Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument

Cypern

Indholdet er leveret af
Cypern

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Cypern

Anerkendelse og håndhævelse af domme i civil- og handelsretlige sager - Det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument


*skal udfyldes

1. Procedurer vedrørende berigtigelse og tilbagekaldelse (Art. 10(2))

Fremgangsmåden ved berigtigelser er den samme som den, der gælder efter de almindelige regler i den civile retsplejelov. Attesteringen af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument kan berigtiges, hvis der foreligger en materiel fejl eller en uoverensstemmelse mellem retsafgørelsen og attesten.

2. Procedurer vedrørende prøvelse (Art.19 (1))

En begæring om prøvelse af retsafgørelsen kan indgives efter reglerne i den civile retsplejelov, og det fremgår af § (Order) 48 heri, at alle begæringer skal indgives skriftligt og forkyndes for de berørte parter mindst fire dage før retsmødet. Formularen i bilag VI til forordningen kan benyttes ved udformningen af begæringen.

3. Accepterede sprog (Art. 20(2)(c))

Græsk og engelsk.

4. Myndigheder udpeget til attestering af officielt bekræftede dokumenter (Art. 25)

Ikke relevant. I det cypriotiske retssystem er der ingen officielt bekræftede dokumenter som omhandlet i forordningens artikel 4.

Sidste opdatering: 04/03/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.