Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument

Belgien

Indholdet er leveret af
Belgien

1. Procedurer vedrørende berigtigelse og tilbagekaldelse (Art. 10(2))

I forbindelse med berigtigelses- eller tilbagekaldelsesproceduren, jf. artikel 10, stk. 2, i forordningen, skal anmodningen indgives til formanden for den retsinstans, der udstedte attesten som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument. Hvis attesten vedrører et officielt bekræftet dokument, skal anmodningen indgives til den notar, der udstedte attesten. Hvis retsformanden eller notaren beslutter at berigtige eller tilbagekalde attesten, har den ingen retsvirkning . Så snart den materielle fejl er afhjulpet (i tilfælde af en berigtigelse), eller så snart retsformanden eller notaren har fastslået, at alle forordningens krav er opfyldt (i tilfælde af en tilbagekaldelse), vil der blive udstedt en ny attest, der erstatter den tidligere attest.

2. Procedurer vedrørende prøvelse (Art.19 (1))

Afhængigt af sagens konkrete omstændigheder er der efter belgisk lovgivning forskellige foranstaltninger, der kan træffes, såfremt en af parterne ønsker at få en afgørelse efterprøvet:

- For det første foreskriver retsplejelovens artikel 1051 (Code judiciaire), at en retsafgørelse kan appelleres inden for en måned efter, at den er blevet forkyndt, eller, i visse tilfælde, inden for en måned efter, at den er blevet meddelt i henhold til retsplejelovens artikel 792, stk. 2 og 3. Det gælder, uanset om debitor var til stede under retssagen eller ej.

- For det andet foreskriver retsplejelovens artikel 1048, at der, såfremt der afsiges en udeblivelsesdom, kan gøres indsigelse (opposition) inden for en måned efter, at retsafgørelsen blev forkyndt, eller, i visse tilfælde, inden for en måned efter, at den er blevet meddelt i henhold til retsplejelovens artikel 792, stk. 2 og 3.

- For så vidt angår retskraftige domme, der er afsagt i en civil sag – eller i en straffesag for så vidt angår betaling af renter – kan der under visse omstændigheder, jf. retsplejelovens artikel 1133, indgives en begæring (requête civile) om ophævelse af dommen inden for seks måneder efter, at den pågældende har fået kendskab til de retlige eller faktiske omstændigheder, der nu påberåbes.

Ovenstående frister for en appel, indsigelse eller begæring om genoptagelse gælder:

- med forbehold af ufravigelige frister i overnational og international lovgivning,

- med forbehold af retsplejelovens artikel 50, der gør det muligt under visse betingelser at forlænge en frist, der ville medføre, at en rettighed fortabes, såfremt fristen ikke blev overholdt,

- med forbehold af muligheden for at anvende det almindelige retsprincip – der gentagne gange er blevet bekræftet af kassationsdomstolen – hvorefter fristen for at udføre en handling forlænges i tilfælde, hvor en person på grund af force majeure er blevet forhindret i at udføre den inden fristens udløb.

3. Accepterede sprog (Art. 20(2)(c))

Det fremgår af forordningens artikel 20, stk. 2, litra c), at en kopi af retsafgørelsen og en kopi af attesten som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument skal ledsages af en oversættelse af attesten på det officielle sprog på det sted, hvor fuldbyrdelsen ønskes foretaget, dvs. på nederlandsk, fransk eller tysk.

Listen over relevante sprog findes i håndbogen for de organer, der er berørt af forordning (EF) nr. 1348/2000 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager (Det Europæiske Civilretlige Atlas).

4. Myndigheder udpeget til attestering af officielt bekræftede dokumenter (Art. 25)

Den myndighed, der i Belgien er udpeget inden for rammerne af forordningens artikel 25, er den notar, der udfærdigede det officielt bekræftede dokument, der er genstand for anmodningen om udstedelse af attesten som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument.

Sidste opdatering: 17/06/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.