Evropský exekuční titul

Litva

Obsah zajišťuje
Litva

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Litva

Uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech – Evropský exekuční titul


*povinný údaj

1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

V souladu s článkem 30 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky (dále jen „nařízení“), předkládá Ministerstvo spravedlnosti Litevské republiky informace o opravných prostředcích, jazycích a orgánech uvedených v článku 30. Zároveň přikládá znění příslušného zákona Litevské republiky, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky (Úřední věstník č. 58 ze dne 7. května 2005) (dále jen „zákon“), a občanského soudního řádu Litevské republiky (Úřední věstník č. 36-1340 ze dne 6. dubna 2002; Úřední věstník č. 42 ze dne 24. dubna 2002) (dále jen „soudní řád“).

Soud, který vydal potvrzení evropského exekučního titulu, ho může na žádost zúčastněné strany opravit (podle čl. 10 odst. 1 písm. a) nařízení, čl. 5 odst. 1 zákona a čl. 648 odst. 6 soudního řádu). Vydané potvrzení evropského exekučního titulu týkající se úřední listiny může opravit okresní soud v místě sídla notáře, který provedl zápis o vykonatelnosti úřední listiny. Při podání žádosti o opravu potvrzení evropského exekučního titulu se neplatí kolkovné.

Soud, který vydal potvrzení evropského exekučního titulu, ho může soudním příkazem zrušit (podle čl. 10 odst. 1 písm. b) nařízení a čl. 5 odst. 2 zákona). Vydané potvrzení evropského exekučního titulu týkající se úřední listiny může zrušit okresní soud v místě sídla notáře, který provedl zápis o vykonatelnosti úřední listiny. Při podání žádosti o zrušení potvrzení evropského exekučního titulu se neplatí kolkovné.

Článek 5 zákona zní takto:

„Článek 5. Oprava nebo zrušení potvrzení evropského exekučního titulu.

1. Jestliže se potvrzení evropského exekučního titulu kvůli chybě v psaní nebo jiné chybě liší od soudního rozsudku nebo úřední listiny, použijí se ustanovení čl. 648 odst. 6 občanského soudního řádu Litevské republiky obdobně pro účely opravy potvrzení evropského exekučního titulu.

2. Soud, který vydal potvrzení evropského exekučního titulu, soudním příkazem zruší nebo se zdrží zrušení potvrzení evropského exekučního titulu za okolností uvedených v čl. 10 odst. 1 písm. b) nařízení.

3. Za žádosti, které strany podaly ve věci uvedené v tomto článku, se neplatí kolkovné.

4. Tento článek se použije také v případě, kdy je okresní soud v místě sídla notáře, který provedl zápis o vykonatelnosti, požádán o opravu nebo zrušení potvrzení evropského exekučního titulu vydaného podle postupu uvedeného v čl. 4 odst. 2 tohoto zákona.“

Ustanovení čl. 648 odst. 6 soudního řádu zní takto:

„Pokud při vydávání vykonavatelné listiny došlo k chybě v psaní nebo jiné chybě, opraví vydávající orgán listinu na žádost zúčastněné strany.“

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

Přikládáme znění příslušného zákona Litevské republiky, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky (Úřední věstník č. 58 ze dne 7. května 2005) (dále jen „zákon“), a občanského soudního řádu Litevské republiky (Úřední věstník č. 36-1340 ze dne 6. dubna 2002; Úřední věstník č. 42 ze dne 24. dubna 2002) (dále jen „soudní řád“).

Soudní rozsudek pro zmeškání může být přezkoumán na základě odůvodněné žádosti strany, která nebyla přítomna jednání, podané do 20 dnů ode dne vydání rozsudku pro zmeškání (podle článku 78 soudního řádu lze tuto dvacetidenní lhůtu prodloužit u osob, které ji nedodržely z důvodů, které jsou podle názoru soudu závažné). Poté, co soud obdrží žádost, zašle ji spolu s kopiemi příloh stranám a třetím osobám a informuje je, že strany jsou povinny a třetí osoby oprávněny předložit do čtrnácti dnů písemné připomínky. Soud prostuduje žádost v písemném řízení do čtrnácti dnů od lhůty pro podání připomínek. Jestliže soud po prostudování žádosti zjistí, že se strana nezúčastnila jednání z vážných důvodů, o nichž nebyla schopna včas uvědomit soud, a žádost se týká důkazu, který by mohl ovlivnit zákonnost a platnost daného rozsudku pro zmeškání, soud rozsudek pro zmeškání zruší a věc přezkoumá.

