Evropský exekuční titul

Španělsko

Obsah zajišťuje
Španělsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Španělsko

Uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech – Evropský exekuční titul


*povinný údaj

1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

Základem pro řízení o opravě chyb v potvrzení evropského exekučního titulu podle čl. 10 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 805/2004 je čl. 267 odst. 1 až 3 ústavního zákona 6/1985 ze dne 1. července 1985 o soudní moci (Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial).

Řízení o zrušení potvrzení evropského exekučního titulu podle čl. 10 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 805/2004 probíhá podle ustanovení o žádosti o přezkum (recurso de reposición) v zákoně č. 1/2000 ze dne 7. ledna 2000 – Občanském soudním řádu (Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil).

Pokud se potvrzení evropského exekučního titulu týká veřejných listin, má příslušný notář odpovědnost zkontrolovat případné věcné chyby či nesplnění některých povinností nezbytných pro jeho vydání a dát podnět k zahájení řízení o opravě věcných chyb v potvrzení či o jeho zrušení, jak stanoví čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 805/2004.

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

Soudní přezkum ve výjimečných případech, které stanoví článek 19 nařízení (ES) č. 805/2004, lze provést prostřednictvím zrušení konečného rozsudku na žádost žalovaného, který se nedostavil k soudu (článek 501 Občanského soudního řádu).

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

Jazykem přijatelným ve smyslu čl. 20 odst. 2 písm. c) je španělština.

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

Za vydávání potvrzení uvedených v čl. 25 odst. 1 a příloze III nařízení (ES) č. 805/2004 nese odpovědnost pověřený notář nebo jeho právní zástupce či pověřenec.

Poslední aktualizace: 26/02/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.