På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument

England og Wales

Indholdet er leveret af
England og Wales

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Det Forenede Kongerige

England og Wales

Anerkendelse og håndhævelse af domme i civil- og handelsretlige sager - Det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument


*skal udfyldes

1. Procedurer vedrørende berigtigelse og tilbagekaldelse (Art. 10(2))

Procesreglerne for England og Wales, der er fastsat med hjemmel i Civil Procedure Act 1997 (den civile retsplejelov af 1997), gennemfører denne forordning i britisk ret. Disse procesregler kaldes Civil Procedure Rules (CPR) (retsplejeregler) og fastlægges i bekendtgørelser.

Del 74.27 i CPR og de ledsagende Practice Directions 74B (forskrifter) indeholder bestemmelser om det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument i England og Wales, herunder procedurer for berigtigelse og tilbagekaldelse.

Artikel 10 henviser til retten til at anmode retten om at få en attest berigtiget (hvis den er i uoverensstemmelse med retsafgørelsen) eller tilbagekaldt (hvis den er i uoverensstemmelse med forordningen). Disse situationer behandles efter proceduren i CPR del 23 som indeholder regler for indgivelse af anmodninger til retten. En anmodning i henhold til artikel 10 indgives til den ret, der udstedte det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument efter proceduren i del 23.

Anmodningen skal indgives på blanket(*) N244.I anmodningen skal det angives, hvilken kendelse ansøgeren anmoder om (f.eks. en kendelse om berigtigelse eller tilbagekaldelse), og begrundelsen for anmodningen (f.eks. fordi der er en uoverensstemmelse i attesten).

(*) Det Forenede Kongerige bekræfter, at formularerne i forordningen vil blive anvendt. Forordningens bilag I-V indeholder de formularer, som retten vil udstede attesterne på. Kreditorer skal bruge Det Forenede Kongeriges relevante formularer til at indgive de påkrævede anmodninger, og attesten vil blive udstedt på den formular, der foreskrives i forordningen. Det forventes, at en anmodning i henhold til artikel 10, stk. 3, kan indgives på Det Forenede Kongeriges standardformular eller formularen i forordningens bilag VI.

2. Procedurer vedrørende prøvelse (Art.19 (1))

Procesreglerne for England og Wales, der er fastsat med hjemmel i Civil Procedure Act 1997 (den civile retsplejelov af 1997), gennemfører denne forordning i britisk ret. Disse procesregler kaldes Civil Procedure Rules (CPR) (retsplejeregler) og fastlægges i bekendtgørelser.

I henhold til artikel 19, stk. 1, skal skyldneren være berettiget til at anmode om prøvelse af retsafgørelsen i tilfælde, hvor det indledende processkrift ikke er nået frem til ham, eller hvor han var forhindret i at bestride kravet, uden at dette skyldes fejl fra skyldnerens side.

CPR del 13 giver skyldneren ret til at anmode om prøvelse af retsafgørelsen i de tilfælde, der er beskrevet i artikel 19. Heri fastlægges proceduren for indgivelse af en anmodning om ændring eller ophævelse af udeblivelsesdommen. Der kan afsiges en udeblivelsesdom, hvis domsskyldneren har undladt at udstede et modtagelsesbevis og/eller indgive et svarskrift. CPR del 13 giver skyldneren ret til at anmode om prøvelse af retsafgørelsen i de tilfælde, der er beskrevet i artikel 19. Heri fastlægges proceduren for indgivelse af en anmodning om ændring eller ophævelse af udeblivelsesdommen.

Der findes ingen regler om, hvilke formularer der skal anvendes til indgivelse af en anmodning om ændring eller ophævelse af en udeblivelsesdom. Normalt vil ansøgeren indgive anmodningen på formular N244 (http://www.hmcourts-service.gov.uk/courtfinder/forms/n244_eng.pdf). Ansøgeren skal angive, hvilken kendelse denne anmoder om, og hvorfor udeblivelsesdommen skal ændres eller ophæves, f.eks. fordi forkyndelsen ikke er blevet foretaget i så god tid, at ansøgeren har kunnet udarbejde et svarskrift. Behandlingen af denne anmodning vil kræve en prøvelse af dommen.

3. Accepterede sprog (Art. 20(2)(c))

Attester, der sendes til England og Wales, skal være på engelsk.

4. Myndigheder udpeget til attestering af officielt bekræftede dokumenter (Art. 25)

Officielt bekræftede dokumenter fra andre medlemsstater kan fuldbyrdes i England og Wales, men de udarbejdes ikke i England og Wales. Der er derfor ikke behov for at udpege en myndighed til attestering af dem.

Sidste opdatering: 22/07/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.