Evropský exekuční titul

Polsko

Obsah zajišťuje
Polsko

1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

Upozorňujeme, že výchozí polština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

- Postup opravy: oprava ve smyslu článku 350 občanského soudního řádu (kodeks postępowania cywilnego) ve spojení s článkem 361 občanského soudního řádu.

Článek 350 § 1. Soud může z moci úřední opravit v usnesení nepřesnosti, chyby v psaní či výpočtech nebo jiné zjevné chyby.

§ 2. O opravě může soud rozhodnout na neveřejném zasedání; zmínka o opravě se uvede na originál usnesení a na požádání stran též na jim předaných výpisech. Další opisy a výpisy musí mít znění, které rozhodnutí o změně již zohledňuje.

§ 3. Je-li věc projednávána před soudem druhého stupně, může tento soud z moci úřední opravit usnesení soudu prvního stupně.

Článek 361. Nestanoví-li občanský soudní řád jinak, použijí se na rozhodnutí obdobně předpisy o usneseních.“

Článek 13 § 2 Předpisy o řízení se použijí obdobně na jiné druhy řízení, která stanoví tento řád, pokud konkrétní ustanovení nestanoví jinak.

Potvrzení evropského exekučního titulu se vydává v souladu s článkem 7951 občanského soudního řádu formou rozhodnutí.

- Postup zrušení ve smyslu článku 7954 občanského soudního řádu

„Článek 7954 § 1. Existuje-li zvláštními předpisy určený důvod pro zrušení potvrzení evropského exekučního titulu, soud, který potvrzení vydal, je na žádost dlužníka zruší.

§ 2. Žádost se podává do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo dlužníkovi doručeno rozhodnutí o vystavení potvrzení.

§ 3. Není-li žádost vyhotovena na formuláři podle zvláštních předpisů, musí splňovat náležitosti podání a musí v ní být uvedeny důvody žádosti.

§ 4. Než soud rozhodnutí zruší, vyslechne věřitele.

§ 5. Proti rozhodnutí o zrušení potvrzení evropského exekučního titulu lze podat stížnost.“

Žádost o zrušení evropského exekučního titulu je zpoplatněna částkou ve výši 50 PLN.

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

Upozorňujeme, že výchozí polština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

Postup přezkumu: obnovení lhůty pro podání opravného prostředku ve smyslu článků 168 až 172 občanského soudního řádu (kodeks postępowania cywilnego).

Článek 168 § 1. Neprovede-li strana bez vlastního zavinění procesní úkon ve stanovené lhůtě, soud na její žádost rozhodne o obnovení lhůty. O tom může soud rozhodnout na neveřejném zasedání.

§ 2. Obnovení není přípustné, pokud nedodržení lhůty nemá pro stranu negativní procesní následky.

Článek 169 § 1. Písemná žádost o obnovení lhůty se podává u soudu, u kterého měl být úkon proveden, do jednoho týdne od pominutí důvodu pro nedodržení lhůty.

Článek 169 § 2. V písemné žádosti musí být uvedeny důvody žádosti.

Článek 169 § 3. Spolu s žádostí musí strana provést procesní úkon.

Článek 169 § 4. Po uplynutí doby jednoho roku od nedodržené lhůty je její obnovení přípustné pouze ve výjimečných případech.

Článek 169 § 5. O žádosti o obnovení lhůty může soud rozhodnout na neveřejném zasedání.

Článek 172. Podáním žádosti o obnovení lhůty nedochází k zastavení řízení ve věci samé ani k zastavení výkonu rozhodnutí. Zastavit řízení nebo výkon rozhodnutí však může přiměřeně k okolnostem soud. O tom může soud rozhodnout na neveřejném zasedání. Pokud k žádosti přihlédne, může soud ihned přistoupit k projednání věci.“

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

Jazyky přijímané v souladu s čl. 20 odst. 2 písm. c) nařízení: polština.

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

Orgán podle článku 25 nařízení: okresní soudy (sądy rejonowe); místně příslušný je ten okresní soud, v jehož působnosti byla úřední listina vyhotovena.

Poslední aktualizace: 21/12/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.