškanou procesní lhůtu, pokud shledá důvody jejího zmeškání jako oprávněné.

2) Při obnově procesní lhůty soud zároveň umožní provedení opožděného procesního úkonu.

Článek 52. Prodloužení procesních lhůt

Lhůty stanovené soudem nebo soudcem lze prodloužit na žádost účastníka řízení.

Článek 53. Postup prodloužení nebo obnovení procesních lhůt

1) Žádost o prodloužení nebo obnovení zmeškané lhůty se předkládá soudu, kde měl být opožděný procesní úkon proveden, a žádost je přezkoumána písemným postupem. Účastníci řízení jsou o tomto přezkumu předem informováni a zároveň je jim zaslána žádost o prodloužení lhůty nebo o obnovení zmeškané lhůty.

2) K žádosti o obnovení procesní lhůty se připojí písemnosti potřebné pro provedení procesního úkonu a odůvodnění obnovení lhůty.

3) Lhůtu stanovenou soudcem může prodloužit samosoudce.

4) Proti zamítnutí nebo obnovení lhůty soudem nebo soudcem lze podat dodatečnou stížnost.

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

V souladu s čl. 20 odst. 2 písm. c) nařízení Lotyšsko stanoví jako jazyk přijatelný pro přijímání a vydávání potvrzení evropského exekučního titulu lotyštinu.

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtina

V Lotyšsku nejsou zřízeny žádné instituce, které by byly oprávněny vystavovat úřední listiny podle článku 25 nařízení.

Poslední aktualizace: 05/06/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.