Evropský exekuční titul

Nizozemsko

Obsah zajišťuje
Nizozemsko

1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

1.1.     Řízení o opravě

Žádost o opravu lze podat u soudu, který potvrzení evropského exekučního titulu vydal, na formuláři uvedeném v příloze VI nařízení. Řízení upravuje článek 4 prováděcího zákona; jedná se o řízení zahájené na základě žádosti. To znamená, že se na něj vedle ustanovení prováděcího zákona použije článek 261 a násl. zákona o občanském soudním řádu. Pro odvolací řízení platí ustanovení článku 358 a násl. a pro kasační řízení článek 426 a násl. uvedeného občanského soudního řádu.

Článek 4 prováděcího zákona o evropském exekučním titulu:

1. Žádost o opravu potvrzení jako evropského exekučního titulu podle čl. 10 odst. 1 písm. a) nařízení se podává na formuláři uvedeném v čl. 10 odst. 3 nařízení u soudu, který potvrzení evropského exekučního titulu vydal. Obdobně se použije čl. 2 odst. 2 a 3.

2. Pokud žádost uvedenou v odstavci 1 podává věřitel, na jehož žádost bylo potvrzení vydáno, musí být žádost pokud možno doprovázena originálem potvrzení evropského exekučního titulu, jehož oprava se požaduje. Dlužník nemusí být předvolán. Oprava se provede v den stanovený soudem; tento den bude oznámen usnesením soudu a bude vydáno opravené potvrzení evropského exekučního titulu. Původní potvrzení evropského exekučního titulu tím pozbývá platnosti. Bude-li žádost zamítnuta, vrátí se původní potvrzení evropského exekučního titulu žadateli.

3. Pokud žádost uvedenou v odstavci 1 podává dlužník, soud opravu provede až poté, co věřiteli a dlužníkovi poskytl příležitost vyjádřit se. Oprava se provede v den stanovený soudem; tento den a poznámka o dodržení předcházejícího ustanovení budou oznámeny usnesením soudu a bude vydáno opravené potvrzení evropského exekučního titulu. Původní potvrzení evropského exekučního titulu tím pozbývá platnosti. Soud upozorní věřitele, aby nové potvrzení uložil v rejstříku vedeném soudem.

Ustanovení čl. 2 odst. 2 a 3 prováděcího zákona o evropském exekučním titulu:

2. K žádosti uvedené v odstavci 1 se připojí ověřená kopie rozhodnutí, jehož potvrzení se požaduje, a písemné podání zahajující řízení. V žádosti se kromě toho uvede co možná nejvíce údajů, které soud potřebuje k tomu, aby mohl rozhodnutí podle přílohy I nařízení potvrdit jako evropský exekuční titul. Pokud budou dokumenty či údaje předložené spolu se žádostí neúplné, bude žadateli poskytnuta příležitost k jejich doplnění.

3. Žádost uvedená v odstavci 1 se podává prostřednictvím soudního vykonavatele nebo zplnomocněného zástupce. Při potvrzení rozhodnutí okresního soudu se účast soudního vykonavatele nebo zplnomocněného zástupce nevyžaduje.

1.2. Řízení o zrušení

Žádost o zrušení lze podat na formuláři uvedeném v příloze VI nařízení u soudu, který potvrzení evropského exekučního titulu vydal. Řízení upravuje článek 5 prováděcího zákona; jedná se o řízení zahajované na žádost. To znamená, že se zde vedle ustanovení prováděcího zákona použije článek 261 a násl. zákona o občanském soudním řádu. Pro odvolací řízení platí ustanovení článku 358 a násl. a pro kasační řízení článek 426 a násl. uvedeného občanského soudního řádu.

Článek 5 prováděcího zákona o evropském exekučním titulu:

1. Žádost o zrušení potvrzení jako evropského exekučního titulu podle čl. 10 odst. 1 písm. b) nařízení se podává na formuláři uvedeném v čl. 10 odst. 3 nařízení u soudu, který potvrzení evropského exekučního titulu vydal. Obdobně se použije čl. 2 odst. 2 a 3.

2. Ke zrušení dojde příslušným rozhodnutím soudu k datu, které stanoví, poté, co byla stranám poskytnuta příležitost vyjádřit se. Soud může upozornit věřitele, aby nové potvrzení uložil v rejstříku vedeném soudem.

Ustanovení čl. 2 odst. 2 a 3 prováděcího zákona o evropském exekučním titulu

2. K žádosti uvedené v odstavci 1 se připojí ověřená kopie rozhodnutí, jehož potvrzení se požaduje, a písemné podání, kterým se zahajuje řízení. V žádosti se kromě toho uvede co možná nejvíce údajů, které soud potřebuje k tomu, aby mohl rozhodnutí podle přílohy I nařízení potvrdit jako evropský exekuční titul. Pokud budou dokumenty či údaje předložené spolu se žádostí neúplné, bude žadateli poskytnuta příležitost k jejich doplnění.

3. Žádost uvedená v odstavci 1 se podává prostřednictvím soudního vykonavatele nebo zplnomocněného zástupce. Při potvrzení rozhodnutí okresního soudu se účast soudního vykonavatele nebo zplnomocněného zástupce nevyžaduje.

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

O přezkum rozhodnutí o nesporném nároku ve smyslu článku 19 nařízení lze požádat podle článku 8 prováděcího zákona o evropském exekučním titulu. Pokud musí být proveden přezkum na základě čl. 8 odst. 3 tohoto zákona na písemný návrh, použije se článek 261 a násl. nizozemského občanského soudního řádu.

Článek 8 prováděcího zákona o evropském exekučním titulu:

1. Pokud jde o rozhodnutí o nesporných nárocích ve smyslu nařízení, může dlužník podat žádost o přezkum u soudu, který vydal rozhodnutí, z důvodů uvedených v čl. 19 odst. 1 písm. a) a b) nařízení.

2. Pokud se žádost týká přezkumu rozhodnutí, musí být podána formou námitky uvedené v článku 146 nizozemského občanského soudního řádu.

3. Jedná-li se o rozhodnutí v podobě usnesení, podává se žádost o přezkum formou jednoduché žádosti.

4. Opravný prostředek musí být podán:

a) v případě uvedeném v čl. 19 odst. 1 písm. a) nařízení do čtyř týdnů poté, kdy bylo věřiteli rozhodnutí doručeno;

b) v případě uvedeném v čl. 19 odst. 1 písm. b) nařízení do čtyř týdnů poté, kdy přestaly existovat v něm uvedené okolnosti;

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

Jazyky přípustné pro účely článku 20 nařízení jsou nizozemština nebo jazyk, kterému dlužník rozumí.

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

Orgánem určeným Nizozemskem pro potvrzení úřední listiny jako evropského exekučního titulu ve smyslu článku 25 nařízení je soud pro předběžná nařízení v místě, kde se nachází kancelář notáře, který vyhotovil úřední listinu.

Poslední aktualizace: 13/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.