Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument

Bulgarien

Indholdet er leveret af
Bulgarien

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Bulgarien

Anerkendelse og håndhævelse af domme i civil- og handelsretlige sager - Det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument


*skal udfyldes

1. Procedurer vedrørende berigtigelse og tilbagekaldelse (Art. 10(2))

Efter en gennemgang af sagen kan førsteinstansretten berigtige eller tilbagekalde attesten vedrørende et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for så vidt angår et ubestridt krav, jf. artikel 619, stk. 4, i den civile retsplejelov.

2. Procedurer vedrørende prøvelse (Art.19 (1))

Debitor kan indgive en begæring til højesteret om prøvelse af den relevante dom i overensstemmelse med forordningen artikel 19. Retten behandler begæringen efter reglerne i kapitel 24 i den civile retsplejelov med overskriften "Ophævelse af retskraftige afgørelser".

3. Accepterede sprog (Art. 20(2)(c))

Sproget er bulgarsk.

4. Myndigheder udpeget til attestering af officielt bekræftede dokumenter (Art. 25)

Den kompetente myndighed er den ret, i hvis retskreds dokumentet er udfærdiget, jf. artikel 619, stk. 1, i den civile retsplejelov.

Sidste opdatering: 27/10/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.