Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument

Grækenland

Indholdet er leveret af
Grækenland

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Grækenland

Anerkendelse og håndhævelse af domme i civil- og handelsretlige sager - Det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument


*skal udfyldes

1. Procedurer vedrørende berigtigelse og tilbagekaldelse (Art. 10(2))

Når en attest som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument er blevet udstedt vedrørende en retsafgørelse, er proceduren for berigtigelse eller tilbagekaldelse fastlagt i artikel 10 i forordning (EF) nr. 805/2004, og den samme procedure finder anvendelse på attester vedrørende retsforlig (forordningens artikel 24, stk. 3) og vedrørende officielt bekræftede dokumenter (artikel 25, stk. 3). Sådanne procedurer, og naturligvis procedurer vedrørende spørgsmålet om kompetence, er i Grækenland omhandlet i retsplejelovens § 933 (κώδικας πολιτικής δικονομίας), som vedrører indbringelse af indsigelser mod gyldigheden af et eksigibelt dokument. Berigtigelsen eller tilbagekaldelsen kan imidlertid ikke anfægtes, fordi forordningens artikel 10, stk. 4, finder analog anvendelse og finder i henhold til forordningens artikel 24, stk. 3, og artikel 25, stk. 3, anvendelse på samme måde for så vidt angår retsforlig og officielt bekræftede dokumenter.

2. Procedurer vedrørende prøvelse (Art.19 (1))

Når en retsafgørelse, der er blevet attesteret som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument, skal efterprøves, fordi debitor ikke kunne forsvare sig som følge af forsinket indkaldelse eller force majeure, dvs. som følge af ekstraordinære omstændigheder, der ligger uden for dennes kontrol, benyttes den procedure, som blev anvendt af den ret, der afsagde den pågældende dom. Dette er proceduren for indgivelse af indsigelser ved udeblivelse omhandlet i retsplejeloven (§§  495 og 501).

3. Accepterede sprog (Art. 20(2)(c))

Med henblik på attestering som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument af et officielt bekræftet dokument, som er eksegibelt i en medlemsstat, jf. forordningens artikel 25, stk. 1, accepteres anmodninger på græsk eller engelsk.

4. Myndigheder udpeget til attestering af officielt bekræftede dokumenter (Art. 25)

Den myndighed, der er kompetent til at attestere et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument, dvs. et officielt bekræftet dokument som omhandlet i forordningens artikel 4, stk. 3, sammenholdt med § 904, stk. 2, litra d) og g), i den græske retsplejelov, er den person, som i henhold til græsk lovgivning har beføjelse til at udstede det eksigible dokument, hvilket er den udstedende notar, når der tale om et notarielt dokument. I tilfælde af dokumenter, som i henhold til loven er eksigible, men som ikke er udstedt af en ret, er den kompetente myndighed den person, der udstedte dokumentet, som i forbindelse med notarielle dokumenter.

Sidste opdatering: 19/04/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.