Evropský exekuční titul

Švédsko

Obsah zajišťuje
Švédsko

1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

Potvrzení lze opravit podle § 14 zákona (2014:912), kterým se stanoví doplňující ustanovení v oblasti pravomoci soudů, uznávání a mezinárodního výkonu některých rozhodnutí (čl. 10 odst. 1 písm. a) nařízení o evropském exekučním titulu).

„§ 14 zákona (2014:912), kterým se stanoví doplňující ustanovení o pravomoci soudů, uznávání a mezinárodním výkonu některých rozhodnutí.

Pokud potvrzení evropského exekučního titulu kvůli věcné chybě neodpovídá souvisejícímu rozsudku nebo veřejné listině nebo rozhodnutí, potvrzení opraví soud nebo orgán, který jej vydal. Proti rozhodnutí o opravě se nelze odvolat.“

Potvrzení lze zrušit podle § 15 zákona (2014:912), kterým se stanoví doplňující ustanovení v oblasti pravomoci soudů, uznávání a mezinárodního výkonu některých rozhodnutí (čl. 10 odst. 1 písm. b) nařízení o evropském exekučním titulu).

„§ 15 zákona (2014:912), kterým se stanoví doplňující ustanovení o pravomoci soudů, uznávání a mezinárodním výkonu některých rozhodnutí.

Pokud je potvrzení evropského exekučního titulu vydáno v rozporu s požadavky stanovenými v nařízení o evropském exekučním titulu, zruší jej ten soud nebo orgán, který jej vydal.

Předtím, než se potvrzení zruší, mají strany možnost, není-li to nadbytečné, vyjádřit svá stanoviska.

Proti rozhodnutí o zrušení potvrzení se nelze odvolat.“

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

Žádosti o přezkum lze podat v rámci odvolání (överklagande) podle hlavy 50 § 1 soudního řádu (rättegångsbalken), žádosti o obnovení řízení (ansökan om återvinning) podle hlavy 44 § 9 soudního řádu, žádosti o obnovení řízení (ansökan om återvinning) podle § 52 zákona (1990:746) o platebních rozkazech a poskytnutí pomoci, žádosti o prodloužení zmeškané lhůty (ansökan om återställande av försutten tid) podle hlavy 58 § 11 soudního řádu a stížnosti týkající se závažné procesní chyby (klagan över domvilla) podle hlavy 59 § 1 soudního řádu (článek 19 nařízení o evropském exekučním titulu).

„Hlava 50 § 1 soudního řádu

Odvolání proti rozsudku okresního soudu (tingsrätten) v občanskoprávní věci podává strana v písemné formě. Odvolání se doručuje okresnímu soudu (tingsrätten) ve lhůtě tří týdnů od vynesení rozsudku.

Hlava 44 § 9 soudního řádu

Strana, v jejíž neprospěch byl vydán rozsudek pro zmeškání, může požádat o obnovení řízení u soudu, jemuž byla věc předložena, a to ve lhůtě jednoho měsíce od doručení rozsudku. Jestliže nebyla podána žádost o obnovení řízení, nelze rozsudek napadnout, pokud jde o neprospěch strany meškající.

Žádost o obnovení řízení se podává v písemné formě. Pokud byl rozsudek pro zmeškání vydán bez plného jednání ve věci samé, měla by žádost obsahovat nutné náležitosti ke konání jednání.

Hlava 58 § 11 soudního řádu

Pokud osoba zmeškala lhůtu k podání odvolání proti rozsudku nebo rozhodnutí nebo žádosti o obnovení řízení nebo obnovení práv a pokud k tomu měla právní důvod, může být na základě žádosti zmeškaná lhůta znovu přiznána.

Hlava 59 § 1 soudního řádu

Vykonatelnost rozsudku, který nabyl právní moci, se z důvodu závažných procesních chyb a na žádost osoby, jejíchž práv se rozsudek týká, odloží, pokud:

1. bylo řízení vedeno navzdory procesní překážce, jejíž neexistenci musí vyšší soudní instance při odvolání z vlastní iniciativy posuzovat,

2. bylo řízení vedeno proti osobě, jež nebyla řádně obeslána, nebo se jí netýkalo, nebo pokud rozsudek negativně ovlivňuje práva osoby, jež nebyla účastníkem řízení,

3. je rozsudek tak neurčitý nebo neúplný, že z něj nelze vyvodit rozhodnutí soudu ve věci samé, nebo

4. pokud během řízení došlo k jiné závažné procesní chybě, u níž lze předpokládat, že měla vliv na výsledek řízení.

Žádost týkající se závažné procesní chyby uvedené v pododstavci 4 a vycházející z okolností, které nebyly zmíněny v předcházejícím řízení, se zamítne, pokud stěžovatel neprokáže, že mu bylo zabráněno rozhodné skutečnosti uvést v průběhu řízení nebo že tyto skutečnosti nebyly uvedeny z jiného vážného důvodu.

§ 52 zákona (1990:746) o platebních rozkazech a poskytnutí pomoci

Pokud žalovaný nesouhlasí s rozsudkem ve věci, která se týká platebního rozkazu nebo poskytnutí pomoci, může požádat o obnovení řízení.“

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

Přijímají se potvrzení vyhotovená v těchto jazycích: švédština a angličtina.

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

Pokud švédská rada pro sociální záležitosti (Socialnämnd) vydá vlastní veřejnou listinu, může ji potvrdit jako evropský exekuční titul.

Poslední aktualizace: 30/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.