V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Evropský exekuční titul

Skotsko

Obsah zajišťuje
Skotsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Spojené království

Skotsko

Uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech – Evropský exekuční titul


*povinný údaj

1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

Nařízení s veškerými nezbytnými úpravami provádí stávající procesní pravidla soudů Sheriff Court i Court of Session ve Skotsku.

Uvedená pravidla stanoví, že žádost o opravu nebo zrušení potvrzení evropského exekučního titulu se podává na formuláři uvedeném v příloze VI nařízení. Formulář má být v případě žádosti k soudu Sheriff Court podán u úředníka Sheriff Clerk. Se žádostmi k soudu Court of Session se zachází jako s žalobami a měly by být tudíž podány úředníkovi Assistant Clerk of Session tohoto soudu.

Příslušné formuláře a procesní pravidla jsou rovněž k dispozici na níže uvedených internetových stránkách Skotské soudní služby (Scottish Courts and Tribunals Service).

https://www.scotcourts.gov.uk/taking-action/european-applications/european-enforcement-orders

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

Ustanovení čl. 19 odst. 1 vyžaduje, aby dlužník byl oprávněn požádat o přezkum rozhodnutí v případě, že mu dokument o zahájení řízení nebyl doručen nebo mu v podání námitky zabránily okolnosti, které nezavinil.

K účinnému provádění nařízení s veškerými nezbytnými úpravami se použijí stávající procesní pravidla soudu Sheriff Court i Court of Session ve Skotsku.

Shrnutí příslušných procesních pravidel souduSheriff Court i Court of Session je uvedeno níže. Celé znění procesních pravidel a příslušné formuláře jsou k dispozici na: http://www.scotcourts.gov.uk/.

  • Procesní pravidla soudu Sheriff Court
  • Zjednodušený postup

Jestliže ode dne 28. listopadu 2016 vznášíte nárok v peněžní hodnotě 5 000 liber nebo méně, v rámci něhož usilujete o zaplacení nebo dodání movité věci nebo znovunabytí vlastnictví k movité věci nebo o příkaz pro určitou osobu k výkonu určité činnosti, měli byste použít zjednodušený postup.

Přezkum rozhodnutí:

Existují dva druhy přezkumu – zrušení rozhodnutí a odvolání proti rozhodnutí.

Podle pravidla 13.6 může strana požádat o zrušení vydaného rozhodnutí podáním žádosti o zrušení za použití formuláře 13B(1) pro rozhodnutí vydaná před 30. červencem 2018 nebo formuláře 13B(2) pro rozhodnutí vydaná dne 30. července 2018 nebo později, v němž vysvětlí důvody, proč by rozhodnutí mělo být zrušeno.  Uvedená strana by měla rovněž vyplnit formulář odpovědi (formulář 4A) a zaslat jej soudu spolu s příslušným formulářem 13B.

Podle pravidla 16.2 se může strana může odvolat k odvolacímu soudu Sheriff Appeal Court podáním odvolání (formulář 16A) do 4 týdnů od zaslání formuláře s rozhodnutím a musí uvést právní okolnosti, které má odvolací soud Sheriff Appeal Court zvážit.

Úplné znění pravidel je k dispozici v části týkající se soudů Sheriff Courts na:

Scot Courts

pod nadpisem Act of Sederunt (Simple Procedure).  Formuláře a standardní návrhová žádání jsou k dispozici v dalším, níže uvedeném oddíle.

Drobné nároky

Předpisy z roku 2002 týkající se drobných nároků upravují řízení ve věcech, kde hodnota nároku dosahuje maximální výše 3 000 liber. (Jestliže ode dne 28. listopadu 2016 vznášíte nárok v peněžní hodnotě 5 000 liber nebo méně, v rámci něhož usilujete o zaplacení nebo dodání movité věci nebo znovunabytí vlastnictví k movité věci nebo o příkaz pro určitou osobu k výkonu určité činnosti, měli byste použít zjednodušený postup – viz výše).

Přezkum rozhodnutí:

Existují tři druhy přezkumu – zrušení rozhodnutí, odvolání proti rozhodnutí a žádosti o změnu rozhodnutí týkající se téhož nároku apod.

Podle pravidla 21.10 může strana požádat o změnu, zrušení nebo anulování rozhodnutí nebo o pozastavení výkonu rozhodnutí, a to podáním učiněným v tomto smyslu, v němž stručně uvede důvody své žádosti.

Podle pravidla 22.1 může strana požádat o zrušení vydaného rozhodnutí prostřednictvím podání na formuláři 20, v němž uvede důvody zmeškání jednání a navrhovanou obhajobu.

Podle pravidla 23.1 se strana může odvolat k soudci sheriff principal, a to podáním odvolání na formuláři 21 nejpozději do 14 dnů od data vydání konečného rozhodnutí, v němž uvede věc, jíž se odvolání týká, a právní okolnosti, na jejichž základě má být o odvolání rozhodnuto.

Podle pravidla 23.4 se žádost o připuštění odvolání proti rozhodnutí v rámci žádosti o rozhodnutí o způsobu splácení nebo o jakékoli rozhodnutí s tím spojené podává na formuláři 22 a musí uvádět právní okolnosti, na jejichž základě má být o odvolání rozhodnuto. Bylo-li odvolání připuštěno, musí být učiněno na formuláři 23 a odvolatel o něm musí informovat všechny ostatní strany do 14 dnů od připuštění odvolání.

