På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument

Gibraltar

Indholdet er leveret af
Gibraltar

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Det Forenede Kongerige

Gibraltar

Anerkendelse og håndhævelse af domme i civil- og handelsretlige sager - Det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument


*skal udfyldes

1. Procedurer vedrørende berigtigelse og tilbagekaldelse (Art. 10(2))

I medfør af Rule 6 i procesreglerne for Gibraltar Supreme Court finder reglerne for civile søgsmål i England og Wales anvendelse i Gibraltar.

Artikel 10 vedrører retten til at anmode domstolene om at få en attest berigtiget (hvis den ikke er i overensstemmelse med dommen) eller tilbagekaldt (hvis den ikke er i overensstemmelse med forordningen). Proceduren i disse situationer er fastsat i CPR Part 23, der indeholder regler for, hvordan anmodninger skal forelægges retten. Det er hensigten, at en anmodning i medfør af artikel 10 skal forelægges den ret, der udstedte attesten som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument ved brug af proceduren i Part 23. I Gibraltar udstedes attesten som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument af Supreme Court.

Hele teksten i Part 23 findes på: http://www.dca.gov.uk/civil/procrules_fin/contents/parts/part23.htm

Anmodningen udformes ved brug af den formular, der er kendt som formular#_ftn1(*) N244 (se http://www.hmcourts-service.gov.uk/courtfinder/forms/n244_eng.pdf). Det skal af anmodningen fremgå, hvilken ændring ansøger ønsker at opnå (dvs. berigtigelse eller tilbagekaldelse), og årsagen hertil (f.eks. fordi attesten indeholder urigtige oplysninger).

I ændringen af CPR, hvori der vil blive taget hensyn til det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument, vil der blive henvist til Part 23, og den vil indeholde de nærmere detaljer vedrørende indgivelse af anmodningen.#_ftnref1(*)Det Forenede Kongerige bekræfter, at standardformularerne i forordningen vil blive anvendt. Bilag I-V til forordningen indeholder alle de formularer, retten anvender til at udstede attester. Kreditorer vil anvende Det Forenede Kongeriges relevante formularer til at indsende de nødvendige anmodninger, og attesten vil blive udstedt på den i forordningen omhandlede formular. Det er hensigten, at en anmodning i medfør af artikel 10, stk. 3, skal kunne indgives ved brug af Det Forenede Kongeriges standardformular eller formularen i bilag VI til forordningen.

2. Procedurer vedrørende prøvelse (Art.19 (1))

I medfør af Rule 6 i procesreglerne for Gibraltar Supreme Court finder reglerne for civile søgsmål i England og Wales anvendelse i Gibraltar.

Procesreglerne for England og Wales, der er fastsat i Civil Procedure Act af 1997, vil blive anvendt til at gennemføre denne forordning. Disse procesregler kendes som Civil Procedure Rules (CPR) og fastsættes ved en retsakt.

I henhold til artikel 19, stk. 1, har debitor ret til at anmode om prøvelse af retsafgørelsen i de tilfælde, hvor vedkommende ikke modtog det indledende processkrift eller blev forhindret i at gøre indsigelse mod kravet som følge af omstændigheder, der ikke skyldtes fejl fra debitors side.

I medfør af Part 13 i CPR vil en domsskyldner kunne anmode om prøvelse af dommen under de omstændigheder, der er beskrevet i artikel 19. Heri fastsættes proceduren for at indgive en anmodning om omstødelse eller ændring af en udeblivelsesdom. Der kan opnås en udeblivelsesdom, når domsskyldneren ikke har indleveret en forkyndelsesattest og/eller et svarskrift.

Hele teksten i Part 13 findes på: http://www.dca.gov.uk/civil/procrules_fin/contents/parts/part13.htm

Der kræves ingen særlig formular for at indgive en anmodning om omstødelse eller ændring af en udeblivelsesdom. Sædvanligvis indgives anmodningen ved brug af den formular, der er kendt som formular N244 (http://www.hmcourts-service.gov.uk/courtfinder/forms/n244_eng.pdf). Det skal af anmodningen fremgå, hvilken ændring der ønskes, og hvorfor dommen bør omstødes eller ændres, f.eks. fordi sagsøgte ikke fik forkyndt processkriftet i tide til at kunne forberede sit svarskrift. Behandlingen af anmodningen medfører prøvelse af dommen.

3. Accepterede sprog (Art. 20(2)(c))

Engelsk.

4. Myndigheder udpeget til attestering af officielt bekræftede dokumenter (Art. 25)

Selv om der i Gibraltar ikke udstedes officielt bekræftede dokumenter, hvorfor der ikke er brug for at udpege en myndighed til at attestere dem, vil sådanne udstedt i andre medlemsstater blive fuldbyrdet i Gibraltar


Sidste opdatering: 28/07/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.