Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument

Kroatien

Indholdet er leveret af
Kroatien

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Kroatien

Anerkendelse og håndhævelse af domme i civil- og handelsretlige sager - Det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument


*skal udfyldes

1. Procedurer vedrørende berigtigelse og tilbagekaldelse (Art. 10(2))

En anmodning om berigtigelse eller tilbagekaldelse af en domstolsattest skal indgives til:

- den ret, der har udstedt attesten.

En anmodning om berigtigelse eller annullation af et officielt dokument udstedt af en notar, administrativ myndighed eller juridisk person med offentlige beføjelser skal indgives til:

- den myndighed eller person, der har udstedt dokumentet, som derefter har pligt til at videresende anmodningen til den kompetente byret på grundlag af det registrerede hjemsteds/den registrerede bopæls adresse, således af sidstnævnte kan træffe en gyldig afgørelse.

2. Procedurer vedrørende prøvelse (Art.19 (1))

I henhold til artikel 19, stk. 1, i forordningen er procedurerne for prøvelse af afgørelser i Republikken Kroatien fastsat i den civile retsplejelov ("Narodne novine" (Republikken Kroatiens statstidende), nr. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11 og 148/11 — konsolideret tekst, 25/13 og 89/14. — afgørelse truffet af Republikken Kroatiens forfatningsdomstol (Ustavni sud Republike Hrvatske), 70/19, 80/22 og 114/22).

Disse procedurer er:

— anmodning om genoprettelse af en tidligere status (artikel 117-122.a i den civile retsplejelov). Anmodningen skal indgives inden for otte dage fra den dato, hvor parten blev orienteret om årsagen til udeladelsen, eller, hvis parten blev orienteret om årsagen til udeladelsen på et senere tidspunkt, regnes fristen fra den dato, hvor parten blev orienteret om årsagen til, at parten overskred fristen. Når der er gået to måneder (i sager ved byretterne) eller 30 dage (i sager ved handelsretterne) fra datoen for udeladelsen, kan der ikke længere indgives en anmodning om genoprettelse af en tidligere status.

— fornyet prøvelse (artikel 421-432 i den civile retsplejelov). En anmodning om fornyet prøvelse skal indgives inden for 30 dage fra den dato, hvor parten blev orienteret om årsagen til indgivelse af anmodningen om prøvelse af en afgørelse, henholdsvis hvor retsafgørelsen blev forkyndt for parten.

3. Accepterede sprog (Art. 20(2)(c))

Kroatisk. Kroatiske oversættelser skal attesteres af en kvalificeret oversætter i en af EU's medlemsstater.

4. Myndigheder udpeget til attestering af officielt bekræftede dokumenter (Art. 25)

Kompetente retter, administrative myndigheder, notarer samt juridiske og fysiske personer med offentlige beføjelser, der har beføjelse til at udstede fuldbyrdelsesinstrumenter eller tvangsfuldbyrdelsesdokumenter for ubestridte krav i henhold til gældende national lovgivning.

Sidste opdatering: 14/03/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.