Evropský exekuční titul

Slovinsko

Obsah zajišťuje
Slovinsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Slovinsko

Uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech – Evropský exekuční titul


*povinný údaj

1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

Oprava podle čl. 10 odst. 2:

  • Ve Slovinsku se návrh na opravu podává orgánu, který vydal potvrzení evropského exekučního titulu (článek 42.c odst. 1 zákona o výkonu rozhodnutí a předběžných opatřeních (zakon o izvršbi in zavarovanju).

Zrušení podle čl. 10 odst. 2

  • Zrušení podle čl. 42.c odst. 2 zákona o výkonu rozhodnutí a předběžných opatřeních (příslušnost pro zrušení potvrzení má soud nebo orgán, který jej vydal) a podle čl. 40.c odst. 3 uvedeného zákona (pro účely řízení o zrušení potvrzení na základě veřejné listiny vydané po rozhodnutí o výkonu je místně příslušným soud, který je místně příslušný k rozhodování o přípustných způsobech výkonu).

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

Obnova řízení podle článků 394–405 občanského soudního řádu (obnova postopka iz členov 394–405 Zakona o pravdnem postopku).

Navrácení v předešlý stav podle článků 166–120 občanského soudního řádu (vrnitev v prejšnje stanje iz členov 166-120 Zakona o pravdnem postopku).

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

Úředními jazyky jsou slovinština a dva jazyky národnostních menšin, které se používají jako úřední jazyky u soudů v oblastech, kde tyto národnostní menšiny žijí (článek 6 a 104 občanského soudního řádu (zakon o pravdnem postopku) ve spojení s článkem 15 zákona o výkonu rozhodnutí a předběžných opatřeních (zakon o izvršbi in zavarovanju)). Dvěma menšinovými jazyky jsou italština a maďarština.

Národnostně smíšené oblasti upravuje zákon o zřizování obcí a určování jejich hranic (Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij) (Úřední věstník RS č. 108/06 – úřední konsolidované znění a 9/11; dále jen ZUODNO). V článku 5 ZUODNO se stanoví: „Národnostně smíšenými oblastmi jsou podle tohoto zákona oblasti, které jsou jako takové vymezeny platnými statuty obcí Lendava, Hodoš – Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola a Piran.“

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

Notář.

Seznam notářů najdete zde.

Poslední aktualizace: 26/10/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.