Pokud se věc zkoumá v písemném řízení (kapitola XXII soudního řádu), je soud oprávněn, existují-li proto závažné důvody, prodloužit lhůtu, v níž musí žalovaný předložit námitky podle čl. 430 odst. 5 soudního řádu, a pokud se věc zkoumá podle pravidel kapitoly XXIII soudního řádu (zvláštní charakteristika případů týkajících se vydání soudního příkazu), může soud, existují-li proto závažné důvody, prodloužit lhůtu, v níž musí žalovaný předložit námitky k nároku věřitele podle čl. 439 odst. 2 soudního řádu.

Článek 287 soudního řádu zní takto:

„1. Strana, která se nezúčastnila jednání u soudu, má právo podat žádost o přezkum rozsudku pro zmeškání k soudu, který rozsudek pro zmeškání vydal, do 20 dnů od data vydání daného rozsudku.

2. Žádost obsahuje následující údaje:

1) označení soudu, který vydal rozsudek pro zmeškání;

2) označení žadatele;

3) okolnosti, které vedly k tomu, že se žadatel neúčastnil jednání u soudu a neinformoval soud před jednáním o závažné povaze důvodů své neúčasti, včetně důkazů o těchto okolnostech;

4) okolnosti, které mohou ovlivnit zákonnost a platnost rozsudku, a důkazy o těchto okolnostech;

5) podrobně vysvětlený požadavek žadatele;

6) seznam podkladů přiložených k žádosti;

7) podpis žadatele a datum vyhotovení žádosti.

3. Soudu se dodá tolik kopií žádostí a příloh, kolik je stran a třetích osob.

4. Chyby budou ze žádosti odstraněny podle postupu na odstraňování chyb ze žádostí.

5. Pokud jsou v téže věci podány opravné prostředky a žádosti o přezkum rozsudku pro zmeškání, posuzují se nejprve žádosti o přezkum rozsudku pro zmeškání a soudní příkazy vydané v souvislosti s danými rozsudky.“

Ustanovení čl. 430 odst. 5 soudního řádu zní takto:

„Námitky podané po uplynutí dvacetidenní lhůty nebo nesplňující podmínky stanovené v odstavci 1 tohoto článku soud nepřijme. Proti soudnímu příkazu, jímž soud odmítne přijetí námitek, lze podat samostatný opravný prostředek. Jestliže žalovaná strana nedodržela časovou lhůtu z vážných důvodů, může soud na požádání danou lhůtu prodloužit.“

Ustanovení čl. 439 odst. 2 soudního řádu zní takto:

„Námitky dlužníků vůči nároku věřitele se podávají písemně do 20 dnů ode dne, kdy bylo dlužníkovi doručeno oznámení o soudním příkazu. Námitky splňují obecné požadavky na obsah a formu dokumentů používaných v soudních řízeních, s výjimkou požadavku na odůvodnění. Jestliže dlužník podá z vážných důvodů námitku po uplynutí lhůty uvedené v tomto odstavci, může soud na žádost dlužníka prodloužit lhůtu pro podávání námitek. Proti příkazu, kterým je zamítnuta dlužníkova žádost o prodloužení lhůty, lze podat samostatný opravný prostředek.“

Ustanovení čl. 78 odst. 1 soudního řádu zní takto:

„Osobám, které nedodržely zákonem nebo soudem stanovenou lhůtu z důvodů, které soud považuje za závažné, lze povolit prodloužení dané lhůty.“

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

V souladu s čl. 2 odst. 4 zákona#_ftn1 [1] je jazykem, který se používá pro účely čl. 20 odst. 2 písm. c) nařízení, litevština.

Ustanovení čl. 2 odst. 4 zákona#_ftn2 [1] zní takto:

„Evropský exekuční titul nebo jeho kopie určené k vymáhání v Litevské republice se přeloží do litevštiny a vymáhají bez uplatnění oddílu 7 kapitoly LX občanského soudního řádu Litevské republiky.“#_ftnref1[1] Evropský exekuční titul pro nesporné nároky (Úřední věstník č. 58 ze dne 7. května 2005)

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

V souladu s čl. 4 odst. 2 zákona #_ftn1[1] jsou orgány podle článku 25 nařízení, tedy orgány určené k vydávání evropského exekučního titulu týkajícího se úřední listiny, notáři.

Ustanovení čl. 4 odst. 2 zákona#_ftn2 [1] zní takto:

„Na žádost věřitele vydá evropský exekuční titul týkající se úřední listiny, jak je uvedeno v odstavci 1 tohoto článku, notář, který vystavil úřední listinu. Notář vydá evropský exekuční titul nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy obdržel žádost o vydání evropského exekučního titulu.“
#_ftnref1[1] Evropský exekuční titul pro nesporné nároky (Úřední věstník č. 58 ze dne 7. května 2005)

Poslední aktualizace: 07/04/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.