Úplné znění pravidel je k dispozici na stránkách SCTS v části týkající se soudů Sheriff Courts: Předpisy pro drobné nároky a formuláře lze nalézt pod formuláři pro drobné nároky

Zkrácené řízení

Předpisy z roku 2002 týkající se zkráceného řízení upravují řízení ve věcech, kde hodnota nároku přesahuje 3 000 liber a dosahuje maximálně 5 000 liber. (Jestliže ode dne 28. listopadu 2016 vznášíte nárok v peněžní hodnotě 5 000 liber nebo méně, v rámci něhož usilujete o zaplacení nebo dodání movité věci nebo znovunabytí vlastnictví k movité věci nebo o příkaz pro určitou osobu k výkonu určité činnosti, měli byste použít zjednodušený postup – viz výše).

Přezkum rozhodnutí:

Existují tři druhy přezkumu – zrušení rozhodnutí, odvolání proti rozhodnutí a žádosti o změnu rozhodnutí týkající se téhož nároku apod. Navíc existují zvláštní ustanovení týkající se odvolání v souvislosti s rozhodnutím o způsobu splácení.

Podle pravidla 24.1 může strana požádat o zrušení vydaného rozhodnutí prostřednictvím podání na formuláři 30, v němž uvede důvody zmeškání jednání a navrhovanou obhajobu.

Podle pravidla 25.1 se strana může odvolat k soudci Sheriff Principal, a to podáním odvolání na formuláři 31 nejpozději do 14 dnů od data vydání konečného rozhodnutí, v němž uvede věc, jíž se odvolání týká, a právní okolnosti, na jejichž základě má být o odvolání rozhodnuto.

Podle pravidla 25.4 se žádost o připuštění odvolání proti rozhodnutí v rámci žádosti o rozhodnutí o způsobu splácení nebo o jakékoli rozhodnutí s tím spojené podává na formuláři 32 a musí uvádět právní okolnosti, na jejichž základě má být o odvolání rozhodnuto. Bylo-li odvolání připuštěno, musí být učiněno na formuláři 33 a odvolatel o něm musí informovat všechny ostatní strany do 14 dnů od připuštění odvolání.

Úplné znění pravidel je k dispozici na stránkách SCTS v části týkající se soudů Sheriff Courts na:  Předpisy týkající se zkráceného řízení a formulář na: Formuláře pro zkrácené řízení.

Běžné řízení

Předpisy z roku 1993 týkající se běžného řízení upravují řízení ve věcech, kde hodnota nároku přesahuje výši 5 000 liber.

Přezkum rozhodnutí:

K dispozici jsou dva způsoby odvolání k soudci Sheriff Principal nebo k soudu Court of Session, včetně postupu Reponing.

Podle pravidla 8.1 může žalovaný požádat o zrušení rozhodnutí pro zmeškání, a to podáním reponing note, kde uvede navrhovanou obhajobu a vysvětlí důvody zmeškání jednání. Pro uvedenou žádost není vyžadován žádný specifický formulář, běžně bude mít formu podání initial writ (formulář G1). Bylo-li žádosti vyhověno, řízení proběhne jako kdyby žalovaný učinil podání o svém záměru se hájit.

Pravidlo 31.3 stanoví, že odvolání k soudu Court of Session se podává prostřednictvím písemného podání v rámci hlavního prozatímního odvolání nebo na odděleném listu k úředníkům soudu. Pravidlo 31.4 stanoví, že odvolání k soudci Sheriff Principal se podává prostřednictvím podání na formuláři A1. Pravidla 31.1 a 31.2 stanoví požadované lhůty.

Úplné znění pravidel je k dispozici na stránkách SCTS v části týkající se soudů Sheriff Courts na: Předpisy týkající se běžného řízení .

  • Procesní pravidla z roku 1994 soudu Court of Session

Přezkum rozhodnutí:

Podle pravidla 19.2 může žalovaný požádat prostřednictvím návrhu na zrušení rozhodnutí a zároveň musí uvést svoji obhajobu pro řízení. Bude se postupovat, jako by obhajoba byla předložena ve stanovené lhůtě.

Úplné znění pravidel je k dispozici na stránkách SCTS v části týkající se soudů Court of Session na: Procesní pravidla soudu Court of Session.

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

Potvrzení zasílaná do Skotska se přijímají v angličtině.

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

Pokud byla úřední listina zaznamenána pro účely registrace a výkonu v rejstříku Nejvyššího soudu (Books of Council and Session), potvrzení vydává rejstříkový orgán (Keeper of the Registers).

Kontaktní údaje na rejstříkový orgán (Keeper of the Records) jsou:

Registers of Scotland

Erskine House

68 Queen Street

Edinburgh

EH2 4NF

Tel.: 0845 607 0161

E-mail: customer.services@ros.gov.uk

Pokud byla listina zaznamenána pro účely registrace a výkonu v rejstříku soudu Sheriff Court (sheriff court books), potvrzení vydávají úředníci hlavního soudu hrabství. Pokud jde o pravidlo 5 Sheriff Court týkající se evropského exekučního titulu, musí být k žádosti o potvrzení podle čl. 25 odst. 1 nařízení přiloženo místopřísežné prohlášení. Podrobné informace o soudech Sheriff Courts lze nalézt na internetových stránkách SCTS v oddíle Courts and Tribunals Locations pod „Court Locations“.

Poslední aktualizace: 27/07/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.