Evropský exekuční titul

Slovensko

Obsah zajišťuje
Slovensko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Slovensko

Uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech – Evropský exekuční titul


*povinný údaj

1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

Ve smyslu § 21 zákona č. 160/2015 Sb. z. (dále jen „civilní sporový řád“) je soudem příslušným ke změně nebo zrušení osvědčení soud, který rozhodnutí vydal, nebo soud, u něhož byl schválen nebo uzavřen smír, jde-li o soudní rozhodnutí nebo smír.

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

Pokud jde o čl. 19 odst. 1 písm. a) nařízení, soudy Slovenské republiky jsou oprávněny přezkoumat rozhodnutí podle § 355–457 občanského soudního řádu sporného. V souladu s čl. 19 odst. 1 písm. b) nařízení soudy přezkoumají rozhodnutí podle § 122 občanského soudního řádu sporného (prominutí zmeškání lhůty).

Ustanovení § 355 až 457 upravují řízení týkající se jednotlivých opravných prostředků (odvolání, žaloba na obnovu řízení a dovolání). Jednotlivá ustanovení upravují podmínky přípustných opravných prostředků, náležitosti, které podané opravné prostředky musí obsahovat, úkony soudů a způsob rozhodování soudů o opravných prostředcích.

Znění jednotlivých ustanovení občanského soudního řádu sporného lze najít na internetových stránkách Slov-lex.sk.

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

Přijatelným jazykem ve Slovenské republice je podle čl. 20 odst. 2 písm. c) slovenský jazyk.

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

Ve smyslu § 21 odst. 2 občanského soudního řádu sporného je k vydání, změně nebo stažení osvědčení podle zvláštního předpisu souvisejícího s veřejnou listinou příslušný krajský soud, který je příslušný k vyššímu ověření listin podle § 62 zákona č. 97/1963 Sb. o mezinárodním právu soukromém a procesním ve znění pozdějších předpisů.

Krajský soud je příslušný k vyššímu ověření nebo vydání apostily, pokud jde o listiny vydané okresními soudy, notáři nebo soudními exekutory se sídlem v územním obvodu krajského soudu, nebo o listiny, jejichž správnost výše zmínění osvědčili nebo na nichž osvědčili pravost podpisu, stejně jako pokud jde o překlady vyhotovené překladateli nebo o posudky vyhotovené znalci.

Znění zákona č. 97/1963 Sb. lze najít na internetových stránkách Slov-lex.sk.

Poslední aktualizace: 09/04/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.