Evropský exekuční titul

Rumunsko

Obsah zajišťuje
Rumunsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Rumunsko

Uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech – Evropský exekuční titul


*povinný údaj

1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

Pokud exekuční titul představuje soudní rozhodnutí, včetně rozhodnutí, které schvaluje soudní smír nebo jinou dohodu stran v souladu se zákonem, osvědčení vydává soud prvního stupně (čl. 2 odst. 1 článku I^1 mimořádného nařízení vlády č. 119/2006 o opatřeních nezbytných k provedení některých nařízení Společenství ode dne přistoupení Rumunska k EU, schváleného se změnami zákonem č. 191/2007, v platném znění).

Žádost o opravu osvědčení se podává k soudu, který osvědčení vystavil. Soud o žádosti o vydání osvědčení rozhodne, přičemž soudní jednání probíhá bez předvolání stran. Proti rozhodnutí o přijetí žádosti se nelze odvolat. Osvědčení se vystaví věřiteli a jeho kopie se zasílá dlužníkovi. Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne vydání rozhodnutí, pokud se věřitel jednání účastnil, a ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud se věřitel jednání neúčastnil. Tato ustanovení se obdobně použijí v případě dovolání (recurs). (Články 2, 3, 5 a 6 článku I^1 mimořádného nařízení vlády č. 119/2006 o opatřeních nezbytných k provedení některých nařízení Společenství ode dne přistoupení Rumunska k EU, schváleného se změnami zákonem č. 191/2007, v platném znění).

Žádost o zrušení platnosti osvědčení se podává u soudu, který osvědčení vystavil, a to ve lhůtě jednoho měsíce od doručení. Pokud po předvolání stran soud shledá, že vydání osvědčení nesplňovalo podmínky stanovené v nařízení č. 805/2004, přijatá opatření znovu posoudí a rozhodne o částečném nebo úplném zrušení platnosti osvědčení. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení. Tato ustanovení se obdobně použijí v případě dovolání (recurs). (článek 7 článku I^1 mimořádného nařízení vlády č. 119/2006 o opatřeních nezbytných k provedení některých nařízení Společenství ode dne přistoupení Rumunska k EU, schváleného se změnami zákonem č. 191/2007, v platném znění).

Opravné prostředky uvedené v čl. 19 odst. 1

Opravné prostředky podle rumunského práva (čl. 19 odst. 1) jsou řádné, a to odvolání (apel), a mimořádné, tedy dovolání (recurs), žádost o zrušení rozsudku (contestație în anulare) a žaloba na obnovu řízení (revizuire).

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

Opravné prostředky uvedené v § 19 odst. 1.

Opravné prostředky podle rumunského práva (§ 19 odst. 1) jsou řádné, a to odvolání (apel), a mimořádné, tedy dovolání (recurs), žádost o zrušení rozsudku (contestația în anulare) a žaloba na obnovu řízení (revizuire).

Odvolání se řídí § 466–482 občanského soudního řádu

Rozhodnutí soudu vydané v řízení v prvním stupni lze napadnout odvoláním (apel), a to ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Podané odvolání má odkladný účinek na vykonatelnost rozhodnutí soudu prvního stupně. Odvolání a důvody k odvolání se podávají u soudu, který napadené rozhodnutí vydal.

Jakmile uplyne lhůta k podání odvolání, žalovaný má právo, v souladu s občanským soudním řízením, v rámci kterého je projednáváno odvolání odvolatele (protistrany), předložit písemné odvolání (vzájemné odvolání, tzv. apel incident) vlastním podáním, kterým hodlá zvrátit rozhodnutí soudu prvního stupně.

V případě společné účasti více účastníků na soudním řízení, a za předpokladu, že třetí strany, které nebyly stranou sporu při zahájení řízení, přistoupily k soudnímu řízení v rámci řízení soudu prvního stupně, je žalovaný oprávněn, po uplynutí lhůty pro podání odvolání, předložit písemné odvolání (apel provocat) proti účastníku řízení (protistraně) nebo stranám, které přistoupily k řízení v rámci soudního řízení před soudem první instance a které ale nemají právo podat odvolání, pokud by jejich účast na sporu měla právní účinky na právní postavení žalovaného v soudním řízení.

Oba typy odvolání podává žalovaný po skončení hlavního odvolání.

Řádně podané odvolání vede k novému rozhodnutí ohledně podstaty věci a odvolací soud vydá rozsudek z podstaty i ze zákona (devolutivní účinek odvolání).

Odvolací soud znovu posoudí podstatu věci v limitech stanovených osobou, která se odvolává, a s ohledem na řešení závisející na straně rozsudku, proti kterému bylo podáno odvolání. Devoluce se vztahuje na celou věc, pokud odvolání není omezeno na určitá řešení vykonávací části rozsudku v rámci odvolání, pokud má být rozsudek zrušen nebo pokud je předmět sporu nerozdělitelný.

Odvolací soud může rozsudek, proti kterému bylo podáno odvolání, zachovat. V takovém případě odvolání zamítne, anuluje nebo prohlásí řízení za neplatné. Pokud soud odvolání přijme, může napadený rozsudek anulovat nebo změnit.

Pokud odvolací soud shledá, že soud prvního stupně špatně posoudil podstatu věci nebo ji neposoudil, nebo že slyšení proběhlo v nepřítomnosti stran, které nebyly řádně předvolány, napadený rozsudek zruší a bude rozhodovat o podstatě věci. Odvolací soud pak napadený rozsudek zruší a předá věc soudu prvního stupně. Tento postup se může v průběhu řízení použít pouze jednou.

