V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Evropský exekuční titul

Skotsko

Obsah zajišťuje
Skotsko

1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

Nařízení s veškerými nezbytnými úpravami provádí stávající procesní pravidla soudů Sheriff Court i Court of Session ve Skotsku.

Uvedená pravidla stanoví, že žádost o opravu nebo zrušení potvrzení evropského exekučního titulu se podává na formuláři uvedeném v příloze VI nařízení. Formulář má být v případě žádosti k soudu Sheriff Court podán u úředníka Sheriff Clerk. Se žádostmi k soudu Court of Session se zachází jako s žalobami a měly by být tudíž podány úředníkovi Assistant Clerk of Session tohoto soudu.

Příslušné formuláře a procesní pravidla jsou rovněž k dispozici na níže uvedených internetových stránkách Skotské soudní služby (Scottish Courts and Tribunals Service).

https://www.scotcourts.gov.uk/taking-action/european-applications/european-enforcement-orders

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

Ustanovení čl. 19 odst. 1 vyžaduje, aby dlužník byl oprávněn požádat o přezkum rozhodnutí v případě, že mu dokument o zahájení řízení nebyl doručen nebo mu v podání námitky zabránily okolnosti, které nezavinil.

K účinnému provádění nařízení s veškerými nezbytnými úpravami se použijí stávající procesní pravidla soudu Sheriff Court i Court of Session ve Skotsku.

Shrnutí příslušných procesních pravidel souduSheriff Court i Court of Session je uvedeno níže. Celé znění procesních pravidel a příslušné formuláře jsou k dispozici na: http://www.scotcourts.gov.uk/.

  • Procesní pravidla soudu Sheriff Court
  • Zjednodušený postup

Jestliže ode dne 28. listopadu 2016 vznášíte nárok v peněžní hodnotě 5 000 liber nebo méně, v rámci něhož usilujete o zaplacení nebo dodání movité věci nebo znovunabytí vlastnictví k movité věci nebo o příkaz pro určitou osobu k výkonu určité činnosti, měli byste použít zjednodušený postup.

Přezkum rozhodnutí:

Existují dva druhy přezkumu – zrušení rozhodnutí a odvolání proti rozhodnutí.

Podle pravidla 13.6 může strana požádat o zrušení vydaného rozhodnutí podáním žádosti o zrušení za použití formuláře 13B(1) pro rozhodnutí vydaná před 30. červencem 2018 nebo formuláře 13B(2) pro rozhodnutí vydaná dne 30. července 2018 nebo později, v němž vysvětlí důvody, proč by rozhodnutí mělo být zrušeno.  Uvedená strana by měla rovněž vyplnit formulář odpovědi (formulář 4A) a zaslat jej soudu spolu s příslušným formulářem 13B.

Podle pravidla 16.2 se může strana může odvolat k odvolacímu soudu Sheriff Appeal Court podáním odvolání (formulář 16A) do 4 týdnů od zaslání formuláře s rozhodnutím a musí uvést právní okolnosti, které má odvolací soud Sheriff Appeal Court zvážit.

Úplné znění pravidel je k dispozici v části týkající se soudů Sheriff Courts na:

Scot Courts

pod nadpisem Act of Sederunt (Simple Procedure).  Formuláře a standardní návrhová žádání jsou k dispozici v dalším, níže uvedeném oddíle.

Drobné nároky

Předpisy z roku 2002 týkající se drobných nároků upravují řízení ve věcech, kde hodnota nároku dosahuje maximální výše 3 000 liber. (Jestliže ode dne 28. listopadu 2016 vznášíte nárok v peněžní hodnotě 5 000 liber nebo méně, v rámci něhož usilujete o zaplacení nebo dodání movité věci nebo znovunabytí vlastnictví k movité věci nebo o příkaz pro určitou osobu k výkonu určité činnosti, měli byste použít zjednodušený postup – viz výše).

Přezkum rozhodnutí:

Existují tři druhy přezkumu – zrušení rozhodnutí, odvolání proti rozhodnutí a žádosti o změnu rozhodnutí týkající se téhož nároku apod.

Podle pravidla 21.10 může strana požádat o změnu, zrušení nebo anulování rozhodnutí nebo o pozastavení výkonu rozhodnutí, a to podáním učiněným v tomto smyslu, v němž stručně uvede důvody své žádosti.

Podle pravidla 22.1 může strana požádat o zrušení vydaného rozhodnutí prostřednictvím podání na formuláři 20, v němž uvede důvody zmeškání jednání a navrhovanou obhajobu.

Podle pravidla 23.1 se strana může odvolat k soudci sheriff principal, a to podáním odvolání na formuláři 21 nejpozději do 14 dnů od data vydání konečného rozhodnutí, v němž uvede věc, jíž se odvolání týká, a právní okolnosti, na jejichž základě má být o odvolání rozhodnuto.

Podle pravidla 23.4 se žádost o připuštění odvolání proti rozhodnutí v rámci žádosti o rozhodnutí o způsobu splácení nebo o jakékoli rozhodnutí s tím spojené podává na formuláři 22 a musí uvádět právní okolnosti, na jejichž základě má být o odvolání rozhodnuto. Bylo-li odvolání připuštěno, musí být učiněno na formuláři 23 a odvolatel o něm musí informovat všechny ostatní strany do 14 dnů od připuštění odvolání.

