Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument

Østrig

Indholdet er leveret af
Østrig

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Østrig

Anerkendelse og håndhævelse af domme i civil- og handelsretlige sager - Det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument


*skal udfyldes

1. Procedurer vedrørende berigtigelse og tilbagekaldelse (Art. 10(2))

Den originale sprogudgave af denne side tysk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelskfransk er allerede oversat.

– Ved retsafgørelser og forlig samt aftaler om underholdspligt, der er omfattet af artikel 4, stk. 3, litra b): Anmodningen om berigtigelse eller tilbagekaldelse af attesten som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument skal indgives til den ret eller administrative myndighed, som har udstedt attesten (§ 419, stk. 1 og 2, i den østrigske lov om tvangsfuldbyrdelse (Exekutionsordnung)).

– Ved eksigible officielt bekræftede dokumenter (volstreckbare Notariatsakten): Anmodningen om berigtigelse skal indgives til den notar, der har udstedt det officielt bekræftede dokument, eller hvis det ikke er muligt, til den embedsmand (Amtsträger), der er ansvarlig i medfør af §§ 119, 146 og 149 i den østrigske lov om notarer (Notariatsordnung). Den ret, der ifølge retsplejeloven er kompetent til at træffe afgørelse om anmodninger, der anfægter eksigibiliteten af et officielt bekræftet dokument, har kompetence til at ophæve notarens bekræftelse (§ 419, stk. 3, i den østrigske lov om tvangsfuldbyrdelse).

2. Procedurer vedrørende prøvelse (Art.19 (1))

– Ved behørig forkyndelse: Anmodning om genindsættelse i den tidligere retsstilling (Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand) i forbindelse med overskridelse af fristen for at gøre indsigelse mod det krav, der rejses, eller i forbindelse med udeblivelse fra et retsmøde.

– Ved mangelfuld forkyndelse: I forbindelse med afgørelser i en ettrinsprocedure som f.eks. betalingspåkrav (Zahlungsbefehl) eller krav om betaling af veksel (Wechselzahlungsauftrag) – anmodning om fornyet forkyndelse af afgørelsen (Antrag auf neuerliche Zustellung), i forbindelse med udeblivelsesdomme – fuld appel af afgørelsen (Berufung), og i forbindelse med andre afgørelser, der er truffet på grund af udeblivelse, appel vedrørende et retsspørgsmål (Rekurs).

3. Accepterede sprog (Art. 20(2)(c))

Den originale sprogudgave af denne side tysk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelskfransk er allerede oversat.

Tysk

4. Myndigheder udpeget til attestering af officielt bekræftede dokumenter (Art. 25)

Den originale sprogudgave af denne side tysk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelskfransk er allerede oversat.

– Ved aftaler om underholdspligt i medfør af artikel 4, stk. 3, litra b): Den administrative myndighed, med hvem aftalen blev indgået.

– Ved eksigible officielt bekræftede dokumenter: Den notar, der har udstedt det officielt bekræftede dokument, eller hvis det ikke er muligt, den embedsmand (Amtsträger), der er ansvarlig i medfør af §§ 119, 146 og 149 i den østrigske lov om notarer. En komplet liste over notarer findes på det østrigske notarkammers (Österreichische Notariatskammer) websted på følgende adresse: http://www.notar.at/.

Sidste opdatering: 19/06/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.