V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Evropský exekuční titul

Severní Irsko

Obsah zajišťuje
Severní Irsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Spojené království

Severní Irsko

Uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech – Evropský exekuční titul


*povinný údaj

1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

Nařízení je provedeno v pravidlech soudního řízení platných pro Severní Irsko. Tato pravidla soudního řízení se označují jako soudní řád Nejvyššího soudu Severního Irska z roku 1980 (Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980) (který je vydán podle zákona Severního Irska o soudní moci z roku 1978 (Judicature (Northern Ireland) Act 1978) a upravuje řízení u Nejvyššího soudu v Severním Irsku) a soudní řád soudů hrabství Severního Irska z roku 1981 (County Court Rules (Northern Ireland) 1981) (který je vydán podle vyhlášky Severního Irska o soudech hrabství z roku 1980 (County Courts (Northern Ireland) Order 1980) a vyhlášky Severního Irska o dokazování v občanskoprávním řízení z roku 1997 (Civil Evidence (Northern Ireland) Order 1997) a upravuje řízení u soudu hrabství). Tato pravidla jsou dostupná na internetových stránkách soudů Severního Irska, a to v oddílech Soudní řád Nejvyššího soudu a soudní řád soudů hrabství

Článek 10 odkazuje na právo podat soudu žádost o opravu potvrzení (v případě rozdílu oproti rozhodnutí) nebo jeho zrušení (z důvodu nesrovnalostí s nařízením).

Postupy pro vyřizování takových žádostí jsou zavedeny jak v soudním řádu Nejvyššího soudu Severního Irska z roku 1980, tak v soudním řádu soudů hrabství Severního Irska z roku 1981. Tato pravidla upravují řízení u Nejvyššího soudu a soudů hrabství v Severním Irsku.

V případě žalob podaných podle prvně zmíněného soudního řádu mohou být tyto žádosti obecně předkládány prostřednictvím předvolání a přísežného prohlášení v souladu s postupem stanoveným v bodě 32 a pomocí formuláře(*) 28 uvedeného v dodatku A soudního řádu. V žádosti by mělo být uvedeno, jakého rozhodnutí se žadatel domáhá a z jakého důvodu.

Obdobně je možné podat u soudu hrabství žádost prostřednictvím oznámení návrhu s připojeným přísežným prohlášením podle bodu 14 pomocí obecných formulářů(*) 1 a 2 uvedených v dodatku 1 soudního řádu. V oznámení je třeba opět uvést, jakého rozhodnutí se žadatel domáhá a z jakého důvodu.

Přílohy I–V nařízení obsahují vzorové formuláře, které budou soudy používat při vydávání potvrzení. Pro podání příslušných žádostí použijí věřitelé odpovídající formuláře soudů Spojeného království a potvrzení se vydává na formuláři stanoveném v nařízení. Žádost podle čl. 10 odst. 3 lze podat prostřednictvím vzorového formuláře žádosti Spojeného království nebo formuláře uvedeného v příloze VI nařízení.

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

Ustanovení čl. 19 odst. 1 vyžaduje, aby byl dlužník oprávněn požádat o přezkum rozhodnutí v případě, že mu nebyl doručen dokument o zahájení řízení nebo mu v podání námitky zabránily okolnosti, které nezavinil.

Pravidlo 8 bod 13 soudního řádu Nejvyššího soudu z roku 1980 umožňuje, aby mohl dlužník, jehož se rozhodnutí týká, požádat soud o zrušení nebo změnu rozsudku pro zmeškání. Ačkoli pro takovou žádost není stanoven zvláštní formulář, může být obecně podána formou předvolání a přísežného prohlášení postupem stanoveným v bodě 32 a pomocí formuláře 28 uvedeného v dodatku A soudního řádu.

Pravidlo 12 bodu 12 soudního řádu soudů hrabství Severního Irska z roku 1981 obdobně umožňuje, aby dlužník, jehož se rozhodnutí týká, podal takovouto žádost soudu hrabství. Jelikož opět není předepsán zvláštní formulář, může být žádost předložena prostřednictvím oznámení návrhu s připojeným přísežným prohlášením podle bodu 14, přičemž se použijí obecné formuláře 1 a 2 uvedené v dodatku 1 soudního řádu.

V případě obou soudů je rozhodnutí o žádosti ohledně změny nebo zrušení plně v rozhodovací pravomoci soudu a předpisy nestanoví podmínky jeho vydání.

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

Potvrzení zasílaná do Severního Irska se přijímají v angličtině.

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

I když úřední listiny z ostatních členských států budou v Severním Irsku vykonány, nejsou zde vyhotovovány. Není proto třeba stanovit orgán, který je bude potvrzovat.

Poslední aktualizace: 20/07/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.