Úplné znění pravidel je k dispozici na stránkách SCTS v části týkající se soudů Sheriff Courts: Předpisy pro drobné nároky a formuláře lze nalézt pod formuláři pro drobné nároky

Zkrácené řízení

Předpisy z roku 2002 týkající se zkráceného řízení upravují řízení ve věcech, kde hodnota nároku přesahuje 3 000 liber a dosahuje maximálně 5 000 liber. (Jestliže ode dne 28. listopadu 2016 vznášíte nárok v peněžní hodnotě 5 000 liber nebo méně, v rámci něhož usilujete o zaplacení nebo dodání movité věci nebo znovunabytí vlastnictví k movité věci nebo o příkaz pro určitou osobu k výkonu určité činnosti, měli byste použít zjednodušený postup – viz výše).

Přezkum rozhodnutí:

Existují tři druhy přezkumu – zrušení rozhodnutí, odvolání proti rozhodnutí a žádosti o změnu rozhodnutí týkající se téhož nároku apod. Navíc existují zvláštní ustanovení týkající se odvolání v souvislosti s rozhodnutím o způsobu splácení.

Podle pravidla 24.1 může strana požádat o zrušení vydaného rozhodnutí prostřednictvím podání na formuláři 30, v němž uvede důvody zmeškání jednání a navrhovanou obhajobu.

Podle pravidla 25.1 se strana může odvolat k soudci Sheriff Principal, a to podáním odvolání na formuláři 31 nejpozději do 14 dnů od data vydání konečného rozhodnutí, v němž uvede věc, jíž se odvolání týká, a právní okolnosti, na jejichž základě má být o odvolání rozhodnuto.

Podle pravidla 25.4 se žádost o připuštění odvolání proti rozhodnutí v rámci žádosti o rozhodnutí o způsobu splácení nebo o jakékoli rozhodnutí s tím spojené podává na formuláři 32 a musí uvádět právní okolnosti, na jejichž základě má být o odvolání rozhodnuto. Bylo-li odvolání připuštěno, musí být učiněno na formuláři 33 a odvolatel o něm musí informovat všechny ostatní strany do 14 dnů od připuštění odvolání.

Úplné znění pravidel je k dispozici na stránkách SCTS v části týkající se soudů Sheriff Courts na:  Předpisy týkající se zkráceného řízení a formulář na: Formuláře pro zkrácené řízení.

Běžné řízení

Předpisy z roku 1993 týkající se běžného řízení upravují řízení ve věcech, kde hodnota nároku přesahuje výši 5 000 liber.

Přezkum rozhodnutí:

K dispozici jsou dva způsoby odvolání k soudci Sheriff Principal nebo k soudu Court of Session, včetně postupu Reponing.

Podle pravidla 8.1 může žalovaný požádat o zrušení rozhodnutí pro zmeškání, a to podáním reponing note, kde uvede navrhovanou obhajobu a vysvětlí důvody zmeškání jednání. Pro uvedenou žádost není vyžadován žádný specifický formulář, běžně bude mít formu podání initial writ (formulář G1). Bylo-li žádosti vyhověno, řízení proběhne jako kdyby žalovaný učinil podání o svém záměru se hájit.

Pravidlo 31.3 stanoví, že odvolání k soudu Court of Session se podává prostřednictvím písemného podání v rámci hlavního prozatímního odvolání nebo na odděleném listu k úředníkům soudu. Pravidlo 31.4 stanoví, že odvolání k soudci Sheriff Principal se podává prostřednictvím podání na formuláři A1. Pravidla 31.1 a 31.2 stanoví požadované lhůty.

Úplné znění pravidel je k dispozici na stránkách SCTS v části týkající se soudů Sheriff Courts na: Předpisy týkající se běžného řízení .

  • Procesní pravidla z roku 1994 soudu Court of Session

Přezkum rozhodnutí:

Podle pravidla 19.2 může žalovaný požádat prostřednictvím návrhu na zrušení rozhodnutí a zároveň musí uvést svoji obhajobu pro řízení. Bude se postupovat, jako by obhajoba byla předložena ve stanovené lhůtě.

Úplné znění pravidel je k dispozici na stránkách SCTS v části týkající se soudů Court of Session na: Procesní pravidla soudu Court of Session.

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

Potvrzení zasílaná do Skotska se přijímají v angličtině.

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

Pokud byla úřední listina zaznamenána pro účely registrace a výkonu v rejstříku Nejvyššího soudu (Books of Council and Session), potvrzení vydává rejstříkový orgán (Keeper of the Registers).

Kontaktní údaje na rejstříkový orgán (Keeper of the Records) jsou:

Registers of Scotland

Erskine House

68 Queen Street

Edinburgh

EH2 4NF

Tel.: 0845 607 0161

E-mail: customer.services@ros.gov.uk

Pokud byla listina zaznamenána pro účely registrace a výkonu v rejstříku soudu Sheriff Court (sheriff court books), potvrzení vydávají úředníci hlavního soudu hrabství. Pokud jde o pravidlo 5 Sheriff Court týkající se evropského exekučního titulu, musí být k žádosti o potvrzení podle čl. 25 odst. 1 nařízení přiloženo místopřísežné prohlášení. Podrobné informace o soudech Sheriff Courts lze nalézt na internetových stránkách SCTS v oddíle Courts and Tribunals Locations pod „Court Locations“.

Poslední aktualizace: 27/07/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.