Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument

Estland

Indholdet er leveret af
Estland

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Estland

Anerkendelse og håndhævelse af domme i civil- og handelsretlige sager - Det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument


*skal udfyldes

1. Procedurer vedrørende berigtigelse og tilbagekaldelse (Art. 10(2))

I Estland kan en anmodning om berigtigelse eller tilbagekaldelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument som omhandlet i forordningens artikel 10, stk. 2, indgives som fastsat i retsplejelovens tsiviilkohtumenetluse seadustiku §§ 447 og 619, stk. 3 og 4.

2. Procedurer vedrørende prøvelse (Art.19 (1))

I de situationer, der er anført i forordningens artikel 19, stk. 1, kan en anmodning indgives i Estland i henhold til retsplejelovens § 415.

3. Accepterede sprog (Art. 20(2)(c))

Med hensyn til forordningens artikel 20, stk. 2, litra c), accepterer Estland attester på engelsk eller estisk eller oversættelser til disse sprog.

4. Myndigheder udpeget til attestering af officielt bekræftede dokumenter (Art. 25)

Den myndighed, der er omhandlet i forordningens artikel 25, er retten i Harjumaa.

Sidste opdatering: 17/03/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.