Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument

Kroatien

Indholdet er leveret af
Kroatien

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Kroatien

Anerkendelse og håndhævelse af domme i civil- og handelsretlige sager - Det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument


*skal udfyldes

1. Procedurer vedrørende berigtigelse og tilbagekaldelse (Art. 10(2))

En anmodning om berigtigelse eller tilbagekaldelse af en domstolsattest skal indgives til:

- den ret, der har udstedt attesten.

En anmodning om berigtigelse eller annullation af et officielt dokument udstedt af en notar, administrativ myndighed eller juridisk person med offentlige beføjelser skal indgives til:

- den myndighed eller person, der har udstedt dokumentet, som derefter har pligt til at videresende anmodningen til den kompetente byret på grundlag af det registrerede hjemsteds/den registrerede bopæls adresse, således af sidstnævnte kan træffe en gyldig afgørelse.

2. Procedurer vedrørende prøvelse (Art.19 (1))

Den originale sprogudgave af denne side kroatisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelskfransk er allerede oversat.

Proceduren for fornyet prøvelse af afgørelser i Republikken Kroatien, jf. forordningens artikel 19, stk. 1, er fastlagt i civilprocesloven (Zakon o parničnom postupku) – (Narodne novine (NN, Republikken Kroatiens lovtidende), nr. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11 og 148/11 – konsolideret tekst, 25/13, 89/14 — Afgørelse truffet af Republikken Kroatiens forfatningsdomstol, 70/19).

Procedurerne er følgende:

- Anmodning med henblik på at genoprette en tidligere status (civilproceslovens §§ 117-122a). En anmodning skal indgives senest otte dage fra den dato, hvor parten blev bekendt med grunden til undladelsen. Hvis parten blev bekendt med undladelsen på en senere dato, begynder den tidligere nævnte frist at løbe på den dag, hvor parten blev bekendt med grunden til, at fristen ikke blev overholdt. Når der er gået to måneder (i sager ved byretter) eller 30 dage (i sager ved handelsretter) siden undladelsen, kan en anmodning med henblik på at genoprette en tidligere status ikke længere indgives.

- Fornyet prøvelse (civilproceslovens §§ 421-432). En anmodning om fornyet prøvelse skal indgives senest 30 dage fra den dato, hvor parten fik kendskab til grunden til indgivelsen af anmodningen, eller fra den dato, hvor retsafgørelsen blev forkyndt for vedkommende.

3. Accepterede sprog (Art. 20(2)(c))

Kroatisk. Kroatiske oversættelser skal attesteres af en kvalificeret oversætter i en af EU's medlemsstater.

4. Myndigheder udpeget til attestering af officielt bekræftede dokumenter (Art. 25)

Kompetente retter, administrative myndigheder, notarer samt juridiske og fysiske personer med offentlige beføjelser, der har beføjelse til at udstede fuldbyrdelsesinstrumenter eller tvangsfuldbyrdelsesdokumenter for ubestridte krav i henhold til gældende national lovgivning.

Sidste opdatering: 30/01/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.