Pokud odvolací soud shledá, že soud prvního stupně nebyl k rozhodování o věci kompetentní, zruší napadený rozsudek a předá věc k přezkumu příslušnému soudu, případně zamítne žádost jako nepřípustnou.

Pokud odvolací soud shledá, že je příslušný o rozhodování v dotčené věci, napadený rozsudek zruší a přezkoumá podstatu věci.

Odvolání nemůže vést ke zhoršení situace odvolávající se osoby.

Dovolání se řídí § 483– 502 občanského soudního řádu

Proti rozhodnutím, proti kterým lze podat odvolání, a rozhodnutím, proti kterým nelze podat odvolání, stejně jako proti dalším rozhodnutím ve výslovně stanovených případech, lze podat dovolání. Dovolání nelze podat proti rozhodnutím v určitých věcech: například ve věci zákonného opatrovnictví, rodiny, občanského stavu, správy budov, evakuace; služebnosti, změny hranic, označení hranic, povinnosti vykonat či nevykonat činnosti, které nelze peněžně vyjádřit, soudního prohlášení o úmrtí osoby, nestrannosti soudu, pozůstalosti, vydání věci, pozemkového vlastnictví, civilní navigace a přístavních činností, pracovních konfliktů, sociálního zabezpečení, vyvlastnění, ochrany spotřebitelů, pojištění, nároků vyplývajících z uplatnění zákona č. 77/2016 o vypořádání úvěrových závazků prostřednictvím nemovitosti. Proti rozhodnutím odvolacích soudů nelze podat dovolání v případech, kdy zákon stanoví, že proti rozhodnutím prvního stupně lze podat pouze odvolání.

Lhůta pro podání dovolání činí 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Dovolání se projednává u soudu, který je na vyšší hierarchické úrovni než soud, jehož rozhodnutí se napadá. Na žádost osoby, která se odvolává, může soud příslušný pro dovolání rozhodnout o pozastavení rozsudku, jež je předmětem dovolání.

Pro vzájemné dovolání platí stejné podmínky jako po vzájemné odvolání.

V případě, že je dovolání shledáno z principu přijatelným, může soud po ověření důvodů a dovolání přijmout, zamítnout nebo zrušit nebo prohlásit řízení za neplatné. V případě přijetí dovolání může být napadený rozsudek úplně nebo částečně zneplatněn. Zneplatněný rozsudek nemá žádnou moc. Exekuční nebo zajišťovací řízení prováděná na základě takového rozsudku nemají právní moc. Soud toto stanoví ex officio prostřednictvím rozhodnutí o zneplatnění rozsudku.

V případě zneplatnění rozsudku jsou rozhodnutí dovolacího soudu ohledně právních otázek, které byly vyřešeny, závazná pro soud, který rozhoduje o podstatě věci. Pokud byl rozsudek zrušen z důvodu porušení procesněprávních předpisů, přezkum opět začne od zrušeného aktu. Po zneplatnění rozsudku se věc vrací k soudu prvního stupně, který ji znovu přezkoumá pro část, která byla zneplatněna, a vezme v potaz všechny důvody předložené před soudem, jehož rozhodnutí bylo zneplatněno.

Výš uvedená řízení nemohou vést ke zhoršení situace dotčené strany.

Žádost o zrušení rozsudku se řídí § 503–508 občanského soudního řádu

Proti konečným rozsudkům lze podat žádost o zrušení rozsudku (contestația în anulare), pokud odvolatel nebyl řádně předvolán a neúčastnil se řízení. Žádost o zrušení rozsudku se podává u soudu, jehož rozhodnutí se napadá. Žádost o zrušení rozsudku lze předložit ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, avšak nikoliv déle než jeden rok po datu vynesení konečného rozsudku Soud může pozastavit výkon rozsudku, o jehož zrušení se žádá, oproti složení kauce. Je-li důvod žádosti o zrušení rozsudku oprávněný, soud vydá jediné rozhodnutí, kterým zruší předchozí rozsudek, a případ rozsoudí. Rozsudek, který byl vynesen v řízení o zrušení rozsudku, podléhá stejným opravným prostředkům jako napadený rozsudek.

Žaloba na obnovu řízení se řídí § 509–513 občanského soudního řádu

Opravný prostředek v podobě žaloby na obnovu řízení (revizuire) se použije v případě rozsudku o podstatě věci, nebo rozsudku, který se podstaty věci týká, pokud se daná strana z důvodů, které nemohla ovlivnit, nemohla řízení zúčastnit a zpravit o tom soud. Lhůta pro podání žaloby na obnovu řízení je jeden měsíc od doby, kdy nastaly okolnosti, které zabránily účasti na řízení. Soud může pozastavit výkon rozsudku vyneseného v řízení, o jehož obnovu se žádá, oproti složení kauce. Pokud soud prohlásí žalobu na obnovu řízení za vykonatelnou, úplně nebo částečně zruší napadený rozsudek a v případě nepříznivého konečného rozsudku tento rozsudek zruší. Rozsudek, který byl vynesen v řízení na obnovu řízení, podléhá opravným prostředkům pro ně stanoveným zákonem.

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

Rumunština

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

Jestliže je exekučním titulem veřejná listina, osvědčení vystavuje krajský soud, v jehož obvodu se nachází vystavitel listiny (§ I1 čl. 2 odst. 2 mimořádného vládního nařízení č. 119/2006 o některých opatřeních nezbytných k provádění určitých nařízení Společenství ode dne přistoupení Rumunska k EU, schváleného změnou zákona č. 191/2007, ve znění pozdějších změn a doplňků).

Poslední aktualizace: 12/02/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.