Evropský exekuční titul

Portugalsko

Obsah zajišťuje
Portugalsko

1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

Žádost o opravu nebo zrušení potvrzení evropského exekučního titulu podává subjekt, který potvrzení vydal, prostřednictvím vzorového formuláře uvedeného v příloze VI nařízení.

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

Pro případy podle čl. 19 odst. 1 písm. a) je postup pro přezkum rozhodnutí stanoven v čl. 696 písm. e) občanského soudního řádu.

Pro případy podle čl. 19 odst. 1 písm. b) je postup pro přezkum rozhodnutí stanoven v článku 140 občanského soudního řádu.

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

Přijatelným jazykem je portugalština.

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

Určenými orgány jsou notáři.

Poslední aktualizace: 07/04/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.