Evropský exekuční titul

Rumunsko

Obsah zajišťuje
Rumunsko

VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÉ SOUDY

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Rumunsko

Uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech – Evropský exekuční titul


*povinný údaj

1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

Pokud exekuční titul představuje soudní rozhodnutí, včetně rozhodnutí, které schvaluje soudní smír nebo jinou dohodu stran v souladu se zákonem, potvrzení vydává soud prvního stupně (§ 2 odst. 1 mimořádného vládního nařízení č. 119/2006 o některých opatřeních nezbytných k provádění určitých nařízení Společenství ode dne přistoupení Rumunska k EU, schváleného změnou zákona č. 191/2007, ve znění pozdějších změn a doplňků).

Žádost o opravu potvrzení se podává k soudu, který potvrzení vystavil. Soud o žádosti o vydání potvrzení rozhodne, přičemž soudní jednání probíhá bez předvolání stran. Proti rozhodnutí o přijetí žádosti se nelze odvolat. Potvrzení se vystaví věřiteli a jeho kopie se zasílá dlužníkovi. Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne vydání rozhodnutí, pokud se věřitel jednání účastnil, a ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud se věřitel jednání neúčastnil. Tato ustanovení se obdobně použijí v případě dovolání (recurs) (§ I1 články 2, 3 a 6 mimořádného vládního nařízení č. 119/2006 o některých opatřeních nezbytných k provádění určitých nařízení Společenství ode dne přistoupení Rumunska k EU, schváleného změnou zákona č. 191/2007, ve znění pozdějších změn a doplňků).

Žádost o zrušení platnosti potvrzení se podává u soudu, který potvrzení vystavil, a to ve lhůtě jednoho měsíce od doručení. Pokud po předvolání stran soud shledá, že vydání potvrzení nesplňovalo podmínky stanovené v nařízení č. 805/2004, přijatá opatření znovu posoudí a rozhodne o částečném nebo úplném zrušení platnosti potvrzení. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení. Tato ustanovení se obdobně použijí v případě dovolání (recurs) (§ I 1 článek 7 mimořádného vládního nařízení č. 119/2006 o některých opatřeních nezbytných k provádění určitých nařízení Společenství ode dne přistoupení Rumunska k EU, schváleného změnou zákona č. 191/2007, ve znění pozdějších změn a doplňků).

Opravné prostředky uvedené v § 19 odst. 1.

Opravné prostředky podle rumunského práva (§ 19 odst. 1) jsou řádné, a to odvolání (apel), a mimořádné, tedy dovolání (recurs), žaloba pro zmatečnost (contestația în anulare) a žaloba na obnovu řízení (revizuire).

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

Upozorňujeme, že výchozí rumunština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Opravné prostředky uvedené v § 19 odst. 1.

Opravné prostředky podle rumunského práva (§ 19 odst. 1) jsou řádné, a to odvolání (apel), a mimořádné, tedy dovolání (recurs), žaloba pro zmatečnost (contestația în anulare) a žaloba na obnovu řízení (revizuire).

Odvolání se řídí § 466–482 občanského soudního řádu

Proti rozhodnutí soudu prvního stupně se lze odvolat (apel) ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Podané odvolání má odkladný účinek na vykonatelnost rozhodnutí soudu prvního stupně. Odvolání s odůvodněním se podává u soudu, který napadené rozhodnutí vydal.

Jakmile uplyne lhůta k podání odvolání, žalovaný má právo, v souladu s občanským soudním řízením, v rámci kterého je projednáváno odvolání odvolatele (protistrany), předložit písemné odvolání (vzájemné odvolání, tzv. apel incident) vlastním podáním, kterým hodlá zvrátit rozhodnutí soudu prvního stupně.

V případě společné účasti více účastníků na soudním řízení, a za předpokladu, že třetí strany, které nebyly stranou sporu při zahájení řízení, přistoupily k soudnímu řízení v rámci řízení soudu prvního stupně, je žalovaný oprávněn, po uplynutí lhůty pro podání odvolání, předložit písemné odvolání (apel provocat) proti účastníku řízení (protistraně) nebo stranám, které přistoupily k řízení v rámci soudního řízení před soudem prvního stupně a které ale nemají právo podat odvolání, pokud by jejich účast na sporu měla právní účinky na právní postavení žalovaného v soudním řízení.

Oba typy odvolání podává žalovaný po podání hlavního odvolání.

Řádně podané odvolání vede k novému přezkumu merita věci a odvolací soud vydá rozsudek na základě skutkových okolností i ze zákona (devolutivní účinek odvolání).

Odvolací soud znovu posoudí meritum věci v rozsahu napadnutém odvolatelem a s ohledem na řešení týkající se straně rozsudku, proti kterému bylo podáno odvolání. Devoluce se vztahuje na celou věc, pokud odvolání není omezeno na určité vykonávací části výroku v rámci odvolání, pokud má být rozsudek zrušen nebo pokud je předmět sporu nerozdělitelný.

Odvolací soud může rozsudek, proti kterému bylo podáno odvolání, potvrdit. V takovém případě odvolání zamítne nebo odmítne. Pokud soud odvolání přijme, může napadený rozsudek zrušit nebo změnit.

Pokud odvolací soud shledá, že soud prvního stupně špatně posoudil meritum věci nebo je neposoudil, nebo že jednání proběhlo v nepřítomnosti stran, které nebyly řádně předvolány, napadený rozsudek zruší a věc znovu přezkoumá. Odvolací soud pak napadený rozsudek zruší a předá věc soudu prvního stupně. Tento postup se může v průběhu řízení použít pouze jednou.

