Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument

Frankrig

Indholdet er leveret af
Frankrig

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Frankrig

Anerkendelse og håndhævelse af domme i civil- og handelsretlige sager - Det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument


*skal udfyldes

1. Procedurer vedrørende berigtigelse og tilbagekaldelse (Art. 10(2))

En anmodning om berigtigelse af et tvangsfuldbyrdelsesdokument i tilfælde af en væsentlig fejl eller om tilbagekaldelse heraf i tilfælde af uberettiget udstedelse, jf. artikel 10, stk. 2, skal indgives til justitssekretæren ved den ret, der udstedte dokumentet.

Det er muligt at appellere en afgørelse om afvisning af anmodningen om berigtigelse eller tilbagekaldelse ved at forelægge retspræsidenten en anmodning.

2. Procedurer vedrørende prøvelse (Art.19 (1))

Den i artikel 19 omhandlede procedure for prøvelse er den almindelige procedure, der gælder afgørelser truffet af den ret, der udstedte det oprindelige tvangsfuldbyrdelsesdokument.

3. Accepterede sprog (Art. 20(2)(c))

Følgende sprog kan benyttes til registrering af europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokumenter, som kreditorer sender til de franske myndigheder: fransk, engelsk, tysk, italiensk og spansk.

4. Myndigheder udpeget til attestering af officielt bekræftede dokumenter (Art. 25)

Den myndighed, der omhandles i artikel 25 i forordningen, er notaren eller den juridiske person, der beklæder notarembedet dér, hvor originalen af det modtagne dokument opbevares.

Sidste opdatering: 28/06/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.