Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument

Cypern

Indholdet er leveret af
Cypern

1. Procedurer vedrørende berigtigelse og tilbagekaldelse (Art. 10(2))

Fremgangsmåden ved berigtigelser er den samme som den, der gælder efter de almindelige regler i den civile retsplejelov. Attesteringen af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument kan berigtiges, hvis der foreligger en materiel fejl eller en uoverensstemmelse mellem retsafgørelsen og attesten.

2. Procedurer vedrørende prøvelse (Art.19 (1))

En begæring om prøvelse af retsafgørelsen kan indgives efter reglerne i den civile retsplejelov, og det fremgår af § (Order) 48 heri, at alle begæringer skal indgives skriftligt og forkyndes for de berørte parter mindst fire dage før retsmødet. Formularen i bilag VI til forordningen kan benyttes ved udformningen af begæringen.

3. Accepterede sprog (Art. 20(2)(c))

Græsk og engelsk.

4. Myndigheder udpeget til attestering af officielt bekræftede dokumenter (Art. 25)

Ikke relevant. I det cypriotiske retssystem er der ingen officielt bekræftede dokumenter som omhandlet i forordningens artikel 4.

Sidste opdatering: 30/05/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.