Pokud odvolací soud shledá, že soud prvního stupně nebyl k rozhodování o věci příslušný, zruší napadený rozsudek a předá věc k přezkumu příslušnému soudu, případně žalobu zamítne jako nepřípustnou.

Pokud odvolací soud shledá, že je příslušný o rozhodování v dotčené věci v prvním stupni, napadený rozsudek zruší a věc přezkoumá.

Odvolání nemůže vést ke zhoršení situace odvolávající se osoby.

Dovolání se řídí § 483– 502 občanského soudního řádu

Proti rozhodnutím, proti kterým bylo podáno odvolání, a rozhodnutím, proti kterým nelze podat odvolání, stejně jako proti dalším rozhodnutím ve výslovně stanovených případech, lze podat dovolání. Dovolání nelze podat proti rozhodnutím v některých věcech: například ve věcech opatrovnictví, rodinného páva, občanského stavu, správy budov, evakuace. Záležitosti jako služebnosti, změna hranic pozemku, vytyčení hranic, povinnost vykonat či nevykonat činnosti, které nelze peněžně vyjádřit, soudní prohlášení osoby za mrtvou, podjatost soudu, civilní navigace, pracovní konflikty, sociální zabezpečení, vyvlastnění, kompenzace za škody způsobené justičním omylem, žaloby, které mají peněžní hodnotu nepřevyšující 500 000 RON, a rozhodnutí odvolacích soudů lze napadnout pouze podáním odvolání.

Lhůta pro podání dovolání činí 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Dovolání se projednává u soudu, který je na vyšší hierarchické úrovni než soud, jenž vydal napadnuté rozhodnutí. Na žádost osoby, která se dovolání podává, může soud rozhodující o dovolání rozhodnout o odložení vykonatelnosti rozsudku, jež je předmětem dovolání.

Pro vzájemné dovolání platí stejné podmínky jako po vzájemné odvolání.

V případě, že je přezkum z hlediska práva shledán přípustným, může soud po ověření namítaných důvodů a po přezkoumání právních otázek dovolání vyhovět, zamítnout jej nebo odmítnout. V případě vyhovění dovolání může být napadený rozsudek úplně nebo částečně zrušen. Zrušený rozsudek nemá žádnou moc. Exekuční nebo zajišťovací řízení prováděná na základě takového rozsudku nemají právní moc. To soud stanoví ex officio prostřednictví rozhodnutí o zrušení rozsudku.

V případě zrušení rozsudku jsou rozhodnutí dovolacího soudu ohledně právních otázek, které byly vyřešeny, závazná pro soud, který rozhoduje o meritu věci. Pokud byl rozsudek zrušen z důvodu porušení procesněprávních předpisů, přezkum opět začne od zrušeného aktu. Po zrušení rozsudku se věc vrací k soudu prvního stupně, který ji znovu přezkoumá pro část, která byla zrušena, a vezme v potaz všechny důvody předložené před soudem, jehož rozhodnutí bylo zrušeno.

Výš uvedená řízení nemohou vést ke zhoršení situace dotčené strany.

Žaloba pro zmatečnost se řídí § 503–508 občanského soudního řádu

Proti konečným rozsudkům lze podat žalobu pro zmatečnost (contestația în anulare), pokud odvolatel nebyl řádně předvolán a neúčastnil se řízení. Žaloba pro zmatečnost se podává u soudu, jehož rozhodnutí se napadá. Žalobu pro zmatečnost lze předložit ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, avšak nikoliv déle než jeden rok po datu vynesení konečného rozsudku Soud může po složení kauce odložit vykonatelnost rozsudku, o jehož zrušení se žádá. Je-li žaloba pro zmatečnost odůvodněná, soud vydá jediné rozhodnutí, kterým zruší předchozí rozsudek, a rozhodne ve věci. Rozsudek, který byl takto vynesen, podléhá stejným opravným prostředkům jako napadený rozsudek.

Žaloba na obnovu řízení se řídí § 509–513 občanského soudního řádu

Opravný prostředek v podobě žaloby na obnovu řízení (revizuire) se použije v případě rozsudku o věci samé, nebo který se týká věci samé, pokud se daná strana z důvodů, které nemohla ovlivnit, nemohla řízení zúčastnit a zpravit o tom soud. Lhůta pro podání žaloby na obnovu řízení je 15 dnů od doby, kdy nastaly okolnosti, které zabránily účasti na řízení. Soud může po složení kauce odložit vykonatelnost rozsudku vyneseného v řízení, o jehož obnovu se žádá. Pokud soud žalobě na obnovu řízení vyhoví, úplně nebo částečně zruší napadený rozsudek a v případě nepříznivého konečného rozsudku tento rozsudek zruší. Rozsudek, který byl vynesen v řízení na obnovu řízení, podléhá opravným prostředkům pro ně stanoveným zákonem.

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

Rumunština

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

Upozorňujeme, že výchozí rumunština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Jestliže je exekučním titulem veřejná listina, potvrzení vystavuje krajský soud, v jehož obvodu se nachází vystavitel listiny (§ I1 čl. 2 odst. 2 mimořádného vládního nařízení č. 119/2006 o některých opatřeních nezbytných k provádění určitých nařízení Společenství ode dne přistoupení Rumunska k EU, schváleného změnou zákona č. 191/2007, ve znění pozdějších změn a doplňků).

Poslední aktualizace: 12/04/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.