Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument

Finland

Indholdet er leveret af
Finland

1. Procedurer vedrørende berigtigelse og tilbagekaldelse (Art. 10(2))

Artikel 10, stk. 2, litra a) — Proceduren for berigtigelse

I loven om det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav (825/2005) er berigtigelsesproceduren fastsat som følger:

Berigtigelse af en fejl i attesten som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument (artikel 2)

Hvis den retsafgørelse, det retsforlig eller det officielt bekræftede dokument, der er omhandlet i forordningen, er blevet fejlagtigt gengivet i den attest, der er udstedt på grundlag af forordningen, berigtiger den ret, der har udstedt attesten, eller en anden myndighed efter anmodning fejlen.

En anmodning om berigtigelse kan indgives ved hjælp af standardformularen i bilag VI til forordningen. Berigtigelsen skal foretages i originalen. Hvis det ikke er muligt at berigtige originalen, skal der udstedes en ny attest til kreditor. Berigtigelsen skal så vidt muligt forkyndes for de parter, som har anmodet om en genpart af attesten. Hvis sagen har været appelleret, skal berigtigelsen forkyndes for appelinstansen.

Artikel 10, stk. 2, litra b) — Proceduren for tilbagekaldelse

I loven om det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav er tilbagekaldelsesproceduren fastsat som følger:

Tilbagekaldelse af attesten som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument (stk. 3)

Hvis attesten tydeligvis er udstedt med urette henset til forordningens krav, skal den ret, som har udstedt attesten, eller en anden myndighed på anmodning berigtige fejlen i den retsafgørelse, det retsforlig eller det officielt bekræftede dokument, der er omfattet af forordningen.

En anmodning om tilbagekaldelse af attesten kan indgives ved hjælp af standardformularen i bilag VI til forordningen. Parterne har mulighed for at blive hørt, medmindre det er åbenbart unødvendigt.

Tilbagekaldelsen bekræftes så vidt muligt i originalen. Tilbagekaldelsen skal så vidt muligt forkyndes for de parter, som har anmodet om en genpart af attesten. Hvis sagen har været appelleret, skal tilbagekaldelsen forkyndes for appelinstansen.

2. Procedurer vedrørende prøvelse (Art.19 (1))

I henhold til forordningens artikel 12, stk. 1, finder mindstestandarderne i forordningens kapitel III anvendelse på retsafgørelser, der er omfattet af artikel 3, stk. 1, litra b) og c), dvs. hvor sagsøgte enten aldrig har gjort indsigelse mod kravet eller har undladt at give møde i retten. Ifølge artikel 12, stk. 1, finder mindstestandarderne i kapitel III også anvendelse, hvis en sådan udeblivelsesdom er afsagt af en appelinstans.

Er der afsagt en udeblivelsesdom under omstændigheder, der opfylder betingelserne i artikel 3, stk. 1, litra b) og c), skal debitor under visse betingelser kunne anmode om prøvelse af dommen i medfør af artikel 19, stk. 1, for at retsafgørelsen kan attesteres som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument. I Finland vil debitors passivitet i "distriktsretten" (käräjäoikeus) resultere i en udeblivelsesdom. Debitor har ifølge kapitel 12, paragraf 15, i den finske retsplejelov ret til inden tredive dage efter bevisligt at have fået forkyndt dommen at anmode om sagens genoptagelse.

Hvorvidt debitor har kendskab til udeblivelsesdommen, har ingen betydning for anvendelsen af disse bestemmelser. Fristen på tredive dage regnes først fra det tidspunkt, hvor udeblivelsesdommen er blevet forkyndt for debitor. Denne regel er således mere gunstig end den mindstestandard, der er fastsat i artikel 19. Derudover kan der ved udeblivelsesdomme gøres brug af de ekstraordinære appelmuligheder, der er fastsat i retsplejelovens artikel 31, herunder en såkaldt "paragraf 1-klage med henvisning til rettergangsfejl" og en "paragraf 7-annullationsbegæring med henvisning til materielle fejl". Desuden kan den ekstraordinære appelmulighed i kapitel, paragraf 17, (anmodning om godskrivning af mistet tid) benyttes.

3. Accepterede sprog (Art. 20(2)(c))

Et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument skal være udfærdiget på eller oversat til enten finsk, svensk eller engelsk.

4. Myndigheder udpeget til attestering af officielt bekræftede dokumenter (Art. 25)

I Finland er de i artikel 4, stk. 3, litra b), omhandlede aftaler om underholdspligt påtegnet og dermed attesteret af socialforvaltningen i den enkelte by eller kommune. Socialforvaltningerne vil også kunne udstede en attest som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for sådanne aftaler.

Der findes en elektronisk fortegnelse over byer og kommuner i Finland på Justitsministeriets websted www.oikeus.fi. By- og kommunalforvaltningernes administrative adresser ligger desuden på Foreningen af Lokal- og Regionalforvaltningers websted www.kunnat.net.

Sidste opdatering: 22/03/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.